Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

417/8713/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa.

417/8714/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.

417/8715/18

11 kwietnia

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu własnego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

417/8716/18

11 kwietnia

zmiany składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

417/8717/18

11 kwietnia

przyjęcia Stanowiska dotyczącego sposobu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

417/8718/18

11 kwietnia

przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności.

417/8719/18

11 kwietnia

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do konsultacji.

417/8720/18

11 kwietnia

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

417/8721/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8722/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8723/18

11 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2018 r. w zakresie kultury w 2018 r.

417/8724/18

11 kwietnia

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

417/8725/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

417/8726/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  

417/8727/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.

417/8728/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

417/8729/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

417/8730/18

11 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.

417/8731/18

11 kwietnia

zawarcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016r.

417/8732/18

11 kwietnia

upoważnienia Pana Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Sieci Współpracy pn. HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/ Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna.

417/8733/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0072/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku - Powiat Strzyżowski” realizowanego przez Powiat Strzyżowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8734/18

11 kwietnia

zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

417/8735/18

11 kwietnia

promocji społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów „Światowego Dnia   Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2018”

417/8736/18

11 kwietnia

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na 2019.

417/8737/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8738/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8739/18

11 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8740/18

11 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

417/8741/18

11 kwietnia

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

417/8742/18

11 kwietnia

wyboru dyscyplin sportowych podczas których zostaną zlecone działania promocyjne Województwa Podkarpackiego.

417/8743/18

11 kwietnia

wyrażenia woli zmiany umowy zawartej dnia 18 grudnia 2017 roku przez Województwo Podkarpackie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącej utrzymania trwałości zobowiązań zaciągniętych przez Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

417/8744/18

11 kwietnia

wprowadzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

417/8745/18

11 kwietnia

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

417/8746/18

11 kwietnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

417/8747/18

11 kwietnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

417/8748/18

11 kwietnia

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

417/8749/18

11 kwietnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 347/7419/17 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

417/8750/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0126/17 realizowanego przez WITOŃSKI – MEBLE Marcin Witoński w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8751/18

11 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0304/17 realizowanego przez VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8752/18

11 kwietnia

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października
2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8753/18

11 kwietnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8713_18.pdf)Uchwała Nr 417_8713_18.pdf[KZ] Robert Kłak903 kB2018-04-17 09:352018-04-17 09:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8714_18.pdf)Uchwała Nr 417_8714_18.pdf[KZ] Robert Kłak1175 kB2018-04-17 08:592018-04-17 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8715_18.pdf)Uchwała Nr 417_8715_18.pdf[KZ] Robert Kłak359 kB2018-04-17 08:592018-04-17 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8716_18.pdf)Uchwała Nr 417_8716_18.pdf[KZ] Robert Kłak2687 kB2018-04-17 08:592018-04-17 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8717_18.pdf)Uchwała Nr 417_8717_18.pdf[KZ] Robert Kłak608 kB2018-04-17 08:592018-04-17 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8718_18.pdf)Uchwała Nr 417_8718_18.pdf[KZ] Robert Kłak1016 kB2018-04-17 08:592018-04-17 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8719_18.pdf)Uchwała Nr 417_8719_18.pdf[KZ] Robert Kłak3110 kB2018-04-17 09:002018-04-17 09:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8720_18.pdf)Uchwała Nr 417_8720_18.pdf[KZ] Robert Kłak1091 kB2018-04-17 09:002018-04-17 09:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8721_18.pdf)Uchwała Nr 417_8721_18.pdf[KZ] Robert Kłak1596 kB2018-04-17 09:052018-04-17 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8722_18.pdf)Uchwała Nr 417_8722_18.pdf[KZ] Robert Kłak1440 kB2018-04-17 09:052018-04-17 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8723_18.pdf)Uchwała Nr 417_8723_18.pdf[KZ] Robert Kłak2411 kB2018-04-17 09:052018-04-17 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8724_18.pdf)Uchwała Nr 417_8724_18.pdf[KZ] Robert Kłak8147 kB2018-04-17 09:062018-04-17 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8725_18.pdf)Uchwała Nr 417_8725_18.pdf[KZ] Robert Kłak6358 kB2018-04-17 09:062018-04-17 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8726_18.pdf)Uchwała Nr 417_8726_18.pdf[KZ] Robert Kłak4478 kB2018-04-17 09:062018-04-17 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8727_18.pdf)Uchwała Nr 417_8727_18.pdf[KZ] Robert Kłak1022 kB2018-04-17 09:062018-04-17 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8728_18.zip)Uchwała Nr 417_8728_18.zip[KZ] Robert Kłak12901 kB2018-04-17 09:062018-04-17 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8729_18.zip)Uchwała Nr 417_8729_18.zip[KZ] Robert Kłak2068 kB2018-04-17 09:072018-04-17 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8730_18.pdf)Uchwała Nr 417_8730_18.pdf[KZ] Robert Kłak1159 kB2018-04-17 09:072018-04-17 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8731_18.pdf)Uchwała Nr 417_8731_18.pdf[KZ] Robert Kłak2587 kB2018-04-17 09:072018-04-17 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8732_18.pdf)Uchwała Nr 417_8732_18.pdf[KZ] Robert Kłak749 kB2018-04-17 09:082018-04-17 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8733_18.pdf)Uchwała Nr 417_8733_18.pdf[KZ] Robert Kłak2314 kB2018-04-17 09:512018-04-17 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8734_18.pdf)Uchwała Nr 417_8734_18.pdf[KZ] Robert Kłak1261 kB2018-04-17 09:082018-04-17 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8735_18.pdf)Uchwała Nr 417_8735_18.pdf[KZ] Robert Kłak392 kB2018-04-17 09:092018-04-17 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8736_18.pdf)Uchwała Nr 417_8736_18.pdf[KZ] Robert Kłak546 kB2018-04-17 09:092018-04-17 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8737_18.pdf)Uchwała Nr 417_8737_18.pdf[KZ] Robert Kłak755 kB2018-04-17 09:102018-04-17 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8738_18.pdf)Uchwała Nr 417_8738_18.pdf[KZ] Robert Kłak617 kB2018-04-17 09:102018-04-17 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8739_18.pdf)Uchwała Nr 417_8739_18.pdf[KZ] Robert Kłak694 kB2018-04-17 09:102018-04-17 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8740_18.pdf)Uchwała Nr 417_8740_18.pdf[KZ] Robert Kłak333 kB2018-04-17 09:102018-04-17 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8741_18.pdf)Uchwała Nr 417_8741_18.pdf[KZ] Robert Kłak465 kB2018-04-17 09:102018-04-17 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8742_18.pdf)Uchwała Nr 417_8742_18.pdf[KZ] Robert Kłak381 kB2018-04-17 09:112018-04-17 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8743_18.pdf)Uchwała Nr 417_8743_18.pdf[KZ] Robert Kłak361 kB2018-04-17 09:112018-04-17 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8744_18.pdf)Uchwała Nr 417_8744_18.pdf[KZ] Robert Kłak397 kB2018-04-17 09:112018-04-17 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8745_18.pdf)Uchwała Nr 417_8745_18.pdf[KZ] Robert Kłak2243 kB2018-04-17 09:112018-04-17 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8746_18.pdf)Uchwała Nr 417_8746_18.pdf[KZ] Robert Kłak1848 kB2018-04-17 09:112018-04-17 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8747_18.pdf)Uchwała Nr 417_8747_18.pdf[KZ] Robert Kłak1813 kB2018-04-17 09:122018-04-17 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8748_18.pdf)Uchwała Nr 417_8748_18.pdf[KZ] Robert Kłak470 kB2018-04-17 09:122018-04-17 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8749_18.pdf)Uchwała Nr 417_8749_18.pdf[KZ] Robert Kłak2244 kB2018-04-17 09:122018-04-17 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8750_18.pdf)Uchwała Nr 417_8750_18.pdf[KZ] Robert Kłak870 kB2018-04-17 09:122018-04-17 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8751_18.pdf)Uchwała Nr 417_8751_18.pdf[KZ] Robert Kłak882 kB2018-04-17 09:132018-04-17 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8752_18.pdf)Uchwała Nr 417_8752_18.pdf[KZ] Robert Kłak834 kB2018-04-17 09:132018-04-17 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8753_18.pdf)Uchwała Nr 417_8753_18.pdf[KZ] Robert Kłak1472 kB2018-04-17 09:132018-04-17 09:13