Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

161/3430/20

26.05.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

161/3431/20

26.05.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

161/3432/20

26.05.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

161/3433/20

26.05.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

161/3434/20

26.05.2020 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12.

161/3435/20

26.05.2020 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

161/3436/20

26.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

161/3437/20

26.05.2020 r.

Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2020 roku.

161/3438/20

26.05.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2020 roku.

161/3439/20

26.05.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

161/3440/20

26.05.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

161/3441/20

26.05.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

161/3442/20

26.05.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

161/3443/20

26.05.2020 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2020 r.

161/3444/20

26.05.2020 r.

uchylenia Uchwały Nr 146/3270/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

161/3445/20

26.05.2020 r.

uchylenia Uchwały Nr 140/3159/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup dwóch mieszalników gazów i jednego podgrzewacza do krążenia pozaustrojowego w celu skompletowania ECMO”.

161/3446/20

26.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 115/2745/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci”.

161/3447/20

26.05.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

161/3448/20

26.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

161/3449/20

26.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

161/3450/20

26.05.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

161/3451/20

26.05.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

161/3452/20

26.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 1500 udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

161/3453/20

26.05.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

161/3454/20

26.05.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

161/3455/20

26.05.2020 r.

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

161/3456/20

26.05.2020 r.

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

161/3457/20

26.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji oraz przywrócenia części dofinansowania projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

161/3458/20

26.05.2020 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta ZELGRAF Jacek Lampart oraz zmiany Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

161/3459/20

26.05.2020 r.

przyjęcia Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2019 r. i przekazania go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

161/3460/20

26.05.2020 r.

przyjęcia Zasad rozliczania wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne województwa podkarpackiego w ramach realizacji projektu pn. Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

161/3461/20

26.05.2020 r.

powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie Dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „Artystyczny Znak Podkarpacia”.

161/3462/20

26.05.2020 r.

akceptacji rozliczenia dotacji celowej przekazanej Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „06. Festiwal Nowego Teatru – 58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne”.

161/3463/20

26.05.2020 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

161/3464/20

26.05.2020 r.

złożenia oświadczenia w związku ze złożeniem wniosku przez Muzeum-Zamek w Łańcucie na realizację zadania „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR-KA V”.

161/3465/20

26.05.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do złożenia w trybie nadzwyczajnym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

161/3466/20

26.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.