Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

32/801/19

26.03.2019 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

32/802/19

26.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie aktywów trwałych.

32/803/19

26.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ruchomych aktywów trwałych.

32/804/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w 2018 roku na prace remontowo – konserwatorskie kapliczki w Kozłówku, plebanii w Krzywczy i dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czaszynie.

32/805/19

26.03.2019 r.

zachowania trwałości projektu pozakonkursowego pn.: "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.

32/806/19

26.03.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

32/807/19

26.03.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

32/808/19

26.03.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

32/809/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/810/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/811/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/812/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/813/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/814/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/815/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/816/19

26.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

32/817/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/818/19

26.03.2019 r.

zmiany uchwały Nr 27/657/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

32/819/19

26.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/40/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

32/820/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020.

32/821/19

26.03.2019 r.

zmiany uchwały nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020.

32/822/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych -– wymiana źródeł ciepła RPO WP 2014-2020.

32/823/19

26.03.2019 r.

zmiany uchwały nr 32/822/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP 2014-2020.

32/824/19

26.03.2019 r.

zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 494/10418/18 z dnia 13 listopada 2018 r.

32/825/19

26.03.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0023/17 pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”, realizowanego przez Gminę Stalowa Wola, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/826/19

26.03.2019 r.

zaopiniowania wniosku Pana Janusza Zarzyckiego, pełnomocnika OGP GAZ-SYSTEM S.A./PGNiG GAZOPROJEKT S.A. (ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) z dnia 8 marca 2019 r. znak: RP3000/19/000353, działającego z upoważnienia Inwestora - OGP GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

32/827/19

26.03.2019 r.

przystąpienia do sporządzenia projektu „Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego” oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za wykonanie zadania.

32/828/19

26.03.2019 r.

obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu „Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego”.

32/829/19

26.03.2019 r.

podpisania oceny tymczasowej I etapu postanowień Protokołu ustaleń pomiędzy Województwem Podkarpackim a Clean Sky 2 Joint Undertaking.

32/830/19

26.03.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta ISTAFFING Sp. z o. o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

32/831/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18 pomoc de minimis).

32/832/19

26.03.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19.

32/833/19

26.03.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19.

32/834/19

26.03.2019 r.

przywrócenia układu ratalnego określonego uchwałą Nr 303/6102/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

32/835/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/836/19

26.03.2019 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/837/19

26.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

32/838/19

26.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

32/839/19

26.03.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

32/840/19

26.03.2019 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

32/841/19

26.03.2019 r.

współorganizacji Konkursu Wielkanocnego.

32/842/19

27.03.2019 r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018.

32/843/19

27.03.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/844/19

27.03.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

32/845/19

27.03.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

32/846/19

27.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

32/847/19

27.03.2019 r.

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2019 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

32/848/19

27.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

32/849/19

27.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

32/850/19

27.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

32/851/19

27.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

32/852/19

27.03.2019 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

32/853/19

27.03.2019 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

32/854/19

27.03.2019 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

32/855/19

27.03.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Sieniawa.

32/856/19

27.03.2019 r.

przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

32/857/19

27.03.2019 r.

zmiany „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

32/858/19

27.03.2019 r.

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

32/859/19

27.03.2019 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowania związanego z przyjęciem uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023.

32/860/19

27.03.2019 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata
2019 – 2023.

32/861/19

27.03.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

32/862/19

27.03.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

32/863/19

27.03.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_801_19.pdf)Uchwała Nr 32_801_19.pdf10148 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_802_19.pdf)Uchwała Nr 32_802_19.pdf647 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_803_19.pdf)Uchwała Nr 32_803_19.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_804_19.pdf)Uchwała Nr 32_804_19.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_805_19.pdf)Uchwała Nr 32_805_19.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_806_19.pdf)Uchwała Nr 32_806_19.pdf2707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_807_19.pdf)Uchwała Nr 32_807_19.pdf1722 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_808_19.pdf)Uchwała Nr 32_808_19.pdf1669 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_809_19.pdf)Uchwała Nr 32_809_19.pdf4649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_810_19.pdf)Uchwała Nr 32_810_19.pdf3567 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_811_19.pdf)Uchwała Nr 32_811_19.pdf4975 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_812_19.pdf)Uchwała Nr 32_812_19.pdf3878 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_813_19.pdf)Uchwała Nr 32_813_19.pdf4894 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_814_19.pdf)Uchwała Nr 32_814_19.pdf4634 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_815_19.pdf)Uchwała Nr 32_815_19.pdf3865 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_816_19.pdf)Uchwała Nr 32_816_19.pdf5000 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_817_19.zip)Uchwała Nr 32_817_19.zip12834 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_818_19.pdf)Uchwała Nr 32_818_19.pdf1117 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_819_19.pdf)Uchwała Nr 32_819_19.pdf10357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_820_19.pdf)Uchwała Nr 32_820_19.pdf3558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_821_19.pdf)Uchwała Nr 32_821_19.pdf2496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_822_19.pdf)Uchwała Nr 32_822_19.pdf3709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_823_19.pdf)Uchwała Nr 32_823_19.pdf2687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_824_19.pdf)Uchwała Nr 32_824_19.pdf2390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_825_19.pdf)Uchwała Nr 32_825_19.pdf2316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_826_19.pdf)Uchwała Nr 32_826_19.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_827_19.pdf)Uchwała Nr 32_827_19.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_828_19.pdf)Uchwała Nr 32_828_19.pdf604 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_829_19.pdf)Uchwała Nr 32_829_19.pdf2071 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_830_19.pdf)Uchwała Nr 32_830_19.pdf5245 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_831_19.pdf)Uchwała Nr 32_831_19.pdf2894 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_832_19.zip)Uchwała Nr 32_832_19.zip11805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_833_19.pdf)Uchwała Nr 32_833_19.pdf2448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_834_19.pdf)Uchwała Nr 32_834_19.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_835_19.pdf)Uchwała Nr 32_835_19.pdf8493 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_836_19.pdf)Uchwała Nr 32_836_19.pdf15589 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_837_19.pdf)Uchwała Nr 32_837_19.pdf2731 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_838_19.pdf)Uchwała Nr 32_838_19.pdf825 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_839_19.pdf)Uchwała Nr 32_839_19.pdf2135 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_840_19.zip)Uchwała Nr 32_840_19.zip9288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_841_19.pdf)Uchwała Nr 32_841_19.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_842_19.zip)Uchwała Nr 32_842_19.zip22402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_843_19.zip)Uchwała Nr 32_843_19.zip20941 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_844_19.zip)Uchwała Nr 32_844_19.zip14591 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_845_19.pdf)Uchwała Nr 32_845_19.pdf12428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_846_19.pdf)Uchwała Nr 32_846_19.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_847_19.pdf)Uchwała Nr 32_847_19.pdf1987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_848_19.pdf)Uchwała Nr 32_848_19.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_849_19.pdf)Uchwała Nr 32_849_19.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_850_19.pdf)Uchwała Nr 32_850_19.pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_851_19.pdf)Uchwała Nr 32_851_19.pdf737 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_852_19.pdf)Uchwała Nr 32_852_19.pdf1534 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_853_19.pdf)Uchwała Nr 32_853_19.pdf2174 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_854_19.pdf)Uchwała Nr 32_854_19.pdf1126 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_855_19.pdf)Uchwała Nr 32_855_19.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_856_19.pdf)Uchwała Nr 32_856_19.pdf1192 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_857_19.pdf)Uchwała Nr 32_857_19.pdf8163 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_858_19.pdf)Uchwała Nr 32_858_19.pdf815 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_859_19.pdf)Uchwała Nr 32_859_19.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_860_19.pdf)Uchwała Nr 32_860_19.pdf2090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_861_19.pdf)Uchwała Nr 32_861_19.pdf755 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_862_19.pdf)Uchwała Nr 32_862_19.pdf2981 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 32_863_19.pdf)Uchwała Nr 32_863_19.pdf9145 kB