Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

393/8201/18

23 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie podkarpackim.

393/8202/18

23 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

393/8203/18

23 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwały Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

393/8204/18

23 stycznia

rozpatrzenia protestu.

393/8205/18

23 stycznia

rozpatrzenia protestu.

393/8206/18

23 stycznia

nieodpłatnego przekazania programu funkcjonalno-użytkowego.

393/8207/18

23 stycznia

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

393/8208/18

23 stycznia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

393/8209/18

23 stycznia

przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

393/8210/18

23 stycznia

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

393/8211/18

23 stycznia

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4695/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5419/17 z dnia 14 lutego 2017 r.

393/8212/18

23 stycznia

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4696/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5420/17 z dnia 14 lutego 2017 r.

393/8213/18

23 stycznia

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022.

393/8214/18

23 stycznia

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

393/8215/18

23 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

393/8216/18

23 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/16 realizowanego przez Gminę Nowa Dęba w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

393/8217/18

23 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0031/16 pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” realizowanego przez Gminę Świlcza w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

393/8218/18

23 stycznia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18.

393/8219/18

23 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18.

393/8220/18

23 stycznia

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

393/8221/18

23 stycznia

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

393/8222/18

23 stycznia

podziału środków finansowych.

393/8223/18

23 stycznia

wykonania działań promocyjnych podczas wyprawy Łuk Karpat Zima 2017/2018.

393/8224/18

23 stycznia

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

393/8225/18

23 stycznia

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku.

393/8226/18

23 stycznia

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

393/8227/18

23 stycznia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

393/8228/18

23 stycznia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

393/8229/18

23 stycznia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

393/8230/18

23 stycznia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

393/8231/18

23 stycznia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

393/8232/18

23 stycznia

odwołania pełnomocnictwa.

393/8233/18

23 stycznia

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie podkarpackim.

393/8234/18

23 stycznia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE związanych z realizacją projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

393/8235/18

23 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

393/8236/18

23 stycznia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

393/8237/18

23 stycznia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

393/8238/18

23 stycznia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.