Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

397/8333/18

13 lutego

zmieniająca uchwałę Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8334/18

13 lutego

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8335/18

13 lutego

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8336/18

13 lutego

rozpatrzenia protestu.

397/8337/18

13 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 164/3393/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8338/18

13 lutego

zlecenia wydruku 300 egzemplarzy publikacji pt.: „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim - kierunki rozwoju” oraz 200 egzemplarzy publikacji pt.: „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2016.”

397/8339/18

13 lutego

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

397/8340/18

13 lutego

zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach działania 4.1 „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń” przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8341/18

13 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0011/17 realizowanego przez Gminę Przecław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8342/18

13 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0070/16 pn. „Odnowa dziedzictwa historycznego oraz udostępnienie obiektu na cele kulturalne w Jaśliskach” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8343/18

13 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowanego przez SP ZZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8344/18

13 lutego

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0045/16 pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym” realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8345/18

13 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” oraz RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanych przez Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8346/18

13 lutego

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.04.04.00-18-0064/16 planowanego do realizacji przez Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8347/18

13 lutego

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8348/18

13 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

397/8349/18

13 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

397/8350/18

13 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0184/17 realizowanego przez "KOLOR-PRINT" s.c. Grażyna, Marek Olszowscy w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8351/18

13 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0282/17 realizowanego przez AG MOTORS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

397/8352/18

13 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

397/8353/18

13 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

397/8354/18

13 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

397/8355/18

13 lutego

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

397/8356/18

13 lutego

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

397/8357/18

13 lutego

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

397/8358/18

13 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

397/8359/18

13 lutego

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

397/8360/18

13 lutego

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2017/2018.

397/8361/18

13 lutego

wprowadzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle dodatkowych zajęć edukacyjnych.

397/8362/18

13 lutego

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

397/8363/18

13 lutego

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert „Wydarzenia kulturalne” i „Wydawnictwa”, na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

397/8364/18

13 lutego

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro”, na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

397/8365/18

13 lutego

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

397/8366/18

13 lutego

przeniesienia licencji oprogramowania na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

397/8367/18

13 lutego

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „PET – utworzenie Pracowni PET – TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

397/8368/18

13 lutego

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

397/8369/18

13 lutego

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

397/8370/18

13 lutego

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

397/8371/18

13 lutego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

397/8372/18

13 lutego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

397/8373/18

13 lutego

przyjęcia planu działania na rok 2018 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

397/8374/18

13 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

397/8375/18

13 lutego

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

397/8376/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

397/8377/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszęcin Dębica”.

397/8378/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+.

397/8379/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej.

397/8380/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

397/8381/18

13 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8333_18.zip)Uchwała Nr 397_8333_18.zip[KZ] Robert Kłak12592 kB2018-02-19 12:342018-02-19 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8334_18.pdf)Uchwała Nr 397_8334_18.pdf[KZ] Robert Kłak16611 kB2018-02-19 12:342018-02-19 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8335_18.pdf)Uchwała Nr 397_8335_18.pdf[KZ] Robert Kłak15597 kB2018-02-19 12:352018-02-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8336_18.pdf)Uchwała Nr 397_8336_18.pdf[KZ] Robert Kłak6444 kB2018-02-19 12:352018-02-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8337_18.pdf)Uchwała Nr 397_8337_18.pdf[KZ] Robert Kłak736 kB2018-02-19 12:352018-02-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8338_18.pdf)Uchwała Nr 397_8338_18.pdf[KZ] Robert Kłak323 kB2018-02-19 12:352018-02-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8339_18.pdf)Uchwała Nr 397_8339_18.pdf[KZ] Robert Kłak1128 kB2018-02-19 12:352018-02-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8340_18.pdf)Uchwała Nr 397_8340_18.pdf[KZ] Robert Kłak1925 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8341_18.pdf)Uchwała Nr 397_8341_18.pdf[KZ] Robert Kłak1661 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8342_18.pdf)Uchwała Nr 397_8342_18.pdf[KZ] Robert Kłak1688 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8343_18.pdf)Uchwała Nr 397_8343_18.pdf[KZ] Robert Kłak1732 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8344_18.pdf)Uchwała Nr 397_8344_18.pdf[KZ] Robert Kłak1811 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8345_18.pdf)Uchwała Nr 397_8345_18.pdf[KZ] Robert Kłak2183 kB2018-02-19 12:362018-02-19 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8346_18.pdf)Uchwała Nr 397_8346_18.pdf[KZ] Robert Kłak2158 kB2018-02-19 12:372018-02-19 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8347_18.zip)Uchwała Nr 397_8347_18.zip[KZ] Robert Kłak7362 kB2018-02-19 12:372018-02-19 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8348_18.zip)Uchwała Nr 397_8348_18.zip[KZ] Robert Kłak9930 kB2018-02-19 12:372018-02-19 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8349_18.zip)Uchwała Nr 397_8349_18.zip[KZ] Robert Kłak8683 kB2018-02-19 12:372018-02-19 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8350_18.pdf)Uchwała Nr 397_8350_18.pdf[KZ] Robert Kłak860 kB2018-02-19 12:372018-02-19 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8351_18.pdf)Uchwała Nr 397_8351_18.pdf[KZ] Robert Kłak937 kB2018-02-19 12:382018-02-19 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8352_18.pdf)Uchwała Nr 397_8352_18.pdf[KZ] Robert Kłak662 kB2018-02-19 12:382018-02-19 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8353_18.pdf)Uchwała Nr 397_8353_18.pdf[KZ] Robert Kłak668 kB2018-02-19 12:382018-02-19 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8354_18.pdf)Uchwała Nr 397_8354_18.pdf[KZ] Robert Kłak621 kB2018-02-19 12:382018-02-19 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8355_18.pdf)Uchwała Nr 397_8355_18.pdf[KZ] Robert Kłak305 kB2018-02-19 12:392018-02-19 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8356_18.pdf)Uchwała Nr 397_8356_18.pdf[KZ] Robert Kłak440 kB2018-02-19 12:392018-02-19 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8357_18.pdf)Uchwała Nr 397_8357_18.pdf[KZ] Robert Kłak482 kB2018-02-19 12:392018-02-19 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8358_18.pdf)Uchwała Nr 397_8358_18.pdf[KZ] Robert Kłak433 kB2018-02-19 12:392018-02-19 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8359_18.pdf)Uchwała Nr 397_8359_18.pdf[KZ] Robert Kłak1095 kB2018-02-19 12:392018-02-19 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8360_18.pdf)Uchwała Nr 397_8360_18.pdf[KZ] Robert Kłak343 kB2018-02-19 12:402018-02-19 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8361_18.pdf)Uchwała Nr 397_8361_18.pdf[KZ] Robert Kłak330 kB2018-02-19 12:402018-02-19 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8362_18.pdf)Uchwała Nr 397_8362_18.pdf[KZ] Robert Kłak308 kB2018-02-19 12:402018-02-19 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8363_18.pdf)Uchwała Nr 397_8363_18.pdf[KZ] Robert Kłak523 kB2018-02-19 12:412018-02-19 12:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8364_18.pdf)Uchwała Nr 397_8364_18.pdf[KZ] Robert Kłak524 kB2018-02-19 12:422018-02-19 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8365_18.pdf)Uchwała Nr 397_8365_18.pdf[KZ] Robert Kłak329 kB2018-02-19 12:422018-02-19 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8366_18.pdf)Uchwała Nr 397_8366_18.pdf[KZ] Robert Kłak652 kB2018-02-19 12:422018-02-19 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8367_18.pdf)Uchwała Nr 397_8367_18.pdf[KZ] Robert Kłak435 kB2018-02-19 12:422018-02-19 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8368_18.pdf)Uchwała Nr 397_8368_18.pdf[KZ] Robert Kłak395 kB2018-02-19 12:422018-02-19 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8369_18.pdf)Uchwała Nr 397_8369_18.pdf[KZ] Robert Kłak391 kB2018-02-19 12:432018-02-19 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8370_18.pdf)Uchwała Nr 397_8370_18.pdf[KZ] Robert Kłak1092 kB2018-02-19 12:432018-02-19 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8371_18.pdf)Uchwała Nr 397_8371_18.pdf[KZ] Robert Kłak8177 kB2018-02-19 12:432018-02-19 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8372_18.pdf)Uchwała Nr 397_8372_18.pdf[KZ] Robert Kłak4211 kB2018-02-19 12:432018-02-19 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8373_18.pdf)Uchwała Nr 397_8373_18.pdf[KZ] Robert Kłak4979 kB2018-02-19 12:442018-02-19 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8374_18.pdf)Uchwała Nr 397_8374_18.pdf[KZ] Robert Kłak378 kB2018-02-19 12:442018-02-19 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8375_18.pdf)Uchwała Nr 397_8375_18.pdf[KZ] Robert Kłak1261 kB2018-02-19 12:442018-02-19 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8376_18.pdf)Uchwała Nr 397_8376_18.pdf[KZ] Robert Kłak5748 kB2018-02-19 12:442018-02-19 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8377_18.pdf)Uchwała Nr 397_8377_18.pdf[KZ] Robert Kłak997 kB2018-02-19 12:442018-02-19 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8378_18.pdf)Uchwała Nr 397_8378_18.pdf[KZ] Robert Kłak1425 kB2018-02-19 12:452018-02-19 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8379_18.pdf)Uchwała Nr 397_8379_18.pdf[KZ] Robert Kłak1047 kB2018-02-19 12:452018-02-19 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8380_18.pdf)Uchwała Nr 397_8380_18.pdf[KZ] Robert Kłak5834 kB2018-02-19 12:452018-02-19 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 397_8381_18.zip)Uchwała Nr 397_8381_18.zip[KZ] Robert Kłak12603 kB2018-02-19 12:452018-02-19 12:45