Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

378/7892/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 324/6843/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2017 r.

378/7893/17

12 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

378/7894/17

12 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

378/7895/17

12 grudnia

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

378/7896/17

12 grudnia

zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 roku.

378/7897/17

12 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Strzyżów.

378/7898/17

12 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiązownica.

378/7899/17

12 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jarosław.

378/7900/17

12 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Hyżne.

378/7901/17

12 grudnia

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

378/7902/17

12 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

378/7903/17

12 grudnia

zmiany Uchwały Nr 353/7502/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

378/7904/17

12 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

378/7905/17

12 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

378/7906/17

12 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

378/7907/17

12 grudnia

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

378/7908/17

12 grudnia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

378/7909/17

12 grudnia

rozpatrzenia protestu.

378/7910/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6051/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7911/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6052/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7912/17

12 grudnia

zmieniająca uchwałę Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7913/17

12 grudnia

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7914/17

12 grudnia

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7915/17

12 grudnia

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7916/17

12 grudnia

zatwierdzenia wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7917/17

12 grudnia

zatwierdzenia Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7918/17

12 grudnia

zatwierdzenia Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7919/17

12 grudnia

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7920/17

12 grudnia

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7921/17

12 grudnia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

378/7922/17

12 grudnia

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

378/7923/17

12 grudnia

udzielenia pełnomocnictw.

378/7924/17

12 grudnia

zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

378/7925/17

12 grudnia

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2018 rok będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

378/7926/17

12 grudnia

podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.

378/7927/17

12 grudnia

wyznaczenia osób, które uczestniczyć będą w odbiorze zadania pn.: ”Budowa parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, budowa miejsc postojowych dla autobusów, zjazdów z istniejącej drogi wewnętrznej oraz budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowa istniejącej sieci gazowej i teletechnicznej na działkach nr ewid. 425/13, 425/28, 717/5, 718, 719, 717/9, 199/1 w miejscowości Tajęcina gm. Trzebownisko”.

378/7928/17

12 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0001/17 realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7929/17

12 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

378/7930/17

12 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020

378/7931/17

12 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.

378/7932/17

12 grudnia

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 299/6028/14 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

378/7933/17

12 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17)

378/7934/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

378/7935/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

378/7936/17

12 grudnia

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17.

378/7937/17

12 grudnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17.

378/7938/17

12 grudnia

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

378/7939/17

12 grudnia

zmiany Uchwały nr 303/6100/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2017, zmienionej Uchwałą nr 343/7384/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r.

378/7940/17

12 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

378/7941/17

12 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

378/7942/17

12 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

378/7943/17

12 grudnia

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2017/2018.

378/7944/17

12 grudnia

złożenia do Mennicy Polskiej S.A. zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

378/7945/17

12 grudnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

378/7946/17

12 grudnia

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2017”.

378/7947/17

12 grudnia

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

378/7948/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4822/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

378/7949/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4824/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 337/7239/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r.

378/7950/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4825/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 251/5073/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 337/7240/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r.

378/7951/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4826/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, zmienioną Uchwałą Nr 340/7350/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2017 r.

378/7952/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4827/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienioną Uchwałą Nr 279/5575/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r.

378/7953/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4828/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, zmienioną Uchwałą Nr 343/7398/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r.

378/7954/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4830/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, zmienionej Uchwałą Nr 275/5504/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr 327/7017/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

378/7955/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4831/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach, zmienioną Uchwałą Nr 319/6732/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

378/7956/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4832/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, zmienioną Uchwałą Nr 319/6733/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

378/7957/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4833/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 251/5074/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

378/7958/17

12 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4834/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 275/5505/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr 340/7349/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2017 r.

378/7959/17

12 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

378/7960/17

12 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

378/7961/17

12 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

378/7962/17

12 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Gminy Jaśliska o wprowadzenie zmian do uchwały nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

378/7963/17

12 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Gminy Jaśliska o wprowadzenie zmian do uchwały nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

378/7964/17

12 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2018 na Podkarpaciu Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

378/7965/17

12 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7892_17.zip)Uchwała Nr 378_7892_17.zip2646 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7893_17.pdf)Uchwała Nr 378_7893_17.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7894_17.pdf)Uchwała Nr 378_7894_17.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7895_17.pdf)Uchwała Nr 378_7895_17.pdf2773 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7896_17.pdf)Uchwała Nr 378_7896_17.pdf912 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7897_17.pdf)Uchwała Nr 378_7897_17.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7898_17.pdf)Uchwała Nr 378_7898_17.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7899_17.pdf)Uchwała Nr 378_7899_17.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7900_17.pdf)Uchwała Nr 378_7900_17.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7901_17.pdf)Uchwała Nr 378_7901_17.pdf4830 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7902_17.pdf)Uchwała Nr 378_7902_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7903_17.pdf)Uchwała Nr 378_7903_17.pdf756 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7904_17.pdf)Uchwała Nr 378_7904_17.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7905_17.pdf)Uchwała Nr 378_7905_17.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7906_17.pdf)Uchwała Nr 378_7906_17.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7907_17.pdf)Uchwała Nr 378_7907_17.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7908_17.pdf)Uchwała Nr 378_7908_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7909_17.pdf)Uchwała Nr 378_7909_17.pdf3495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7910_17.pdf)Uchwała Nr 378_7910_17.pdf3240 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7911_17.pdf)Uchwała Nr 378_7911_17.pdf9009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7912_17.pdf)Uchwała Nr 378_7912_17.pdf467 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7913_17.pdf)Uchwała Nr 378_7913_17.pdf5729 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7914_17.pdf)Uchwała Nr 378_7914_17.pdf6364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7915_17.pdf)Uchwała Nr 378_7915_17.pdf3645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7916_17.pdf)Uchwała Nr 378_7916_17.pdf3796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7917_17.pdf)Uchwała Nr 378_7917_17.pdf9281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7918_17.pdf)Uchwała Nr 378_7918_17.pdf8602 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7919_17.pdf)Uchwała Nr 378_7919_17.pdf2952 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7920_17.pdf)Uchwała Nr 378_7920_17.pdf3143 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7921_17.zip)Uchwała Nr 378_7921_17.zip17121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7922_17.zip)Uchwała Nr 378_7922_17.zip17291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7923_17.pdf)Uchwała Nr 378_7923_17.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7924_17.pdf)Uchwała Nr 378_7924_17.pdf2502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7925_17.pdf)Uchwała Nr 378_7925_17.pdf4463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7926_17.pdf)Uchwała Nr 378_7926_17.pdf600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7927_17.pdf)Uchwała Nr 378_7927_17.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7928_17.pdf)Uchwała Nr 378_7928_17.pdf1587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7929_17.pdf)Uchwała Nr 378_7929_17.pdf1624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7930_17.pdf)Uchwała Nr 378_7930_17.pdf1956 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7931_17.pdf)Uchwała Nr 378_7931_17.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7932_17.pdf)Uchwała Nr 378_7932_17.pdf920 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7933_17.pdf)Uchwała Nr 378_7933_17.pdf1193 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7934_17.zip)Uchwała Nr 378_7934_17.zip9942 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7935_17.zip)Uchwała Nr 378_7935_17.zip8513 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7936_17.zip)Uchwała Nr 378_7936_17.zip20084 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7937_17.pdf)Uchwała Nr 378_7937_17.pdf1602 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7938_17.pdf)Uchwała Nr 378_7938_17.pdf1577 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7939_17.pdf)Uchwała Nr 378_7939_17.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7940_17.pdf)Uchwała Nr 378_7940_17.pdf6222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7941_17.pdf)Uchwała Nr 378_7941_17.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7942_17.pdf)Uchwała Nr 378_7942_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7943_17.pdf)Uchwała Nr 378_7943_17.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7944_17.pdf)Uchwała Nr 378_7944_17.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7945_17.pdf)Uchwała Nr 378_7945_17.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7946_17.pdf)Uchwała Nr 378_7946_17.pdf13883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7947_17.pdf)Uchwała Nr 378_7947_17.pdf4049 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7948_17.pdf)Uchwała Nr 378_7948_17.pdf1034 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7949_17.pdf)Uchwała Nr 378_7949_17.pdf1100 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7950_17.pdf)Uchwała Nr 378_7950_17.pdf1132 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7951_17.pdf)Uchwała Nr 378_7951_17.pdf1019 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7952_17.pdf)Uchwała Nr 378_7952_17.pdf1013 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7953_17.pdf)Uchwała Nr 378_7953_17.pdf1018 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7954_17.pdf)Uchwała Nr 378_7954_17.pdf1167 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7955_17.pdf)Uchwała Nr 378_7955_17.pdf1032 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7956_17.pdf)Uchwała Nr 378_7956_17.pdf1008 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7957_17.pdf)Uchwała Nr 378_7957_17.pdf1020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7958_17.pdf)Uchwała Nr 378_7958_17.pdf1063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7959_17.pdf)Uchwała Nr 378_7959_17.pdf1412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7960_17.pdf)Uchwała Nr 378_7960_17.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7961_17.pdf)Uchwała Nr 378_7961_17.pdf1537 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7962_17.pdf)Uchwała Nr 378_7962_17.pdf2168 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7963_17.pdf)Uchwała Nr 378_7963_17.pdf2684 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7964_17.pdf)Uchwała Nr 378_7964_17.pdf1710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 378_7965_17.pdf)Uchwała Nr 378_7965_17.pdf5619 kB