Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

383/8043/17

27 grudnia

zatwierdzenia do realizacji „Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

383/8044/17

27 grudnia

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

383/8045/17

27 grudnia

rozpatrzenia protestu.

383/8046/17

27 grudnia

rozpatrzenia protestu.

383/8047/17

27 grudnia

rozpatrzenia protestu.

383/8048/17

27 grudnia

rozpatrzenia protestu.

383/8049/17

27 grudnia

rozpatrzenia protestu.

383/8050/17

27 grudnia

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

383/8051/17

27 grudnia

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

383/8052/17

27 grudnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku.

383/8053/17

27 grudnia

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

383/8054/17

27 grudnia

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

383/8055/17

27 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

383/8056/17

27 grudnia

„Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

383/8057/17

27 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

383/8058/17

27 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

383/8059/17

27 grudnia

odwołania pełnomocnictw i upoważnień.

383/8060/17

27 grudnia

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zwrotu środków zaangażowanych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel II.

383/8061/17

27 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

383/8062/17

27 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

383/8063/17

27 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

383/8064/17

27 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

383/8065/17

27 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

383/8066/17

27 grudnia

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

383/8067/17

27 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

383/8068/17

27 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

383/8069/17

27 grudnia

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

383/8070/17

27 grudnia

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

383/8071/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8072/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8073/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8074/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8075/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8076/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8077/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8078/17

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

383/8079/17

27 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

383/8080/17

27 grudnia

uchylenia Uchwały Nr 325/6892/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dubiecko.

383/8081/17

27 grudnia

uchylenia Uchwały Nr 283/5643/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Korczyna.

383/8082/17

27 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

383/8083/17

27 grudnia

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

383/8084/17

27 grudnia

wyrażenia zgody na zróżnicowanie poziomu opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Operatora tj. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w ramach Taryfy przewozowej oraz Regulaminu przewozu.

383/8085/17

27 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

383/8086/17

27 grudnia

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014-2020.

383/8087/17

27 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

383/8088/17

27 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

383/8089/17

27 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

383/8090/17

27 grudnia

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska dotyczącego zmian w ustawie Kodeks wyborczy i zmian ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.

383/8091/17

27 grudnia

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej stanowiska Sejmiku w sprawie usunięcia napisu „BIRCZA 1945-1946” z tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

383/8092/17

27 grudnia

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

383/8093/17

27 grudnia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

383/8094/17

27 grudnia

rozwiązania umowy o pracę.

383/8095/17

27 grudnia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

383/8096/17

27 grudnia

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 17 października 2017 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8043_17.pdf)Uchwała Nr 383_8043_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8044_17.pdf)Uchwała Nr 383_8044_17.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8045_17.pdf)Uchwała Nr 383_8045_17.pdf4726 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8046_17.pdf)Uchwała Nr 383_8046_17.pdf4842 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8047_17.pdf)Uchwała Nr 383_8047_17.pdf5300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8048_17.pdf)Uchwała Nr 383_8048_17.pdf3334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8049_17.pdf)Uchwała Nr 383_8049_17.pdf3541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8050_17.pdf)Uchwała Nr 383_8050_17.pdf8581 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8051_17.pdf)Uchwała Nr 383_8051_17.pdf1266 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8052_17.pdf)Uchwała Nr 383_8052_17.pdf1773 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8053_17.pdf)Uchwała Nr 383_8053_17.pdf7446 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8054_17.pdf)Uchwała Nr 383_8054_17.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8055_17.pdf)Uchwała Nr 383_8055_17.pdf5698 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8056_17.pdf)Uchwała Nr 383_8056_17.pdf2320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8057_17.pdf)Uchwała Nr 383_8057_17.pdf1534 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8058_17.pdf)Uchwała Nr 383_8058_17.pdf1066 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8059_17.pdf)Uchwała Nr 383_8059_17.pdf762 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8060_17.pdf)Uchwała Nr 383_8060_17.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8061_17.pdf)Uchwała Nr 383_8061_17.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8062_17.pdf)Uchwała Nr 383_8062_17.pdf1571 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8063_17.pdf)Uchwała Nr 383_8063_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8064_17.pdf)Uchwała Nr 383_8064_17.pdf4696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8065_17.pdf)Uchwała Nr 383_8065_17.pdf2473 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8066_17.pdf)Uchwała Nr 383_8066_17.pdf2159 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8067_17.pdf)Uchwała Nr 383_8067_17.pdf2148 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8068_17.pdf)Uchwała Nr 383_8068_17.pdf1495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8069_17.pdf)Uchwała Nr 383_8069_17.pdf2111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8070_17.pdf)Uchwała Nr 383_8070_17.pdf1465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8071_17.pdf)Uchwała Nr 383_8071_17.pdf686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8072_17.pdf)Uchwała Nr 383_8072_17.pdf670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8073_17.pdf)Uchwała Nr 383_8073_17.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8074_17.pdf)Uchwała Nr 383_8074_17.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8075_17.pdf)Uchwała Nr 383_8075_17.pdf621 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8076_17.pdf)Uchwała Nr 383_8076_17.pdf658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8077_17.pdf)Uchwała Nr 383_8077_17.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8078_17.pdf)Uchwała Nr 383_8078_17.pdf653 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8079_17.pdf)Uchwała Nr 383_8079_17.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8080_17.pdf)Uchwała Nr 383_8080_17.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8081_17.pdf)Uchwała Nr 383_8081_17.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8082_17.pdf)Uchwała Nr 383_8082_17.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8083_17.zip)Uchwała Nr 383_8083_17.zip861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8084_17.pdf)Uchwała Nr 383_8084_17.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8085_17.pdf)Uchwała Nr 383_8085_17.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8086_17.zip)Uchwała Nr 383_8086_17.zip2766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8087_17.pdf)Uchwała Nr 383_8087_17.pdf2021 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8088_17.pdf)Uchwała Nr 383_8088_17.pdf2643 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8089_17.pdf)Uchwała Nr 383_8089_17.pdf4925 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8090_17.pdf)Uchwała Nr 383_8090_17.pdf1209 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8091_17.pdf)Uchwała Nr 383_8091_17.pdf1300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8092_17.pdf)Uchwała Nr 383_8092_17.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8093_17.pdf)Uchwała Nr 383_8093_17.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8094_17.pdf)Uchwała Nr 383_8094_17.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8095_17.pdf)Uchwała Nr 383_8095_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 383_8096_17.pdf)Uchwała Nr 383_8096_17.pdf337 kB