Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjętych podczas 434 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 31 października 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

434/8828/22

31.10.2022 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

434/8829/22

31.10.2022 r.

zmiany Instrukcji realizacji projektów w osiach priorytetowych: X Pomoc techniczna i XII Pomoc techniczna React – EU RPO WP na lata 2014-2020.

434/8830/22

31.10.2022 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU, typ projektu: Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22.

434/8831/22

31.10.2022 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU, typ projektu: Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 nr RPPK.11.04.00-IZ.00-18-001/22.

434/8832/22

31.10.2022 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego RPO WP na lata
2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22.

434/8833/22

31.10.2022 r.

zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego RPO WP na lata 2014-2020, nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22.

434/8834/22

31.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032.

434/8835/22

31.10.2022 r.

zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

434/8836/22

31.10.2022 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2021 rok.

434/8837/22

31.10.2022 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2021 rok.

434/8838/22

31.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 885 na rzecz Gminy Przemyśl.

434/8839/22

31.10.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa do wykonania kontroli finansowej z audytem realizacji umowy zawartej z POLREGIO S.A. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym za 2021 rok.

434/8840/22

31.10.2022 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

434/8841/22

31.10.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

434/8842/22

31.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

434/8843/22

31.10.2022 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

434/8844/22

31.10.2022 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

434/8845/22

31.10.2022 r.

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

434/8846/22

31.10.2022 r.

przyjęcia wzorów aneksów do umów o udzielenie przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

434/8847/22

31.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

434/8848/22

31.10.2022 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.

434/8849/22

31.10.2022 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, ogłoszonego Uchwałą Nr 421/8528/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2022 r.

434/8850/22

31.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: bieszczadzkim, leskim i sanockim".

434/8851/22

31.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: brzozowskim, krośnieńskim i strzyżowskim".

434/8852/22

31.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

434/8853/22

31.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

434/8854/22

31.10.2022 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2022 r.

434/8855/22

31.10.2022 r.

przekazania Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

434/8856/22

31.10.2022 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

434/8857/22

31.10.2022 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

434/8858/22

31.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu własnego pn. ”Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach naboru nr RPPK.08.10.00-IP.01-18-065/22 przez Województwo Podkarpackie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach VIII Osi Priorytetowej Integracja Społeczna Działania 8.10 Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

434/8859/22

31.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

434/8860/22

31.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

434/8861/22

31.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

434/8862/22

31.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dydnia.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8828_22.zip)Uchwała Nr 434_8828_22.zip[KZ] Robert Kłak6763 kB2022-11-07 13:282022-11-07 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8829_22.zip)Uchwała Nr 434_8829_22.zip[KZ] Robert Kłak471 kB2022-11-07 13:282022-11-07 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8830_22.zip)Uchwała Nr 434_8830_22.zip[KZ] Robert Kłak6664 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8831_22.zip)Uchwała Nr 434_8831_22.zip[KZ] Robert Kłak54 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8832_22.doc)Uchwała Nr 434_8832_22.doc[KZ] Robert Kłak80 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8833_22.docx)Uchwała Nr 434_8833_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8834_22.docx)Uchwała Nr 434_8834_22.docx[KZ] Robert Kłak36 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8835_22.zip)Uchwała Nr 434_8835_22.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2022-11-07 13:292022-11-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8836_22.docx)Uchwała Nr 434_8836_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-11-07 13:302022-11-07 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8837_22.docx)Uchwała Nr 434_8837_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-07 13:302022-11-07 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8838_22.docx)Uchwała Nr 434_8838_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-11-07 13:382022-11-07 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8839_22.docx)Uchwała Nr 434_8839_22.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8840_22.docx)Uchwała Nr 434_8840_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8841_22.doc)Uchwała Nr 434_8841_22.doc[KZ] Robert Kłak30 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8842_22.zip)Uchwała Nr 434_8842_22.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8843_22.docx)Uchwała Nr 434_8843_22.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8844_22.docx)Uchwała Nr 434_8844_22.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2022-11-07 13:392022-11-07 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8845_22.zip)Uchwała Nr 434_8845_22.zip[KZ] Robert Kłak32 kB2022-11-07 13:402022-11-07 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8846_22.docx)Uchwała Nr 434_8846_22.docx[KZ] Robert Kłak275 kB2022-11-07 13:402022-11-07 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8847_22.docx)Uchwała Nr 434_8847_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-11-07 13:402022-11-07 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8848_22.docx)Uchwała Nr 434_8848_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-11-07 13:402022-11-07 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8849_22.docx)Uchwała Nr 434_8849_22.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8850_22.doc)Uchwała Nr 434_8850_22.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8851_22.doc)Uchwała Nr 434_8851_22.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8852_22.docx)Uchwała Nr 434_8852_22.docx[KZ] Robert Kłak56 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8853_22.zip)Uchwała Nr 434_8853_22.zip[KZ] Robert Kłak93 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8854_22.zip)Uchwała Nr 434_8854_22.zip[KZ] Robert Kłak37 kB2022-11-07 13:482022-11-07 13:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8855_22.docx)Uchwała Nr 434_8855_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-07 13:492022-11-07 13:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8856_22.doc)Uchwała Nr 434_8856_22.doc[KZ] Robert Kłak53 kB2022-11-07 13:492022-11-07 13:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8857_22.docx)Uchwała Nr 434_8857_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-11-07 13:492022-11-07 13:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8858_22.docx)Uchwała Nr 434_8858_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-07 13:492022-11-07 13:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8859_22.docx)Uchwała Nr 434_8859_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-11-07 13:562022-11-07 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8860_22.docx)Uchwała Nr 434_8860_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-11-07 13:562022-11-07 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8861_22.docx)Uchwała Nr 434_8861_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-11-07 13:562022-11-07 13:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_8862_22.doc)Uchwała Nr 434_8862_22.doc[KZ] Robert Kłak44 kB2022-11-07 13:572022-11-07 13:57

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi