Numer uchwały:

Data posiedzenie:

Przedmiot - w sprawie:

55/1349/19

18.06.2019 r.

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

55/1350/19

18.06.2019 r.

przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

55/1351/19

18.06.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

55/1352/19

18.06.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

55/1353/19

18.06.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Parki biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19.

55/1354/19

18.06.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Parki biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19.

55/1355/19

18.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0460/17 realizowanego przez NOCLEGI24.PL Paweł Kobyłka i Michał Pawełczak S.C. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

55/1356/19

18.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0383/17 realizowanego przez MOTORICO Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

55/1357/19

18.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0382/17 realizowanego przez AUTOCONCIERGE Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

55/1358/19

18.06.2019 r.

podpisania porozumienia z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i e-usług.

55/1359/19

18.06.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” na rzecz Miasta i Gminy Oleszyce.

55/1360/19

18.06.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” na rzecz Miasta i Gminy Cieszanów.

55/1361/19

18.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

55/1362/19

18.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

55/1363/19

18.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

55/1364/19

18.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

55/1365/19

18.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

55/1366/19

18.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

55/1367/19

18.06.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

55/1368/19

18.06.2019 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

55/1369/19

18.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

55/1370/19

18.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

55/1371/19

18.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

55/1372/19

18.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

55/1373/19

18.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

55/1374/19

18.06.2019 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

55/1375/19

18.06.2019 r.

nieodpłatnego przekazania odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie.

55/1376/19

18.06.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia lub zmiany urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Haczów pow. brzozowski.

55/1377/19

18.06.2019 r.

wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników Olimpiady Sołeckiej podczas XIII edycji wydarzenia integracyjnego pod nazwą „Święto Pieroga”.

55/1378/19

18.06.2019 r.

przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

55/1379/19

18.06.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 35/898/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r.

55/1380/19

18.06.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/94/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

55/1381/19

18.06.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/92/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

55/1382/19

18.06.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji zdrowia.

55/1383/19

18.06.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej”.

55/1384/19

18.06.2019 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

55/1385/19

18.06.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

55/1386/19

18.06.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

55/1387/19

18.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

55/1388/19

18.06.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

55/1389/19

18.06.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.