Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

395/8242/18

30 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

395/8243/18

30 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

395/8244/18

30 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

395/8245/18

30 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

395/8246/18

30 stycznia

przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

395/8247/18

30 stycznia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

395/8248/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8249/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8250/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8251/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8252/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8253/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8254/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8255/18

30 stycznia

rozpatrzenia protestu.

395/8256/18

30 stycznia

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

395/8257/18

30 stycznia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

395/8258/18

30 stycznia

zatwierdzenia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2018 rok.

395/8259/18

30 stycznia

zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

395/8260/18

30 stycznia

wyrażenia woli realizacji projektu polegającego na utworzeniu w województwie podkarpackim „Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej” (ESA BIC Poland).

395/8261/18

30 stycznia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

395/8262/18

30 stycznia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 realizowanego przez Gminę Niwiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

395/8263/18

30 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

395/8264/18

30 stycznia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

395/8265/18

30 stycznia

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

395/8266/18

30 stycznia

rozwiązania umowy nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-00 z dnia 23 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska.

395/8267/18

30 stycznia

zmieniająca Uchwałę nr 350/7448/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16)

395/8268/18

30 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16)

395/8269/18

30 stycznia

zmiany Uchwały Nr 308/6214/17 z 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 z późn. zm.

395/8270/18

30 stycznia

zmiany Uchwały Nr 308/6215/17 z 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 z późn. zm.

395/8271/18

30 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

395/8272/18

30 stycznia

wykonania działań promocyjnych podczas koncertów „Dwie areny jedna Kultura – Sasha Strunin i Gary Guthman Big Band”, organizowanych w ramach XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.

395/8273/18

30 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

395/8274/18

30 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.

395/8275/18

30 stycznia

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2018 roku.

395/8276/18

30 stycznia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na nabycie laryngostroboskopu.

395/8277/18

30 stycznia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie zestawów endoskopowych z pełnym wyposażeniem.

395/8278/18

30 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

395/8279/18

30 stycznia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

395/8280/18

30 stycznia

zmieniająca uchwałę nr 253/5135/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Województwa Podkarpackiego.

395/8281/18

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

395/8282/18

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.