Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

239/5681/13

11.06.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

239/5682/13

11.06.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

239/5683/13

11.06.2013 r.

odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego.

239/5684/13

11.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

239/5685/13

11.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

239/5686/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

239/5687/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.

239/5688/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

239/5689/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5690/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5691/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5692/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5693/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5694/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5695/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5696/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5697/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5698/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5699/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5700/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5701/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5702/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5703/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5704/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2012.

239/5705/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków.

239/5706/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – nr RPPK.07.01.00-18-044/10 złożonego przez Gminę Iwonicz Zdrój w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata  2007 – 2013.

239/5707/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. – E – usługi w nowoczesnej bibliotece nr RPPK.03.01.00-18-003/12 złożonego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013.

239/5708/13

11.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209/4869/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 218/5143/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr 225/5371/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

239/5709/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5710/13

11.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2011.

239/5711/13

11.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2011.

239/5712/13

11.06.2013 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5713/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

239/5714/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umów o dofinansowanie projektów.

239/5715/13

11.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5716/13

11.06.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

239/5717/13

11.06.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

239/5718/13

11.06.2013 r.

zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

239/5719/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

239/5720/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5721/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5722/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5723/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5724/13

11.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

239/5725/13

11.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013, tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.

239/5726/13

11.06.2013 r.

udostępnienia nieruchomości i ruchomości Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im .Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w Rzeszowie na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim.

239/5727/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

239/5728/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

239/5729/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych.

239/5730/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

239/5731/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

239/5732/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

239/5733/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

239/5734/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

239/5735/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

239/5736/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

239/5737/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

239/5738/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

239/5739/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

239/5740/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

239/5741/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

239/5742/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

239/5743/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu.

239/5744/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

239/5745/13

11.06.2013 r.

organizacji misji gospodarczej do obwodu chersońskiego oraz obwodu odeskiego.

239/5746/13

11.06.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej Rzeszów – Częstochowa.

239/5747/13

11.06.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Kultury Ludowej pn. ,,Od ziarenka do bochenka…”.

239/5748/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5749/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5750/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5751/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5681_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5681_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon346 kB2013-07-01 09:112013-07-01 09:11
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5682_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5682_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon347 kB2013-07-01 09:112013-07-01 09:11
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5683_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5683_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon327 kB2013-07-01 09:112013-07-01 09:11
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5684_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5684_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon344 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5685_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5685_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon532 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5686_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5686_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon824 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5687_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5687_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1400 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5688_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5688_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon389 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5689_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5689_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1811 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5690_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5690_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2313 kB2013-07-01 09:122013-07-01 09:12
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5691_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5691_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1808 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5692_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5692_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1786 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5693_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5693_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1814 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5694_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5694_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2254 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5695_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5695_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2226 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5696_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5696_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1344 kB2013-07-01 09:132013-07-01 09:13
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5697_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5697_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1813 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5698_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5698_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1312 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5699_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5699_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1766 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5700_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5700_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1802 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5701_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5701_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2252 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5702_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5702_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1775 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5703_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5703_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1876 kB2013-07-01 09:142013-07-01 09:14
Pobierz plik (Uchwała_Nr_239_5704_14.zip)Uchwała_Nr_239_5704_14.zip[KZ] Adriana Wojdon24054 kB2013-07-01 09:152013-07-01 09:15
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5705_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5705_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon396 kB2013-07-01 09:152013-07-01 09:15
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5706_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5706_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1030 kB2013-07-01 09:152013-07-01 09:15
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5707_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5707_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1088 kB2013-07-01 09:152013-07-01 09:15
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5708_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5708_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1347 kB2013-07-01 09:152013-07-01 09:15
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5709_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5709_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1465 kB2013-07-01 09:162013-07-01 09:16
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5710_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5710_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon484 kB2013-07-01 09:162013-07-01 09:16
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5711_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5711_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon550 kB2013-07-01 09:162013-07-01 09:16
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5712_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5712_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon896 kB2013-07-01 09:162013-07-01 09:16
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5713_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5713_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1137 kB2013-07-01 09:162013-07-01 09:16
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5714_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5714_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon388 kB2013-07-01 09:172013-07-01 09:17
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5715_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5715_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2224 kB2013-07-01 09:172013-07-01 09:17
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5716_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5716_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon316 kB2013-07-01 09:172013-07-01 09:17
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5717_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5717_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon322 kB2013-07-01 09:172013-07-01 09:17
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5718_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5718_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon523 kB2013-07-01 09:172013-07-01 09:17
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5719_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5719_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2849 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5720_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5720_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon441 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5721_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5721_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon432 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5722_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5722_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon443 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5723_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5723_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon452 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5724_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5724_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon609 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5725_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5725_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1083 kB2013-07-01 09:182013-07-01 09:18
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5726_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5726_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon437 kB2013-07-01 09:192013-07-01 09:19
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5727_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5727_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon311 kB2013-07-01 09:192013-07-01 09:19
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5728_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5728_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon512 kB2013-07-01 09:192013-07-01 09:19
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5729_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5729_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon415 kB2013-07-01 09:192013-07-01 09:19
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5730_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5730_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon423 kB2013-07-01 09:192013-07-01 09:19
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5731_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5731_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon422 kB2013-07-01 09:202013-07-01 09:20
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5732_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5732_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon432 kB2013-07-01 09:202013-07-01 09:20
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5733_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5733_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon424 kB2013-07-01 09:202013-07-01 09:20
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5734_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5734_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon417 kB2013-07-01 09:202013-07-01 09:20
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5735_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5735_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon429 kB2013-07-01 09:202013-07-01 09:20
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5736_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5736_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon437 kB2013-07-01 09:212013-07-01 09:21
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5737_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5737_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon436 kB2013-07-01 09:212013-07-01 09:21
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5738_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5738_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon407 kB2013-07-01 09:212013-07-01 09:21
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5739_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5739_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon355 kB2013-07-01 09:212013-07-01 09:21
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5740_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5740_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon355 kB2013-07-01 09:212013-07-01 09:21
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5741_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5741_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon418 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5742_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5742_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon403 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5743_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5743_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon414 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5744_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5744_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon424 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5745_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5745_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon337 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5746_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5746_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon362 kB2013-07-01 09:222013-07-01 09:22
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5747_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5747_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon353 kB2013-07-01 09:232013-07-01 09:23
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5748_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5748_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon351 kB2013-07-01 09:232013-07-01 09:23
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5749_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5749_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon350 kB2013-07-01 09:232013-07-01 09:23
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5750_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5750_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon372 kB2013-07-01 09:232013-07-01 09:23
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5751_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5751_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon516 kB2013-07-01 09:232013-07-01 09:23

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi