Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 311 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 września 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmot - w sprawie:

311/6182/21

14.09.2021 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

311/6183/21

14.09.2021 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Monada Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna) z późn. zm.

311/6184/21

14.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

311/6185/21

14.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

311/6186/21

14.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/19 realizowanego przez Bratex Dachy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

311/6187/21

14.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0147/19 realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

311/6188/21

14.09.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata
2021-2030.

311/6189/21

14.09.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata
2021-2030.

311/6190/21

14.09.2021 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok.

311/6191/21

14.09.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

311/6192/21

14.09.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup dwóch aparatów do znieczuleń".

311/6193/21

14.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 263/5200/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

311/6194/21

14.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

311/6195/21

14.09.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Łańcut.

311/6196/21

14.09.2021 r.

przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę wsparcia finansowego dla przewoźników autobusowych wykonujących powszechnie dostępne regularne przewozy osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu.

311/6197/21

14.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

311/6198/21

14.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

311/6199/21

14.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

311/6200/21

14.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

311/6201/21

14.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

311/6202/21

14.09.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

311/6203/21

14.09.2021 r.

skierowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu do zaopiniowania przez reprezentatywne związki zawodowe.

311/6204/21

14.09.2021 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

311/6205/21

14.09.2021 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

311/6206/21

14.09.2021 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

311/6207/21

14.09.2021 r.

uchylająca uchwałę Nr 302/5982/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

311/6208/21

14.09.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 280/5580/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

311/6209/21

14.09.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

311/6210/21

14.09.2021 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

311/6211/21

14.09.2021 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.

311/6212/21

14.09.2021 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

311/6213/21

14.09.2021 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

311/6214/21

14.09.2021 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

311/6215/21

14.09.2021 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

311/6216/21

14.09.2021 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022.

311/6217/21

14.09.2021 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

311/6218/21

14.09.2021 r.

wyrażenia p.o. dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

311/6219/21

14.09.2021 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

311/6220/21

14.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Podkarpackie e- biblioteki pedagogiczne”.

311/6221/21

14.09.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

311/6222/21

14.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

311/6223/21

14.09.2021 r.

zmiany Uchwały nr 299/5918/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

311/6224/21

14.09.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „XIV Dni Kard. Adama Kozłowieckiego SJ”.

311/6225/21

14.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

311/6226/21

14.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

311/6227/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu w zakresie udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek oraz poręczeń w województwie podkarpackim ze środków zwróconych z instrumentów finansowych z regionalnych programów operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu”.

311/6228/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

311/6229/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Dydnia w 2021 roku.

311/6230/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Stary Dzików w 2021 roku.

311/6231/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

311/6232/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

311/6233/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa podkarpackiego.

311/6234/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021.

311/6235/21

14.09.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

311/6236/21

14.09.2021 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Województwa Podkarpackiego za 2021 i 2022 rok.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6182_21.zip)Uchwała Nr 311_6182_21.zip[KZ] Karolina Ciołek364 kB2021-09-21 09:272021-09-21 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6183_21.zip)Uchwała Nr 311_6183_21.zip[KZ] Karolina Ciołek393 kB2021-09-21 08:512021-09-21 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6184_21.zip)Uchwała Nr 311_6184_21.zip[KZ] Karolina Ciołek402 kB2021-09-21 08:512021-09-21 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6185_21.zip)Uchwała Nr 311_6185_21.zip[KZ] Karolina Ciołek603 kB2021-09-21 08:512021-09-21 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6186_21.pdf)Uchwała Nr 311_6186_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek175 kB2021-09-21 08:592021-09-21 08:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6187_21.pdf)Uchwała Nr 311_6187_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-09-21 09:002021-09-21 09:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6188_21.pdf)Uchwała Nr 311_6188_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek209 kB2021-09-21 09:022021-09-21 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6189_21.pdf)Uchwała Nr 311_6189_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek208 kB2021-09-21 09:022021-09-21 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6190_21.zip)Uchwała Nr 311_6190_21.zip[KZ] Karolina Ciołek531 kB2021-09-21 09:022021-09-21 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6191_21.zip)Uchwała Nr 311_6191_21.zip[KZ] Karolina Ciołek257 kB2021-09-21 09:032021-09-21 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6192_21.pdf)Uchwała Nr 311_6192_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek176 kB2021-09-21 09:032021-09-21 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6193_21.pdf)Uchwała Nr 311_6193_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-21 09:032021-09-21 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6194_21.zip)Uchwała Nr 311_6194_21.zip[KZ] Karolina Ciołek220 kB2021-09-21 09:032021-09-21 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6195_21.pdf)Uchwała Nr 311_6195_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek142 kB2021-09-21 09:042021-09-21 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6196_21.zip)Uchwała Nr 311_6196_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1132 kB2021-09-21 09:042021-09-21 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6197_21.pdf)Uchwała Nr 311_6197_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-09-21 09:042021-09-21 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6198_21.pdf)Uchwała Nr 311_6198_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-21 09:052021-09-21 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6199_21.pdf)Uchwała Nr 311_6199_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-21 09:062021-09-21 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6200_21.pdf)Uchwała Nr 311_6200_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-09-21 09:072021-09-21 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6201_21.pdf)Uchwała Nr 311_6201_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-21 09:072021-09-21 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6202_21.zip)Uchwała Nr 311_6202_21.zip[KZ] Karolina Ciołek347 kB2021-09-21 09:082021-09-21 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6203_21.zip)Uchwała Nr 311_6203_21.zip[KZ] Karolina Ciołek314 kB2021-09-21 09:082021-09-21 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6204_21.zip)Uchwała Nr 311_6204_21.zip[KZ] Karolina Ciołek462 kB2021-09-21 09:082021-09-21 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6205_21.pdf)Uchwała Nr 311_6205_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-09-21 09:082021-09-21 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6206_21.pdf)Uchwała Nr 311_6206_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-09-21 09:092021-09-21 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6207_21.pdf)Uchwała Nr 311_6207_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-09-21 09:092021-09-21 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6208_21.pdf)Uchwała Nr 311_6208_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-09-21 09:092021-09-21 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6209_21.pdf)Uchwała Nr 311_6209_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-21 09:092021-09-21 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6210_21.pdf)Uchwała Nr 311_6210_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-21 09:102021-09-21 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6211_21.zip)Uchwała Nr 311_6211_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1289 kB2021-09-21 09:102021-09-21 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6212_21.zip)Uchwała Nr 311_6212_21.zip[KZ] Karolina Ciołek399 kB2021-09-21 09:102021-09-21 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6213_21.pdf)Uchwała Nr 311_6213_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-21 09:102021-09-21 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6214_21.zip)Uchwała Nr 311_6214_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1284 kB2021-09-21 09:102021-09-21 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6215_21.zip)Uchwała Nr 311_6215_21.zip[KZ] Karolina Ciołek406 kB2021-09-21 09:112021-09-21 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6216_21.pdf)Uchwała Nr 311_6216_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-09-21 09:112021-09-21 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6217_21.pdf)Uchwała Nr 311_6217_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-09-21 09:112021-09-21 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6218_21.pdf)Uchwała Nr 311_6218_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-21 09:122021-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6219_21.pdf)Uchwała Nr 311_6219_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-21 09:122021-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6220_21.pdf)Uchwała Nr 311_6220_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-09-21 09:122021-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6221_21.pdf)Uchwała Nr 311_6221_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-21 09:122021-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6222_21.pdf)Uchwała Nr 311_6222_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-21 09:122021-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6223_21.pdf)Uchwała Nr 311_6223_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek138 kB2021-09-21 09:142021-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6224_21.pdf)Uchwała Nr 311_6224_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-21 09:132021-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6225_21.zip)Uchwała Nr 311_6225_21.zip[KZ] Karolina Ciołek250 kB2021-09-21 09:142021-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6226_21.pdf)Uchwała Nr 311_6226_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-21 09:142021-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6227_21.zip)Uchwała Nr 311_6227_21.zip[KZ] Karolina Ciołek327 kB2021-09-21 09:142021-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6228_21.pdf)Uchwała Nr 311_6228_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-09-21 09:152021-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6229_21.pdf)Uchwała Nr 311_6229_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek157 kB2021-09-21 09:152021-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6230_21.pdf)Uchwała Nr 311_6230_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek157 kB2021-09-21 09:162021-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6231_21.zip)Uchwała Nr 311_6231_21.zip[KZ] Karolina Ciołek217 kB2021-09-21 09:162021-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6232_21.zip)Uchwała Nr 311_6232_21.zip[KZ] Karolina Ciołek397 kB2021-09-21 09:172021-09-21 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6233_21.zip)Uchwała Nr 311_6233_21.zip[KZ] Karolina Ciołek411 kB2021-09-21 09:172021-09-21 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6234_21.pdf)Uchwała Nr 311_6234_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-09-21 09:182021-09-21 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6235_21.pdf)Uchwała Nr 311_6235_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek153 kB2021-09-21 09:182021-09-21 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 311_6236_21.pdf)Uchwała Nr 311_6236_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-09-21 09:182021-09-21 09:18

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi