Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

60/1445/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1446/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1447/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1448/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1449/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1450/19

09.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

60/1451/19

09.07.2019 r.

określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1452/19

09.07.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1453/19

09.07.2019 r.

przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

60/1454/19

09.07.2019 r.

udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

60/1455/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica” nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

60/1456/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1457/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0034/17 pn. „Odnawialne Źródła Energii w mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” realizowanego przez Gminę Miejską Przeworsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

60/1458/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0058/17 pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce realizowanego przez Gminę Miasto Dębica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1459/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

60/1460/19

09.07.2019 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.03.03.02-18-0014/18 pn. „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek” planowanego do realizacji przez Gminę Tarnobrzeg w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1461/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 realizowanego przez IZOMET Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1462/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0018/16 realizowanego przez Stowarzyszenie B – 4 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1463/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0073/17 realizowanego przez Zakład Usług Pogrzebowych ”ORKUS” Marcin Prucnal w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1464/19

09.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzisław WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

60/1465/19

09.07.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta ITS TECHNOLOGY - SOLVEO
Sp. z o. o. Sp. k. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

60/1466/19

09.07.2019 r.

upoważnienia.

60/1467/19

09.07.2019 r.

upoważnienia.

60/1468/19

09.07.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

60/1469/19

09.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

60/1470/19

09.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

60/1471/19

09.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

60/1472/19

09.07.2019 r.

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

60/1473/19

09.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

60/1474/19

09.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

60/1475/19

09.07.2019 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdu szynowego stanowiącego własność Województwa Podkarpackiego.

60/1476/19

09.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

60/1477/19

09.07.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

60/1478/19

09.07.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

60/1479/19

09.07.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.

60/1480/19

09.07.2019 r.

objęcia udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

60/1481/19

09.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

60/1482/19

09.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

60/1483/19

09.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 27/646/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019.

60/1484/19

09.07.2019 r.

umorzenia części wierzytelności przypadającej Województwu Podkarpackiemu.

60/1485/19

09.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

60/1486/19

09.07.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4.

60/1487/19

09.07.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

60/1488/19

09.07.2019 r.

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

60/1489/19

09.07.2019 r.

realizacji operacji EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

60/1490/19

09.07.2019 r.

organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019”.

60/1491/19

09.07.2019 r.

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

60/1492/19

09.07.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

60/1493/19

09.07.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

60/1494/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

60/1495/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

60/1496/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

60/1497/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

60/1498/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

60/1499/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

60/1500/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

60/1501/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

60/1502/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

60/1503/19

09.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1445_19.pdf)Uchwała Nr 60_1445_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7512 kB2019-07-19 13:502019-07-19 13:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1446_19.pdf)Uchwała Nr 60_1446_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek8004 kB2019-07-19 13:502019-07-19 13:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1447_19.pdf)Uchwała Nr 60_1447_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7910 kB2019-07-19 13:502019-07-19 13:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1448_19.pdf)Uchwała Nr 60_1448_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7687 kB2019-07-19 13:512019-07-19 13:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1449_19.pdf)Uchwała Nr 60_1449_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6723 kB2019-07-19 13:522019-07-19 13:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1450_19.pdf)Uchwała Nr 60_1450_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6216 kB2019-07-19 13:522019-07-19 13:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1451_19.pdf)Uchwała Nr 60_1451_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2942 kB2019-07-19 13:532019-07-19 13:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1452_19.zip)Uchwała Nr 60_1452_19.zip[KZ] Karolina Ciołek14677 kB2019-07-19 13:532019-07-19 13:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1453_19.pdf)Uchwała Nr 60_1453_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1768 kB2019-07-19 13:582019-07-19 13:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1454_19.pdf)Uchwała Nr 60_1454_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek397 kB2019-07-19 13:582019-07-19 13:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1455_19.pdf)Uchwała Nr 60_1455_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2373 kB2019-07-19 14:012019-07-19 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1456_19.pdf)Uchwała Nr 60_1456_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2634 kB2019-07-19 14:012019-07-19 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1457_19.pdf)Uchwała Nr 60_1457_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2301 kB2019-07-19 14:012019-07-19 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1458_19.pdf)Uchwała Nr 60_1458_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2392 kB2019-07-19 14:012019-07-19 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1459_19.pdf)Uchwała Nr 60_1459_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2841 kB2019-07-19 14:022019-07-19 14:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1460_19.pdf)Uchwała Nr 60_1460_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1036 kB2019-07-19 14:022019-07-19 14:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1461_19.pdf)Uchwała Nr 60_1461_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1160 kB2019-07-19 14:032019-07-19 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1462_19.pdf)Uchwała Nr 60_1462_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek861 kB2019-07-19 14:032019-07-19 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1463_19.pdf)Uchwała Nr 60_1463_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek897 kB2019-07-19 14:052019-07-19 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1464_19.pdf)Uchwała Nr 60_1464_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek881 kB2019-07-19 14:062019-07-19 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1465_19.pdf)Uchwała Nr 60_1465_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5339 kB2019-07-19 14:062019-07-19 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1466_19.pdf)Uchwała Nr 60_1466_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek695 kB2019-07-19 14:072019-07-19 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1467_19.pdf)Uchwała Nr 60_1467_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek700 kB2019-07-19 14:072019-07-19 14:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1468_19.pdf)Uchwała Nr 60_1468_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3457 kB2019-07-19 14:082019-07-19 14:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1469_19.pdf)Uchwała Nr 60_1469_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek711 kB2019-07-19 14:082019-07-19 14:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1470_19.pdf)Uchwała Nr 60_1470_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek611 kB2019-07-19 14:082019-07-19 14:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1471_19.pdf)Uchwała Nr 60_1471_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek632 kB2019-07-19 14:082019-07-19 14:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1472_19.pdf)Uchwała Nr 60_1472_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek419 kB2019-07-22 08:532019-07-22 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1473_19.pdf)Uchwała Nr 60_1473_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek665 kB2019-07-19 14:092019-07-19 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1474_19.pdf)Uchwała Nr 60_1474_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1228 kB2019-07-19 14:092019-07-19 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1475_19.pdf)Uchwała Nr 60_1475_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek321 kB2019-07-19 14:092019-07-19 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1476_19.pdf)Uchwała Nr 60_1476_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek465 kB2019-07-19 14:102019-07-19 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1477_19.pdf)Uchwała Nr 60_1477_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek440 kB2019-07-19 14:102019-07-19 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1478_19.pdf)Uchwała Nr 60_1478_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek756 kB2019-07-19 14:102019-07-19 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1479_19.pdf)Uchwała Nr 60_1479_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek315 kB2019-07-19 14:112019-07-19 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1480_19.pdf)Uchwała Nr 60_1480_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek290 kB2019-07-19 14:112019-07-19 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1481_19.pdf)Uchwała Nr 60_1481_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5780 kB2019-07-19 14:112019-07-19 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1482_19.pdf)Uchwała Nr 60_1482_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek431 kB2019-07-19 14:112019-07-19 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1483_19.pdf)Uchwała Nr 60_1483_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek11517 kB2019-07-19 14:122019-07-19 14:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1484_19.pdf)Uchwała Nr 60_1484_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek450 kB2019-07-22 08:562019-07-22 08:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1485_19.pdf)Uchwała Nr 60_1485_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6963 kB2019-07-19 14:132019-07-19 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1486_19.pdf)Uchwała Nr 60_1486_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek534 kB2019-07-19 14:132019-07-19 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1487_19.pdf)Uchwała Nr 60_1487_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek925 kB2019-07-22 08:582019-07-22 08:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1488_19.pdf)Uchwała Nr 60_1488_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1218 kB2019-07-19 14:142019-07-19 14:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1489_19.pdf)Uchwała Nr 60_1489_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5099 kB2019-07-22 08:142019-07-22 08:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1490_19.pdf)Uchwała Nr 60_1490_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3821 kB2019-07-19 14:152019-07-19 14:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1491_19.pdf)Uchwała Nr 60_1491_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1045 kB2019-07-19 14:152019-07-19 14:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1492_19.pdf)Uchwała Nr 60_1492_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3029 kB2019-07-19 14:532019-07-19 14:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1493_19.pdf)Uchwała Nr 60_1493_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek436 kB2019-07-19 14:152019-07-19 14:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1494_19.pdf)Uchwała Nr 60_1494_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1525 kB2019-07-19 14:162019-07-19 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1495_19.pdf)Uchwała Nr 60_1495_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1187 kB2019-07-19 14:162019-07-19 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1496_19.pdf)Uchwała Nr 60_1496_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4526 kB2019-07-19 14:162019-07-19 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1497_19.pdf)Uchwała Nr 60_1497_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2825 kB2019-07-19 14:162019-07-19 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1498_19.pdf)Uchwała Nr 60_1498_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2701 kB2019-07-19 14:172019-07-19 14:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1499_19.pdf)Uchwała Nr 60_1499_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek876 kB2019-07-19 14:172019-07-19 14:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1500_19.pdf)Uchwała Nr 60_1500_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek861 kB2019-07-19 14:172019-07-19 14:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1501_19.pdf)Uchwała Nr 60_1501_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek872 kB2019-07-19 14:182019-07-19 14:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1502_19.pdf)Uchwała Nr 60_1502_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek878 kB2019-07-19 14:182019-07-19 14:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 60_1503_19.pdf)Uchwała Nr 60_1503_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek866 kB2019-07-19 14:182019-07-19 14:18