Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

244/4816/21

05.01.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

244/4817/21

05.01.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

244/4818/21

05.01.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN600 i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: Odcinek w m. Żurawica.

244/4819/21

05.01.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN600 i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 2: Odcinek w m. Przemyśl.

244/4820/21

05.01.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

244/4821/21

05.01.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

244/4822/21

05.01.2021 r.

wyrażenia zgody na skierowanie listu poparcia dla Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”, ubiegającego się o udział w realizacji projektu w ramach zaproszenia do składania wniosków 2020CE16BAT099 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE", finansowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

244/4823/21

05.01.2021 r.

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

244/4824/21

05.01.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Stanowiska wyrażającego podziw i wdzięczność dla pracowników służb medycznych pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii.

244/4825/21

05.01.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie podpisania Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

244/4826/21

05.01.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.