Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 299 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 lipca 2021 r.

 
Nummer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

299/5876/21

21.07.2021 r.

zawarcia umowy z Powiatem Stalowowolskim o udzieleniu pomocy finansowej.

299/5877/21

21.07.2021 r.

zawarcia porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

299/5878/21

21.07.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 253/4989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2021.

299/5879/21

21.07.2021 r.

wyrażenia dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

299/5880/21

21.07.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

299/5881/21

21.07.2021 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5882/21

21.07.2021 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5883/21

21.07.2021 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5884/21

21.07.2021 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

299/5885/21

21.07.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0041/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5886/21

21.07.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5887/21

21.07.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/5888/21

21.07.2021 r.

wydłużenia terminu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych” dla projektu
nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” realizowanego przez Gminę Strzyżów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15).

299/5889/21

21.07.2021 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA oraz zmiany Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia
16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

299/5890/21

21.07.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu Jarosław-Sędziszów w mieście Przeworsk”.

299/5891/21

21.07.2021 r.

przedstawienia uwag do projektu programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

299/5892/21

21.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

299/5893/21

21.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

299/5894/21

21.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

299/5895/21

21.07.2021 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku”.

299/5896/21

21.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

299/5897/21

21.07.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

299/5898/21

21.07.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

299/5899/21

21.07.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

299/5900/21

21.07.2021 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO Sp. z o.o.

299/5901/21

21.07.2021 r.

przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o.

299/5902/21

21.07.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Markowa.

299/5903/21

21.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

299/5904/21

21.07.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

299/5905/21

21.07.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

299/5906/21

21.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”.

299/5907/21

21.07.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

299/5908/21

21.07.2021 r.

ustanowienia służebności gruntowej - załącznik stanowi mapa pozyskana od podmiotu zewnętrznego - niedostępna cyfrowo.

299/5909/21

21.07.2021 r.

udzielenia upoważnienia.

299/5910/21

21.07.2021 r.

wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego.

299/5911/21

21.07.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)”.

299/5912/21

21.07.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”.

299/5913/21

21.07.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014- 2020)”.

299/5914/21

21.07.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

299/5915/21

21.07.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Wejdź na dobrą drogę – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym świecie przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza.

299/5916/21

21.07.2021 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r.

299/5917/21

21.07.2021 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r.

299/5918/21

21.07.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

299/5919/21

21.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5876_21.pdf)Uchwała Nr 299_5876_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz165 kB2021-07-28 11:092021-07-28 11:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5877_21.pdf)Uchwała Nr 299_5877_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz174 kB2021-07-28 11:102021-07-28 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5878_21.zip)Uchwała Nr 299_5878_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz710 kB2021-07-28 11:112021-07-28 11:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5879_21.pdf)Uchwała Nr 299_5879_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2021-07-28 11:122021-07-28 11:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5880_21.pdf)Uchwała Nr 299_5880_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz147 kB2021-07-28 11:172021-07-28 11:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5881_21.zip)Uchwała Nr 299_5881_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz1210 kB2021-07-28 11:182021-07-28 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5882_21.zip)Uchwała Nr 299_5882_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz561 kB2021-07-28 11:182021-07-28 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5883_21.zip)Uchwała Nr 299_5883_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz542 kB2021-07-28 11:182021-07-28 11:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5884_21.zip)Uchwała Nr 299_5884_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz380 kB2021-07-28 11:192021-07-28 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5885_21.pdf)Uchwała Nr 299_5885_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz183 kB2021-07-28 11:192021-07-28 11:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5886_21.pdf)Uchwała Nr 299_5886_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz234 kB2021-07-28 11:202021-07-28 11:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5887_21.pdf)Uchwała Nr 299_5887_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz331 kB2021-07-28 11:312021-07-28 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5888_21.pdf)Uchwała Nr 299_5888_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz165 kB2021-07-28 11:312021-07-28 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5889_21.zip)Uchwała Nr 299_5889_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz413 kB2021-07-28 11:312021-07-28 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5890_21.pdf)Uchwała Nr 299_5890_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz176 kB2021-07-28 11:312021-07-28 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5891_21.zip)Uchwała Nr 299_5891_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz419 kB2021-07-28 11:322021-07-28 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5892_21.zip)Uchwała Nr 299_5892_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz279 kB2021-07-28 11:322021-07-28 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5893_21.zip)Uchwała Nr 299_5893_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz217 kB2021-07-28 11:332021-07-28 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5894_21.pdf)Uchwała Nr 299_5894_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2021-07-28 11:332021-07-28 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5895_21.zip)Uchwała Nr 299_5895_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz2323 kB2021-07-28 11:332021-07-28 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5896_21.zip)Uchwała Nr 299_5896_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz224 kB2021-07-28 11:332021-07-28 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5897_21.pdf)Uchwała Nr 299_5897_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2021-07-28 11:332021-07-28 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5898_21.pdf)Uchwała Nr 299_5898_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2021-07-28 11:432021-07-28 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5899_21.pdf)Uchwała Nr 299_5899_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2021-07-28 11:432021-07-28 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5900_21.pdf)Uchwała Nr 299_5900_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2021-07-28 11:432021-07-28 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5901_21.pdf)Uchwała Nr 299_5901_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz136 kB2021-07-28 11:452021-07-28 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5902_21.zip)Uchwała Nr 299_5902_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz331 kB2021-07-28 11:452021-07-28 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5903_21.zip)Uchwała Nr 299_5903_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz366 kB2021-07-28 11:552021-07-28 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5904_21.zip)Uchwała Nr 299_5904_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz253 kB2021-07-28 11:552021-07-28 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5905_21.pdf)Uchwała Nr 299_5905_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz133 kB2021-07-28 11:552021-07-28 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5906_21.pdf)Uchwała Nr 299_5906_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz159 kB2021-07-28 11:552021-07-28 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5907_21.pdf)Uchwała Nr 299_5907_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz343 kB2021-07-28 11:552021-07-28 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5908_21.zip)Uchwała Nr 299_5908_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz512 kB2021-07-28 11:562021-07-28 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5909_21.pdf)Uchwała Nr 299_5909_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2021-07-28 11:562021-07-28 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5910_21.pdf)Uchwała Nr 299_5910_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2021-07-28 11:582021-07-28 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5911_21.pdf)Uchwała Nr 299_5911_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz192 kB2021-07-28 12:002021-07-28 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5912_21.pdf)Uchwała Nr 299_5912_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz160 kB2021-07-28 12:002021-07-28 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5913_21.pdf)Uchwała Nr 299_5913_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz183 kB2021-07-28 12:002021-07-28 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5914_21.pdf)Uchwała Nr 299_5914_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz164 kB2021-07-28 12:002021-07-28 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5915_21.pdf)Uchwała Nr 299_5915_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132 kB2021-07-28 12:022021-07-28 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5916_21.pdf)Uchwała Nr 299_5916_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-28 12:022021-07-28 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5917_21.pdf)Uchwała Nr 299_5917_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-28 12:032021-07-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5918_21.zip)Uchwała Nr 299_5918_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz312 kB2021-07-28 12:032021-07-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 299_5919_21.pdf)Uchwała Nr 299_5919_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz155 kB2021-07-28 12:032021-07-28 12:03

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi