Posiedzenie Nr 268 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 kwietnia 2021 r.

 

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

268/5300/21

13.04.2021 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

268/5301/21

13.04.2021 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

268/5302/21

13.04.2021 r.

sposobu wynagradzania eksperta biorącego udział w opiniowaniu projektu nr RPPK.01.02.00-18-0054/17 pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

268/5303/21

13.04.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

268/5304/21

13.04.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0008/18, pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” realizowanego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

268/5305/21

13.04.2021 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica” realizowanego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia (dawniej Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

268/5306/21

13.04.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0546/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.nr RPPK. 03.01.00-18-0546/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

268/5307/21

13.04.2021 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-017/20.

268/5308/21

13.04.2021 r.

1 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz MOP 6,0 MPa”.

268/5309/21

13.04.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice Górne na lata 2021-2030.

268/5310/21

13.04.2021 r.

zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 z dnia 10 lutego 2020 r.

268/5311/21

13.04.2021 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

268/5312/21

13.04.2021 r.

zmiany uchwały Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

268/5313/21

13.04.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I”.

268/5314/21

13.04.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

268/5315/21

13.04.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Miasta Tarnobrzeg.

268/5316/21

13.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

268/5317/21

13.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

268/5318/21

13.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

268/5319/21

13.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

268/5320/21

13.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

268/5321/21

13.04.2021 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego przyznanych na 2022 r.

268/5322/21

13.04.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

268/5323/21

13.04.2021 r.

rozwiązania umowy o pracę dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

268/5324/21

13.04.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

268/5325/21

13.04.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

268/5326/21

13.04.2021 r.

wystąpienia do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu uzgodnienia i zasięgnięcia opinii dotyczącej powołania dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie bez przeprowadzenia konkursu.

268/5327/21

13.04.2021 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej.

268/5328/21

13.04.2021 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2020/2021.

268/5329/21

13.04.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 259/5160/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

268/5330/21

13.04.2021 r.

zmiany uchwały Nr 205/4144/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2021 – 2030.

268/5331/21

13.04.2021 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

268/5332/21

13.04.2021 r.

wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej.

268/5333/21

13.04.2021 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 25 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

268/5334/21

13.04.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

268/5335/21

13.04.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

268/5336/21

13.04.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5300_21.zip)Uchwała Nr 268_5300_21.zip[KZ] Karolina Ciołek13257 kB2021-04-21 07:442021-04-21 07:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5301_21.zip)Uchwała Nr 268_5301_21.zip[KZ] Karolina Ciołek391 kB2021-04-21 07:452021-04-21 07:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5302_21.pdf)Uchwała Nr 268_5302_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-04-21 07:462021-04-21 07:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5303_21.pdf)Uchwała Nr 268_5303_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-04-21 07:462021-04-21 07:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5304_21.pdf)Uchwała Nr 268_5304_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek183 kB2021-04-21 10:112021-04-21 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5305_21.pdf)Uchwała Nr 268_5305_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-04-21 10:112021-04-21 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5306_21.pdf)Uchwała Nr 268_5306_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-04-21 10:122021-04-21 10:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5307_21.pdf)Uchwała Nr 268_5307_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek164 kB2021-04-21 10:392021-04-21 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5308_21.pdf)Uchwała Nr 268_5308_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-04-21 10:402021-04-21 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5309_21.pdf)Uchwała Nr 268_5309_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek210 kB2021-04-21 10:402021-04-21 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5310_21.zip)Uchwała Nr 268_5310_21.zip[KZ] Karolina Ciołek263 kB2021-04-21 10:402021-04-21 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5311_21.pdf)Uchwała Nr 268_5311_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-04-21 10:412021-04-21 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5312_21.pdf)Uchwała Nr 268_5312_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-04-21 10:412021-04-21 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5313_21.pdf)Uchwała Nr 268_5313_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-04-21 10:412021-04-21 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5314_21.zip)Uchwała Nr 268_5314_21.zip[KZ] Karolina Ciołek233 kB2021-04-21 10:542021-04-21 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5315_21.pdf)Uchwała Nr 268_5315_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-04-21 11:192021-04-21 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5316_21.pdf)Uchwała Nr 268_5316_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-04-21 11:192021-04-21 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5317_21.pdf)Uchwała Nr 268_5317_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-04-21 11:192021-04-21 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5318_21.pdf)Uchwała Nr 268_5318_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-04-21 11:192021-04-21 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5319_21.pdf)Uchwała Nr 268_5319_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-04-21 11:222021-04-21 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5320_21.pdf)Uchwała Nr 268_5320_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-04-21 11:232021-04-21 11:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5321_21.pdf)Uchwała Nr 268_5321_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-04-21 11:422021-04-21 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5322_21.zip)Uchwała Nr 268_5322_21.zip[KZ] Karolina Ciołek482 kB2021-04-21 11:432021-04-21 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5323_21.pdf)Uchwała Nr 268_5323_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-04-21 11:432021-04-21 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5324_21.pdf)Uchwała Nr 268_5324_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-04-21 11:432021-04-21 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5325_21.pdf)Uchwała Nr 268_5325_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-04-21 11:432021-04-21 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5326_21.pdf)Uchwała Nr 268_5326_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek139 kB2021-04-21 11:452021-04-21 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5327_21.pdf)Uchwała Nr 268_5327_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-04-21 11:452021-04-21 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5328_21.pdf)Uchwała Nr 268_5328_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-04-21 11:452021-04-21 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5329_21.pdf)Uchwała Nr 268_5329_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-04-21 11:462021-04-21 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5330_21.pdf)Uchwała Nr 268_5330_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-04-21 11:462021-04-21 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5331_21.zip)Uchwała Nr 268_5331_21.zip[KZ] Karolina Ciołek2139 kB2021-04-21 11:462021-04-21 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5332_21.zip)Uchwała Nr 268_5332_21.zip[KZ] Karolina Ciołek792 kB2021-04-21 11:512021-04-21 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5333_21.pdf)Uchwała Nr 268_5333_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-04-21 11:532021-04-21 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5334_21.pdf)Uchwała Nr 268_5334_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-04-21 11:532021-04-21 11:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5335_21.pdf)Uchwała Nr 268_5335_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek239 kB2021-04-21 11:542021-04-21 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 268_5336_21.pdf)Uchwała Nr 268_5336_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek158 kB2021-04-21 11:542021-04-21 11:54