Posiedzenie Nr 265 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 marca 2021 r.

Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

265/5223/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5224/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5225/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/19 pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5226/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/20 pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5227/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa
i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk” –  w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5228/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0034/17, „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5229/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5230/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5231/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5232/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5233/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0041/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5234/21

30.03.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0039/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska ” –  w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5235/21

30.03.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

265/5236/21

30.03.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)”, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5237/21

30.03.2021 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni, przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

265/5238/21

30.03.2021 r.

przedstawienia uwag do projektu Krajowego Planu Odbudowy.

265/5239/21

30.03.2021 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

265/5240/21

30.03.2021 r.

zawarcia aneksu nr 10 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

265/5241/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Gminą i Miastem Ulanów.

265/5242/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup stołu zabiegowego.

265/5243/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

265/5244/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5245/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5246/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5247/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5248/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5249/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5250/21

30.03.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

265/5251/21

30.03.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

265/5252/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

265/5253/21

30.03.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

265/5254/21

30.03.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

265/5255/21

30.03.2021 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

265/5256/21

30.03.2021 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

265/5257/21

30.03.2021 r.

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2021 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

265/5258/21

30.03.2021 r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020.

265/5259/21

30.03.2021 r.

przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

265/5260/21

30.03.2021 r.

przedłużenia terminu składania sprawozdań z wykonania planów finansowych za I kwartał 2021 r. instytucji kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

265/5261/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Powiatem Lubaczowskim.

265/5262/21

30.03.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Powiatem Lubaczowskim.

265/5263/21

30.03.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

265/5264/21

30.03.2021 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodach Podolog i Florysta w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 2021/2022.

265/5265/21

30.03.2021 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Podolog w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

265/5266/21

30.03.2021 r.

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców.

265/5267/21

30.03.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

265/5268/21

30.03.2021 r.

udzielenia upoważnienia.

265/5269/21

30.03.2021 r.

przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

265/5270/21

30.03.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

265/5271/21

30.03.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

265/5272/21

30.03.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

265/5273/21

30.03.2021 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

265/5274/21

30.03.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

265/5275/21

30.03.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5223_21.pdf)Uchwała Nr 265_5223_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek183 kB2021-04-07 10:142021-04-07 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5224_21.pdf)Uchwała Nr 265_5224_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-04-07 10:152021-04-07 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5225_21.pdf)Uchwała Nr 265_5225_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-04-07 10:152021-04-07 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5226_21.pdf)Uchwała Nr 265_5226_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek181 kB2021-04-07 10:152021-04-07 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5227_21.pdf)Uchwała Nr 265_5227_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek171 kB2021-04-07 10:152021-04-07 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5228_21.pdf)Uchwała Nr 265_5228_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek190 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5229_21.pdf)Uchwała Nr 265_5229_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek186 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5230_21.pdf)Uchwała Nr 265_5230_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek211 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5231_21.pdf)Uchwała Nr 265_5231_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5232_21.pdf)Uchwała Nr 265_5232_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5233_21.pdf)Uchwała Nr 265_5233_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-04-07 10:162021-04-07 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5234_21.pdf)Uchwała Nr 265_5234_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-04-07 10:172021-04-07 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5235_21.pdf)Uchwała Nr 265_5235_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek170 kB2021-04-07 10:172021-04-07 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5236_21.pdf)Uchwała Nr 265_5236_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek183 kB2021-04-07 10:182021-04-07 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5237_21.pdf)Uchwała Nr 265_5237_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek179 kB2021-04-07 10:182021-04-07 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5238_21.zip)Uchwała Nr 265_5238_21.zip[KZ] Karolina Ciołek594 kB2021-04-07 10:252021-04-07 10:25
Pobierz plik (Uchwała nr 265_5239_21.zip)Uchwała nr 265_5239_21.zip[KZ] Karolina Ciołek298 kB2021-04-07 10:252021-04-07 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5240_21.zip)Uchwała Nr 265_5240_21.zip[KZ] Karolina Ciołek269 kB2021-04-07 10:252021-04-07 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5241_21.zip)Uchwała Nr 265_5241_21.zip[KZ] Karolina Ciołek243 kB2021-04-07 10:262021-04-07 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5242_21.pdf)Uchwała Nr 265_5242_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-04-07 10:282021-04-07 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5243_21.pdf)Uchwała Nr 265_5243_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek140 kB2021-04-07 10:282021-04-07 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5244_21.pdf)Uchwała Nr 265_5244_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:292021-04-07 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5245_21.pdf)Uchwała Nr 265_5245_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:292021-04-07 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5246_21.pdf)Uchwała Nr 265_5246_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-04-07 10:292021-04-07 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5247_21.pdf)Uchwała Nr 265_5247_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:302021-04-07 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5248_21.pdf)Uchwała Nr 265_5248_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:312021-04-07 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5249_21.pdf)Uchwała Nr 265_5249_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:312021-04-07 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5250_21.pdf)Uchwała Nr 265_5250_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-04-07 10:322021-04-07 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5251_21.pdf)Uchwała Nr 265_5251_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-04-07 10:322021-04-07 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5252_21.pdf)Uchwała Nr 265_5252_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-04-07 10:322021-04-07 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5253_21.zip)Uchwała Nr 265_5253_21.zip[KZ] Karolina Ciołek276 kB2021-04-07 10:362021-04-07 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5254_21.zip)Uchwała Nr 265_5254_21.zip[KZ] Karolina Ciołek232 kB2021-04-07 10:362021-04-07 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5255_21.pdf)Uchwała Nr 265_5255_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-04-07 10:372021-04-07 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5256_21.pdf)Uchwała Nr 265_5256_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-04-07 10:372021-04-07 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5257_21.zip)Uchwała Nr 265_5257_21.zip[KZ] Karolina Ciołek255 kB2021-04-07 10:382021-04-07 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5258_21.zip)Uchwała Nr 265_5258_21.zip[KZ] Karolina Ciołek8893 kB2021-04-07 10:392021-04-07 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5259_21.zip)Uchwała Nr 265_5259_21.zip[KZ] Karolina Ciołek349 kB2021-04-07 10:392021-04-07 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5260_21.pdf)Uchwała Nr 265_5260_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-04-07 10:422021-04-07 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5261_21.zip)Uchwała Nr 265_5261_21.zip[KZ] Karolina Ciołek182 kB2021-04-07 10:422021-04-07 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5262_21.zip)Uchwała Nr 265_5262_21.zip[KZ] Karolina Ciołek225 kB2021-04-07 10:422021-04-07 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5263_21.pdf)Uchwała Nr 265_5263_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek142 kB2021-04-07 10:452021-04-07 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5264_21.pdf)Uchwała Nr 265_5264_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-04-07 10:462021-04-07 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5265_21.pdf)Uchwała Nr 265_5265_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-04-07 10:462021-04-07 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5266_21.zip)Uchwała Nr 265_5266_21.zip[KZ] Karolina Ciołek572 kB2021-04-07 10:472021-04-07 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5267_21.pdf)Uchwała Nr 265_5267_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-04-07 10:482021-04-07 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5268_21.pdf)Uchwała Nr 265_5268_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-04-07 10:482021-04-07 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5269_21.zip)Uchwała Nr 265_5269_21.zip[KZ] Karolina Ciołek2978 kB2021-04-07 10:492021-04-07 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5270_21.zip)Uchwała Nr 265_5270_21.zip[KZ] Karolina Ciołek338 kB2021-04-07 10:492021-04-07 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5271_21.zip)Uchwała Nr 265_5271_21.zip[KZ] Karolina Ciołek273 kB2021-04-07 10:492021-04-07 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5272_21.pdf)Uchwała Nr 265_5272_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-04-07 10:492021-04-07 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5273_21.zip)Uchwała Nr 265_5273_21.zip[KZ] Karolina Ciołek8081 kB2021-04-07 10:532021-04-07 10:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5274_21.pdf)Uchwała Nr 265_5274_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek197 kB2021-04-07 10:532021-04-07 10:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 265_5275_21.zip)Uchwała Nr 265_5275_21.zip[KZ] Karolina Ciołek20848 kB2021-04-07 10:542021-04-07 10:54