Numer uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

71/1854/19

03.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Dębicki, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

71/1855/19

03.09.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosnai Gminy Krościenko Wyżne” nr RPPK.03.01.00-18-0043/17 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

71/1856/19

03.09.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

71/1857/19

03.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 9/209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III).

71/1858/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

71/1859/19

03.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

71/1860/19

03.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

71/1861/19

03.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

71/1862/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji słupa oświetleniowego umieszczonego w obrębie skrzyżowania budowanej obwodnicy Lubaczowa z drogą gminną (ul. Żuki) – rejon ronda nr 1.

71/1863/19

03.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

71/1864/19

03.09.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.

71/1865/19

03.09.2019 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

71/1866/19

03.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

71/1867/19

03.09.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

71/1868/19

03.09.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

71/1869/19

03.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

71/1870/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na rozdzielenie instalacji układu pomiarowego na elewacji budynku w Mielcu.

71/1871/19

03.09.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadańrealizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

71/1872/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

71/1873/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

71/1874/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

71/1875/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

71/1876/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

71/1877/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

71/1878/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

71/1879/19

03.09.2019 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

71/1880/19

03.09.2019 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

71/1881/19

03.09.2019 r.

przekazania pieczęci do Mennicy Polskiej S.A.

71/1882/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020.

71/1883/19

03.09.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

71/1884/19

03.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 35/898/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr 55/1379/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

71/1885/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

71/1886/19

03.09.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

71/1887/19

03.09.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

71/1888/19

03.09.2019 r.

zmiany uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019 r.

71/1889/19

03.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

71/1890/19

03.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1854_19.pdf)Uchwała Nr 71_1854_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2592 kB2019-09-12 11:142019-09-12 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1855_19.pdf)Uchwała Nr 71_1855_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2384 kB2019-09-12 11:142019-09-12 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1856_19.pdf)Uchwała Nr 71_1856_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2299 kB2019-09-12 11:142019-09-12 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1857_19.pdf)Uchwała Nr 71_1857_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1169 kB2019-09-12 11:152019-09-12 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1858_19.pdf)Uchwała Nr 71_1858_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1108 kB2019-09-12 11:152019-09-12 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1859_19.pdf)Uchwała Nr 71_1859_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek660 kB2019-09-12 11:152019-09-12 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1860_19.pdf)Uchwała Nr 71_1860_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek665 kB2019-09-12 11:152019-09-12 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1861_19.pdf)Uchwała Nr 71_1861_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek705 kB2019-09-12 11:162019-09-12 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1862_19.pdf)Uchwała Nr 71_1862_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek303 kB2019-09-12 11:162019-09-12 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1863_19.pdf)Uchwała Nr 71_1863_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1369 kB2019-09-12 11:162019-09-12 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1864_19.pdf)Uchwała Nr 71_1864_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5605 kB2019-09-12 11:162019-09-12 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1865_19.pdf)Uchwała Nr 71_1865_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek341 kB2019-09-12 11:172019-09-12 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1866_19.pdf)Uchwała Nr 71_1866_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek405 kB2019-09-12 11:172019-09-12 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1867_19.pdf)Uchwała Nr 71_1867_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek413 kB2019-09-12 11:172019-09-12 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1868_19.pdf)Uchwała Nr 71_1868_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4839 kB2019-09-12 11:172019-09-12 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1869_19.pdf)Uchwała Nr 71_1869_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek459 kB2019-09-12 11:172019-09-12 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1870_19.pdf)Uchwała Nr 71_1870_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek923 kB2019-09-12 11:302019-09-12 11:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1871_19.pdf)Uchwała Nr 71_1871_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5398 kB2019-09-12 11:312019-09-12 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1872_19.pdf)Uchwała Nr 71_1872_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek391 kB2019-09-12 11:312019-09-12 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1873_19.pdf)Uchwała Nr 71_1873_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek383 kB2019-09-12 11:312019-09-12 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1874_19.pdf)Uchwała Nr 71_1874_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek414 kB2019-09-12 11:312019-09-12 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1875_19.pdf)Uchwała Nr 71_1875_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek415 kB2019-09-12 11:322019-09-12 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1876_19.pdf)Uchwała Nr 71_1876_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek413 kB2019-09-12 11:322019-09-12 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1877_19.pdf)Uchwała Nr 71_1877_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek414 kB2019-09-12 11:332019-09-12 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1878_19.pdf)Uchwała Nr 71_1878_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek416 kB2019-09-12 11:332019-09-12 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1879_19.pdf)Uchwała Nr 71_1879_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6474 kB2019-09-12 11:332019-09-12 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1880_19.pdf)Uchwała Nr 71_1880_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1655 kB2019-09-12 11:332019-09-12 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1881_19.pdf)Uchwała Nr 71_1881_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek366 kB2019-09-12 11:332019-09-12 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1882_19.pdf)Uchwała Nr 71_1882_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek394 kB2019-09-12 11:342019-09-12 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1883_19.pdf)Uchwała Nr 71_1883_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1015 kB2019-09-12 11:342019-09-12 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1884_19.pdf)Uchwała Nr 71_1884_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3476 kB2019-09-12 11:342019-09-12 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1885_19.pdf)Uchwała Nr 71_1885_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek766 kB2019-09-12 12:072019-09-12 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1886_19.pdf)Uchwała Nr 71_1886_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek414 kB2019-09-12 11:352019-09-12 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1887_19.pdf)Uchwała Nr 71_1887_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1156 kB2019-09-12 11:352019-09-12 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1888_19.zip)Uchwała Nr 71_1888_19.zip[KZ] Karolina Ciołek3897 kB2019-09-12 11:352019-09-12 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1889_19.pdf)Uchwała Nr 71_1889_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3554 kB2019-09-12 11:352019-09-12 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 71_1890_19.pdf)Uchwała Nr 71_1890_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek955 kB2019-09-12 11:352019-09-12 11:35