Numer Uchwała: Data posiedzienia: Przedmiot - w sprawie:

245/4827/21

12.01.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

245/4828/21

12.01.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

245/4829/21

12.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 173/3600/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20.

245/4830/21

12.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 z późn. zm.

245/4831/21

12.01.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

245/4832/21

12.01.2021 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

245/4833/21

12.01.2021 r.

przyjęcia Planu Działań nr 1/2021 w sektorze zdrowia na rok 2021 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

245/4834/21

12.01.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na przekazanie w formie darowizny 13 sztuk respiratorów.

245/4835/21

12.01.2021 r.

ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

245/4836/21

12.01.2021 r.

zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU.

245/4837/21

12.01.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

245/4838/21

12.01.2021 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

245/4839/21

12.01.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

245/4840/21

12.01.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

245/4841/21

12.01.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

245/4842/21

12.01.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

245/4843/21

12.01.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 858 relacji Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn.

245/4844/21

12.01.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.