Numer Uchwały: Data posiedenia: Przedmiot w sprawie:

187/3855/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3856/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3857/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3858/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3859/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3860/20

11.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

187/3861/20

11.08.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

187/3862/20

11.08.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0005/18-00 z dnia 30 maja 2019 r. o dofinansowanie projektu „Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

187/3863/20

11.08.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00 z dnia 22 maja 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

187/3864/20

11.08.2020 r.

zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 173/3597/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

187/3865/20

11.08.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 6 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.

187/3866/20

11.08.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

187/3867/20

11.08.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 150/3321/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

187/3868/20

11.08.2020 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz MOP 6,0”.

187/3869/20

11.08.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 95/2268/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń umowy IRU.

187/3870/20

11.08.2020 r.

wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia wierzytelności z umowy zawartej z Województwem Podkarpackim a Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. Lisi Ogon na Santander Bank Polska S.A.

187/3871/20

11.08.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Ropczyce.

187/3872/20

11.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

187/3873/20

11.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

187/3874/20

11.08.2020 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu organizacyjnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

187/3875/20

11.08.2020 r.

przyjęcia Regulaminu akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line.

187/3876/20

11.08.2020 r.

powołania Komisji eksperckiej do wyłonienia uczestników plenerów malarskich i oceny prac powstałych podczas akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line.

187/3877/20

11.08.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

187/3878/20

11.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

187/3879/20

11.08.2020 r.

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu gmina Trzebownisko oraz Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

187/3880/20

11.08.2020 r.

umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych od dłużników Sabiny Nienadowskiej, Anny Nienadowskiej, Janiny Nienadowskiej, Józefa Nienadowskiego, Adama Nienadowskiego, Tomasza Nienadowskiego.

187/3881/20

11.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.).

187/3882/20

11.08.2020 r.

uchylenia Uchwały Nr 124/2892/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

187/3883/20

11.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2940/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”.

187/3884/20

11.08.2020 r.

powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań do realizacji w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

187/3885/20

11.08.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

187/3886/20

11.08.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

187/3887/20

11.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.

187/3888/20

11.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.