Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjętych podczas 469 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 marca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

469/9742/23

14.03.2023 r.

przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

469/9743/23

14.03.2023 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz warunkowego wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach osi priorytetowej XI REACT-EU, działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU – projekt pozakonkursowy GOPR RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22.

469/9744/23

14.03.2023 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0111/17-00 z dnia
26 września 2019 r., pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówki”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

469/9745/23

14.03.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

469/9746/23

14.03.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0005/20 realizowanego przez TPI Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

469/9747/23

14.03.2023 r.

wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Województwa Podkarpackiego jako członka Komisji weryfikującej Tender Evaluation Board, w ramach projektu utworzenia i funkcjonowania inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej - ESA BIC Poland.

469/9748/23

14.03.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2022-2030.

469/9749/23

14.03.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN 200 -  odgałęzienia do Huty Stalowa Wola”.

469/9750/23

14.03.2023 r.

powołania Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

469/9751/23

14.03.2023 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

469/9752/23

14.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 8”.

469/9753/23

14.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”.

469/9754/23

14.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9755/23

14.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9756/23

14.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9757/23

14.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9758/23

14.03.2023 r.

zaakceptowania nowego cennika biletów jednorazowych i miesięcznych w ofercie handlowej „Połączenie w Dobrej Cenie” zawartej w Taryfie Podkarpackiej do stosowania od 1 kwietnia 2023 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021-2025.

469/9759/23

14.03.2023 r.

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2030 r.

469/9760/23

14.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9761/23

14.03.2023 r.

ogłoszenia naboru do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

469/9762/23

14.03.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 354/7077/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw funkcjonowania i rozwoju Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

469/9763/23

14.03.2023 r.

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

469/9764/23

14.03.2023 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

469/9765/23

14.03.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

469/9766/23

14.03.2023 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie użyczanej powierzchni w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki.

469/9767/23

14.03.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

469/9768/23

14.03.2023 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025.

469/9769/23

14.03.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

469/9770/23

14.03.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 448/9304/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

469/9771/23

14.03.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

469/9772/23

14.03.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

469/9773/23

14.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

469/9774/23

14.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Rzeszów.

469/9775/23

14.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9742_23.zip)Uchwała Nr 469_9742_23.zip[KZ] Robert Kłak158 kB2023-03-22 10:262023-03-22 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9743_23.docx)Uchwała Nr 469_9743_23.docx[KZ] Robert Kłak49 kB2023-03-22 10:262023-03-22 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9744_23.docx)Uchwała Nr 469_9744_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-03-22 10:272023-03-22 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9745_23.docx)Uchwała Nr 469_9745_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-03-22 10:272023-03-22 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9746_23.doc)Uchwała Nr 469_9746_23.doc[KZ] Robert Kłak49 kB2023-03-22 10:272023-03-22 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9747_23.docx)Uchwała Nr 469_9747_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-03-22 10:272023-03-22 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9748_23.docx)Uchwała Nr 469_9748_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-03-22 10:282023-03-22 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9749_23.docx)Uchwała Nr 469_9749_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-22 10:282023-03-22 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9750_23.docx)Uchwała Nr 469_9750_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-03-22 10:282023-03-22 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9751_23.docx)Uchwała Nr 469_9751_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-03-22 10:362023-03-22 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9752_23.docx)Uchwała Nr 469_9752_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-22 10:362023-03-22 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9753_23.docx)Uchwała Nr 469_9753_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-03-22 10:362023-03-22 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9754_23.doc)Uchwała Nr 469_9754_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-03-22 10:372023-03-22 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9755_23.doc)Uchwała Nr 469_9755_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-03-22 10:372023-03-22 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9756_23.doc)Uchwała Nr 469_9756_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-03-22 10:372023-03-22 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9757_23.doc)Uchwała Nr 469_9757_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-03-22 10:372023-03-22 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9758_23.zip)Uchwała Nr 469_9758_23.zip[KZ] Robert Kłak32 kB2023-03-22 10:382023-03-22 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9759_23.zip)Uchwała Nr 469_9759_23.zip[KZ] Robert Kłak37 kB2023-03-22 10:382023-03-22 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9760_23.doc)Uchwała Nr 469_9760_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-03-22 10:382023-03-22 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9761_23.zip)Uchwała Nr 469_9761_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-03-22 10:462023-03-22 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9762_23.docx)Uchwała Nr 469_9762_23.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2023-03-22 10:472023-03-22 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9763_23.zip)Uchwała Nr 469_9763_23.zip[KZ] Robert Kłak25 kB2023-03-22 10:472023-03-22 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9764_23.doc)Uchwała Nr 469_9764_23.doc[KZ] Robert Kłak212 kB2023-03-22 10:472023-03-22 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9765_23.docx)Uchwała Nr 469_9765_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-03-22 10:472023-03-22 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9766_23.docx)Uchwała Nr 469_9766_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-03-22 10:482023-03-22 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9767_23.docx)Uchwała Nr 469_9767_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-03-22 10:482023-03-22 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9768_23.zip)Uchwała Nr 469_9768_23.zip[KZ] Robert Kłak4936 kB2023-03-22 10:482023-03-22 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9769_23.zip)Uchwała Nr 469_9769_23.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2023-03-22 10:482023-03-22 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9770_23.zip)Uchwała Nr 469_9770_23.zip[KZ] Robert Kłak54 kB2023-03-22 10:482023-03-22 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9771_23.zip)Uchwała Nr 469_9771_23.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2023-03-22 10:572023-03-22 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9772_23.zip)Uchwała Nr 469_9772_23.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2023-03-22 10:572023-03-22 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9773_23.docx)Uchwała Nr 469_9773_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-03-22 10:572023-03-22 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9774_23.doc)Uchwała Nr 469_9774_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-03-22 10:572023-03-22 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 469_9775_23.docx)Uchwała Nr 469_9775_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-03-22 10:572023-03-22 10:57

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi