Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

417/8713/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa.

417/8714/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.

417/8715/18

11 kwietnia

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu własnego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

417/8716/18

11 kwietnia

zmiany składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

417/8717/18

11 kwietnia

przyjęcia Stanowiska dotyczącego sposobu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

417/8718/18

11 kwietnia

przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności.

417/8719/18

11 kwietnia

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do konsultacji.

417/8720/18

11 kwietnia

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

417/8721/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8722/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8723/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8724/18

11 kwietnia

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

417/8725/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

417/8726/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  

417/8727/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.

417/8728/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

417/8729/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

417/8730/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.

417/8731/18

11 kwietnia

zawarcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016r.

417/8732/18

11 kwietnia

upoważnienia Pana Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Sieci Współpracy pn. HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/ Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna.

417/8733/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0072/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku - Powiat Strzyżowski” realizowanego przez Powiat Strzyżowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8734/18

11 kwietnia

zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

417/8735/18

11 kwietnia

promocji społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów „Światowego Dnia   Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2018”

417/8736/18

11 kwietnia

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na 2019.

417/8737/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8738/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8739/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8740/18

11 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

417/8741/18

11 kwietnia

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

417/8742/18

11 kwietnia

wyboru dyscyplin sportowych podczas których zostaną zlecone działania promocyjne Województwa Podkarpackiego.

417/8743/18

11 kwietnia

wyrażenia woli zmiany umowy zawartej dnia 18 grudnia 2017 roku przez Województwo Podkarpackie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącej utrzymania trwałości zobowiązań zaciągniętych przez Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

417/8744/18

11 kwietnia

wprowadzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

417/8745/18

11 kwietnia

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

417/8746/18

11 kwietnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

417/8747/18

11 kwietnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

417/8748/18

11 kwietnia

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

417/8749/18

11 kwietnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 347/7419/17 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

417/8750/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0126/17 realizowanego przez WITOŃSKI – MEBLE Marcin Witoński w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8751/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0304/17 realizowanego przez VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8752/18

11 kwietnia

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października
2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8753/18

11 kwietnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.