Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

 
Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

208/4198/20

06.10.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

208/4199/20

06.10.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20.

208/4200/20

06.10.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

208/4201/20

06.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 z późn. zm.

208/4202/20

06.10.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

208/4203/20

06.10.2020 r.

wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni dotyczących firmy Creativity Jakub Kulig ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica realizującej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0370/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

208/4204/20

06.10.2020 r.

wyrażenia zgody na zmianę Strategii Inwestycyjnej Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o.

208/4205/20

06.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

208/4206/20

06.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

208/4207/20

06.10.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

208/4208/20

06.10.2020 r.

zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I”.

208/4209/20

06.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

208/4210/20

06.10.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

208/4211/20

06.10.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbędnych aktywów trwałych.

208/4212/20

06.10.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

208/4213/20

06.10.2020 r.

wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia pn. Runmageddon Lesko - Brama Bieszczad, który odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 24-25 października 2020 r.

208/4214/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

208/4215/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

208/4216/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

208/4217/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

208/4218/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

208/4219/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

208/4220/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

208/4221/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

208/4222/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

208/4223/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

208/4224/20

06.10.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

208/4225/20

06.10.2020 r.

przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury” dla laureata konkursu X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020.

208/4226/20

06.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 122/2854/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2020.

208/4227/20

06.10.2020 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

208/4228/20

06.10.2020 r.

ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

208/4229/20

06.10.2020 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

208/4230/20

06.10.2020 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

208/4231/20

06.10.2020 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

208/4232/20

06.10.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łańcut – aktualizacja na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2035”.

208/4233/20

06.10.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lubaczów”.

208/4234/20

06.10.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Stalowa Wola”.

208/4235/20

06.10.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

208/4236/20

06.10.2020 r.

zmiany Uchwały nr 184/3845/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Projekty pod względem formalno-merytorycznym zgłoszonych w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

208/4237/20

06.10.2020 r.

ustanowienia Zasad gospodarowania środkami finansowymi w przypadku wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

208/4238/20

06.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

208/4239/20

06.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

208/4240/20

06.10.2020 r.

wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania.

208/4241/20

06.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

208/4242/20

06.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4198_20.zip)Uchwała_Nr_208_4198_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz20659 kB2020-11-03 12:402020-11-03 12:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4199_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4199_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz201 kB2020-11-03 12:532020-11-03 12:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4200_20.zip)Uchwała_Nr_208_4200_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz452 kB2020-11-03 12:532020-11-03 12:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4201_20.zip)Uchwała_Nr_208_4201_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz518 kB2020-11-03 12:542020-11-03 12:54
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4202_20.zip)Uchwała_Nr_208_4202_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz538 kB2020-11-03 13:012020-11-03 13:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4203_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4203_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz153 kB2020-11-03 13:022020-11-03 13:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4204_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4204_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz144 kB2020-11-03 13:022020-11-03 13:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4205_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4205_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2020-11-03 13:022020-11-03 13:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4206_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4206_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz130 kB2020-11-09 10:082020-11-09 10:08
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4207_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4207_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2020-11-09 10:082020-11-09 10:08
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4208_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4208_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz130 kB2020-11-09 10:092020-11-09 10:09
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4209_20.zip)Uchwała_Nr_208_4209_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz280 kB2020-11-09 11:552020-11-09 11:55
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4210_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4210_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz156 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4211_20.zip)Uchwała_Nr_208_4211_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz357 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4212_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4212_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz192 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4213_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4213_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4214_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4214_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4215_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4215_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4216_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4216_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2020-11-09 12:002020-11-09 12:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4217_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4217_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2020-11-09 12:012020-11-09 12:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4218_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4218_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:012020-11-09 12:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4219_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4219_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2020-11-09 12:012020-11-09 12:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4220_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4220_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:012020-11-09 12:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4221_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4221_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:032020-11-09 12:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4222_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4222_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2020-11-09 12:032020-11-09 12:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4223_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4223_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2020-11-09 12:032020-11-09 12:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4224_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4224_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2020-11-09 12:042020-11-09 12:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4225_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4225_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz143 kB2020-11-09 12:042020-11-09 12:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4226_20.zip)Uchwała_Nr_208_4226_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz706 kB2020-11-09 12:042020-11-09 12:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4227_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4227_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz100 kB2020-11-09 12:042020-11-09 12:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4228_20.zip)Uchwała_Nr_208_4228_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz422 kB2020-11-09 12:042020-11-09 12:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4229_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4229_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz167 kB2020-11-09 12:052020-11-09 12:05
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4230_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4230_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz166 kB2020-11-09 12:052020-11-09 12:05
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4231_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4231_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2020-11-09 12:072020-11-09 12:07
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4232_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4232_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz129 kB2020-11-09 12:292020-11-09 12:29
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4233_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4233_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2020-11-09 12:292020-11-09 12:29
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4234_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4234_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz160 kB2020-11-09 12:292020-11-09 12:29
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4235_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4235_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz143 kB2020-11-09 12:322020-11-09 12:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4236_20.zip)Uchwała_Nr_208_4236_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz274 kB2020-11-09 12:322020-11-09 12:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4237_20.zip)Uchwała_Nr_208_4237_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz287 kB2020-11-09 12:322020-11-09 12:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4238_20.zip)Uchwała_Nr_208_4238_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz225 kB2020-11-09 12:322020-11-09 12:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4239_20.zip)Uchwała_Nr_208_4239_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz354 kB2020-11-09 12:332020-11-09 12:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4240_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4240_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2020-11-09 12:332020-11-09 12:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4241_20.pdf)Uchwała_Nr_208_4241_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2020-11-09 12:332020-11-09 12:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr_208_4242_20.zip)Uchwała_Nr_208_4242_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz208 kB2020-11-09 12:332020-11-09 12:33

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi