Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjetych podczas 426 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 września 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

426/8581/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 98/2316/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
19 listopada 2019 r. dotyczącej powołania Komitetu Sterującego dla projektu
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

426/8582/22

27.09.2022 r.

przyjęcia wersji drugiej „Raportu z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027”.

426/8583/22

27.09.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027.

426/8584/22

27.09.2022 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi w BGK przeznaczonymi do realizacji Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych zawartej w dniu 25 września 2017 r. z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

426/8585/22

27.09.2022 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym do realizacji polityki wyjścia z IIF.

426/8586/22

27.09.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup aparatów do znieczuleń ogólnych dla bloków operacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

426/8587/22

27.09.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup aparatury dla Centralnej Pracowni Endoskopowej”.

426/8588/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 374/7464/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
29 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego”.

426/8589/22

27.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

426/8590/22

27.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

426/8591/22

27.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

426/8592/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

426/8593/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 376/7507/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

426/8594/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

426/8595/22

27.09.2022 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii dróg powiatowych, na terenie powiatu przemyskiego.

426/8596/22

27.09.2022 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów dotyczącej uruchomienia w terminie od dnia 6 listopada do 30 grudnia 2022 roku połączeń kolejowych w relacji Mielec – Padew -Mielec.

426/8597/22

27.09.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0041/16 pn. „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”, realizowanego przez Gminę Oleszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

426/8598/22

27.09.2022 r.

nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

426/8599/22

27.09.2022 r.

współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego Kongresu Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich.

426/8600/22

27.09.2022 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

426/8601/22

27.09.2022 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

426/8602/22

27.09.2022 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

426/8603/22

27.09.2022 r.

powołania Kapituły konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

426/8604/22

27.09.2022 r.

powołania komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

426/8605/22

27.09.2022 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

426/8606/22

27.09.2022 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2022/2023.

426/8607/22

27.09.2022 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2022/2023.

426/8608/22

27.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

426/8609/22

27.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

426/8610/22

27.09.2022 r.

rozwiązania umowy.

426/8611/22

27.09.2022 r.

rozwiązania umowy.

426/8612/22

27.09.2022 r.

rozwiązania umowy.

426/8613/22

27.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

426/8614/22

27.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

426/8615/22

27.09.2022 r.

powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów lub negocjacji dotyczących nabycia lokali mieszkalnych.

426/8616/22

27.09.2022 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

426/8617/22

27.09.2022 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 i kolejne lata.

426/8618/22

27.09.2022 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

426/8619/22

27.09.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 355/7142/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania zakładów aktywności zawodowej na 2022 rok.

426/8620/22

27.09.2022 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

426/8621/22

27.09.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią”.

426/8622/22

27.09.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy.

426/8623/22

27.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

426/8624/22

27.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

426/8625/22

27.09.2022 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

426/8626/22

27.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

426/8627/22

27.09.2022 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2022 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8581_22.pdf)Uchwała Nr 426_8581_22.pdf[KZ] Robert Kłak177 kB2022-10-06 10:172022-10-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8582_22.zip)Uchwała Nr 426_8582_22.zip[KZ] Robert Kłak831 kB2022-10-06 10:172022-10-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8583_22.pdf)Uchwała Nr 426_8583_22.pdf[KZ] Robert Kłak202 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8584_22.pdf)Uchwała Nr 426_8584_22.pdf[KZ] Robert Kłak158 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8585_22.pdf)Uchwała Nr 426_8585_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8586_22.pdf)Uchwała Nr 426_8586_22.pdf[KZ] Robert Kłak178 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8587_22.pdf)Uchwała Nr 426_8587_22.pdf[KZ] Robert Kłak178 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8588_22.pdf)Uchwała Nr 426_8588_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-10-06 10:182022-10-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8589_22.pdf)Uchwała Nr 426_8589_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8590_22.pdf)Uchwała Nr 426_8590_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8591_22.pdf)Uchwała Nr 426_8591_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8592_22.zip)Uchwała Nr 426_8592_22.zip[KZ] Robert Kłak270 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8593_22.zip)Uchwała Nr 426_8593_22.zip[KZ] Robert Kłak275 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8594_22.zip)Uchwała Nr 426_8594_22.zip[KZ] Robert Kłak259 kB2022-10-06 10:192022-10-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8595_22.pdf)Uchwała Nr 426_8595_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-10-06 10:202022-10-06 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8596_22.pdf)Uchwała Nr 426_8596_22.pdf[KZ] Robert Kłak128 kB2022-10-06 10:202022-10-06 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8597_22.pdf)Uchwała Nr 426_8597_22.pdf[KZ] Robert Kłak184 kB2022-10-06 10:202022-10-06 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8598_22.pdf)Uchwała Nr 426_8598_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-10-06 10:202022-10-06 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8599_22.pdf)Uchwała Nr 426_8599_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-10-06 10:212022-10-06 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8600_22.pdf)Uchwała Nr 426_8600_22.pdf[KZ] Robert Kłak138 kB2022-10-06 10:212022-10-06 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8601_22.pdf)Uchwała Nr 426_8601_22.pdf[KZ] Robert Kłak239 kB2022-10-06 10:212022-10-06 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8602_22.pdf)Uchwała Nr 426_8602_22.pdf[KZ] Robert Kłak252 kB2022-10-06 10:212022-10-06 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8603_22.pdf)Uchwała Nr 426_8603_22.pdf[KZ] Robert Kłak152 kB2022-10-06 10:212022-10-06 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8604_22.pdf)Uchwała Nr 426_8604_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-06 10:222022-10-06 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8605_22.pdf)Uchwała Nr 426_8605_22.pdf[KZ] Robert Kłak157 kB2022-10-06 10:222022-10-06 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8606_22.zip)Uchwała Nr 426_8606_22.zip[KZ] Robert Kłak575 kB2022-10-06 10:222022-10-06 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8607_22.zip)Uchwała Nr 426_8607_22.zip[KZ] Robert Kłak229 kB2022-10-06 10:222022-10-06 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8608_22.pdf)Uchwała Nr 426_8608_22.pdf[KZ] Robert Kłak151 kB2022-10-06 10:222022-10-06 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8609_22.pdf)Uchwała Nr 426_8609_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-06 10:232022-10-06 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8610_22.pdf)Uchwała Nr 426_8610_22.pdf[KZ] Robert Kłak148 kB2022-10-06 10:232022-12-15 11:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8611_22.pdf)Uchwała Nr 426_8611_22.pdf[KZ] Robert Kłak147 kB2022-10-06 10:232022-12-15 11:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8612_22.pdf)Uchwała Nr 426_8612_22.pdf[KZ] Robert Kłak147 kB2022-10-06 10:232022-10-06 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8613_22.pdf)Uchwała Nr 426_8613_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-10-06 10:242022-10-06 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8614_22.pdf)Uchwała Nr 426_8614_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-10-06 10:242022-10-06 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8615_22.pdf)Uchwała Nr 426_8615_22.pdf[KZ] Robert Kłak147 kB2022-10-06 10:242022-10-06 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8616_22.zip)Uchwała Nr 426_8616_22.zip[KZ] Robert Kłak409 kB2022-10-06 10:242022-10-06 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8617_22.pdf)Uchwała Nr 426_8617_22.pdf[KZ] Robert Kłak148 kB2022-10-06 10:242022-10-06 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8618_22.pdf)Uchwała Nr 426_8618_22.pdf[KZ] Robert Kłak195 kB2022-10-06 10:252022-10-06 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8619_22.pdf)Uchwała Nr 426_8619_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-10-06 10:252022-10-06 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8620_22.pdf)Uchwała Nr 426_8620_22.pdf[KZ] Robert Kłak211 kB2022-10-06 10:252022-10-06 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8621_22.pdf)Uchwała Nr 426_8621_22.pdf[KZ] Robert Kłak134 kB2022-10-06 10:252022-10-06 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8622_22.pdf)Uchwała Nr 426_8622_22.pdf[KZ] Robert Kłak128 kB2022-10-06 10:262022-10-06 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8623_22.zip)Uchwała Nr 426_8623_22.zip[KZ] Robert Kłak419 kB2022-10-06 10:262022-10-06 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8624_22.pdf)Uchwała Nr 426_8624_22.pdf[KZ] Robert Kłak128 kB2022-10-06 10:262022-10-06 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8625_22.pdf)Uchwała Nr 426_8625_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-10-06 10:262022-10-06 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8626_22.zip)Uchwała Nr 426_8626_22.zip[KZ] Robert Kłak298 kB2022-10-06 10:262022-10-06 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 426_8627_22.zip)Uchwała Nr 426_8627_22.zip[KZ] Robert Kłak282 kB2022-10-06 12:432022-10-06 12:43

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi