Numer Uchwały: Data Posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

184/3821/20

04.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego Projektu Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Kolbuszowskiego.

184/3822/20

04.08.2020 r.

wniesienie pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchylenia uchwały nr L/824/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej oraz uchwały ją zmieniającej.

184/3823/20

04.08.2020 r.

wniesienie pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.

184/3824/20

04.08.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w celu realizacji przedsięwzięć w formule project pipeline w ramach projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”.

184/3825/20

04.08.2020 r.

zmiany Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

184/3826/20

04.08.2020 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20.

184/3827/20

04.08.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20.

184/3828/20

04.08.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0030/18 pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

184/3829/20

04.08.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

184/3830/20

04.08.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

184/3831/20

04.08.2020 r.

zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 z dnia 10 lutego 2020 r.

184/3832/20

04.08.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 140/3157/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

184/3833/20

04.08.2020 r.

zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I”.

184/3834/20

04.08.2020 r.

złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

184/3835/20

04.08.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

184/3836/20

04.08.2020 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Sandomierz Fashion Street.

184/3837/20

04.08.2020 r.

zmiany uchwały nr 100/2390/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl.

184/3838/20

04.08.2020 r.

zatwierdzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

184/3839/20

04.08.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

184/3840/20

04.08.2020 r.

wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki budynku kotłowni i komina.

184/3841/20

04.08.2020 r.

przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r., wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.

184/3842/20

04.08.2020 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

184/3843/20

04.08.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne do 2030 r.”

184/3844/20

04.08.2020 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020” przez Stowarzyszenie Wesele Wesel.

184/3845/20

04.08.2020 r.

powołania Komisji Oceniającej Projekty pod względem formalno-merytorycznym zgłoszonych w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

184/3846/20

04.08.2020 r.

zmiany Uchwały nr 182/3806/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

184/3847/20

04.08.2020 r

wskazania przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Artystyczno – Programowej przy Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

184/3848/20

04.08.2020 r

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

184/3849/20

04.08.2020 r

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.