Posiedzenie Nr 297 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 lipca 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

297/5835/21

13.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

297/5836/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

297/5837/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie
SP ZOZ.

297/5838/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

297/5839/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

297/5840/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

297/5841/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

297/5842/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

297/5843/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

297/5844/21

13.07.2021 r.

wyrażenia zgody dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ na zbycie samochodu osobowego.

297/5845/21

13.07.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

297/5846/21

13.07.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0146/19 realizowanego przez BESTER SKLEJKI Sp. z o. o. Sp. k. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

297/5847/21

13.07.2021 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 179/2788/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Podkarpackiej Rady Innowacyjności z późn. zm.

297/5848/21

13.07.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy licencyjnej dla Zintegrowanego Modelu Ruchu.

297/5849/21

13.07.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030.

297/5850/21

13.07.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata
2021-2030.

297/5851/21

13.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

297/5852/21

13.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXV/553/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

297/5853/21

13.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Łańcut.

297/5854/21

13.07.2021 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy - Miasta Jasła oświetlenia ulicznego wykonanego na inwestycji
pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

297/5855/21

13.07.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

297/5856/21

13.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

297/5857/21

13.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

297/5858/21

13.07.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Bieszczadzkiego.

297/5859/21

13.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowegozadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

297/5860/21

13.07.2021 r.

podpisania Porozumienia z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w celu współorganizacji obchodów 5. rocznicy powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

297/5861/21

13.07.2021 r.

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

297/5862/21

13.07.2021 r.

zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

297/5863/21

13.07.2021 r.

zamiaru powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

297/5864/21

13.07.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

297/5865/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

297/5866/21

13.07.2021 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

297/5867/21

13.07.2021 r.

nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Wysoczanach.

297/5868/21

13.07.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

297/5869/21

13.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

297/5870/21

13.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

297/5871/21

13.07.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

297/5872/21

13.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5835_21.pdf)Uchwała Nr 297_5835_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek217 kB2021-07-26 10:422021-07-26 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5836_21.pdf)Uchwała Nr 297_5836_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-07-26 10:462021-07-26 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5837_21.pdf)Uchwała Nr 297_5837_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-07-26 10:462021-07-26 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5838_21.pdf)Uchwała Nr 297_5838_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-07-26 10:462021-07-26 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5839_21.pdf)Uchwała Nr 297_5839_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-07-26 10:472021-07-26 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5840_21.pdf)Uchwała Nr 297_5840_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 10:472021-07-26 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5841_21.pdf)Uchwała Nr 297_5841_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 10:472021-07-26 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5842_21.pdf)Uchwała Nr 297_5842_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-07-26 10:472021-07-26 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5843_21.pdf)Uchwała Nr 297_5843_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 10:472021-07-26 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5844_21.pdf)Uchwała Nr 297_5844_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-07-26 10:482021-07-26 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5845_21.zip)Uchwała Nr 297_5845_21.zip[KZ] Karolina Ciołek399 kB2021-07-26 10:482021-07-26 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5846_21.pdf)Uchwała Nr 297_5846_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-07-26 10:482021-07-26 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5847_21.pdf)Uchwała Nr 297_5847_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek195 kB2021-07-26 10:492021-07-26 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5848_21.zip)Uchwała Nr 297_5848_21.zip[KZ] Karolina Ciołek433 kB2021-07-26 10:492021-07-26 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5849_21.pdf)Uchwała Nr 297_5849_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek212 kB2021-07-26 10:552021-07-26 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5850_21.pdf)Uchwała Nr 297_5850_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek212 kB2021-07-26 10:562021-07-26 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5851_21.pdf)Uchwała Nr 297_5851_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-07-26 10:562021-07-26 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5852_21.pdf)Uchwała Nr 297_5852_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek162 kB2021-07-26 10:572021-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5853_21.pdf)Uchwała Nr 297_5853_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-07-26 10:572021-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5854_21.pdf)Uchwała Nr 297_5854_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-07-26 10:572021-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5855_21.pdf)Uchwała Nr 297_5855_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 10:572021-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5856_21.pdf)Uchwała Nr 297_5856_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-07-26 10:572021-07-26 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5857_21.pdf)Uchwała Nr 297_5857_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-07-26 10:582021-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5858_21.pdf)Uchwała Nr 297_5858_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-07-26 10:582021-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5859_21.zip)Uchwała Nr 297_5859_21.zip[KZ] Karolina Ciołek289 kB2021-07-26 10:582021-07-26 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5860_21.pdf)Uchwała Nr 297_5860_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-07-26 10:592021-07-26 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5861_21.pdf)Uchwała Nr 297_5861_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-07-26 11:002021-07-26 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5862_21.pdf)Uchwała Nr 297_5862_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-07-26 11:002021-07-26 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5863_21.pdf)Uchwała Nr 297_5863_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-07-26 11:002021-07-26 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5864_21.pdf)Uchwała Nr 297_5864_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 11:002021-07-26 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5865_21.zip)Uchwała Nr 297_5865_21.zip[KZ] Karolina Ciołek592 kB2021-07-26 11:002021-07-26 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5866_21.zip)Uchwała Nr 297_5866_21.zip[KZ] Karolina Ciołek637 kB2021-07-26 11:102021-07-26 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5867_21.pdf)Uchwała Nr 297_5867_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-07-26 11:102021-07-26 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5868_21.pdf)Uchwała Nr 297_5868_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-07-26 11:102021-07-26 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5869_21.zip)Uchwała Nr 297_5869_21.zip[KZ] Karolina Ciołek438 kB2021-07-26 11:152021-07-26 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5870_21.zip)Uchwała Nr 297_5870_21.zip[KZ] Karolina Ciołek417 kB2021-07-26 11:162021-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5871_21.zip)Uchwała Nr 297_5871_21.zip[KZ] Karolina Ciołek255 kB2021-07-26 11:162021-07-26 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 297_5872_21.zip)Uchwała Nr 297_5872_21.zip[KZ] Karolina Ciołek362 kB2021-07-26 11:172021-07-26 11:17