Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 487 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 maja 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał zarzadu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

487/10128/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „CycleRight – Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa”, w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027.

487/10129/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego.

487/10130/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwalę Nr LVIII/1006/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

487/10131/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Podkarpackiego.

487/10132/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

487/10133/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku   zmieniającej uchwałę nr LX/1044/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

487/10134/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

487/10135/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

487/10136/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

487/10137/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

487/10138/23

16.05.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LVI/971/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

487/10139/23

16.05.2023 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wydanie odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Energia Tarnobrzega”.

487/10140/23

16.05.2023 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw wyjaśnienia działań podjętych przeciwko prof. K. Gutkowskiemu.

487/10141/23

16.05.2023 r.

przyjęcia Regulaminu wyboru projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność, Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie, nr naboru FEPK.04.01-IZ.00-001/23.

487/10142/23

16.05.2023 r.

ogłoszenia naboru wniosków wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność, Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie, nr naboru FEPK.04.01-IZ.00-001/23.

487/10143/23

16.05.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

487/10144/23

16.05.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 11.01.00-18-0009/21, pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli , w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

487/10145/23

16.05.2023 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

487/10146/23

16.05.2023 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.11.01.00-18-0008/21 z dnia 22 kwietnia 2022 r. o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w SPZZOZ w Nowej Dębie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

487/10147/23

16.05.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 390/7800/22 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2022/2023 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

487/10148/23

16.05.2023 r.

zatwierdzenia Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń w ramach Priorytetu FEPK.07 Kapitał Ludzki gotowy do zmian programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

487/10149/23

16.05.2023 r.

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń w ramach Priorytetu nr FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

487/10150/23

16.05.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

487/10151/23

16.05.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 451/9333/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia listy projektów strategicznych/ kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline.

487/10152/23

16.05.2023 r.

udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących przepływów finansowych oraz sprawozdawczości w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, wynikających z zapisów Kontraktu Programowego dla Województwa Podkarpackiego.

487/10153/23

16.05.2023 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „SATellite data and Spatial Data InFrAstruCTures for an evidence-based regIONal governance” (Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach) akronim: SATSDIFACTION, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa na lata
2021-2027.

487/10154/23

16.05.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czudec do roku 2035.

487/10155/23

16.05.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zagórz na lata 2023-2032.

487/10156/23

16.05.2023 r.

wyrażenia woli zawarcia umowy o współpracy interesariuszy do wdrożenia analizy ukierunkowanej pn. (KARPAT) Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego obszaru Karpat w ramach Programu Współpracy ESPON.

487/10157/23

16.05.2023 r.

przygotowania do realizacji projektu w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowe Województwo”.

487/10158/23

16.05.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 456/9425/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2023 r w sprawie przyznania dotacji celowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu w Rzeszowie SPZOZ na zadanie "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej”.

487/10159/23

16.05.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie fotela ginekologicznego.

487/10160/23

16.05.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

487/10161/23

16.05.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

487/10162/23

16.05.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

487/10163/23

16.05.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

487/10164/23

16.05.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla właściciela firmy „BEMAR” Marcin Bechta.

487/10165/23

16.05.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9717/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

487/10166/23

16.05.2023 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”.

487/10167/23

16.05.2023 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ.

487/10168/23

16.05.2023 r.

oceny ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r.

487/10169/23

16.05.2023 r.

ogłoszenia naboru do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

487/10170/23

16.05.2023 r.

wyrażenia woli realizacji projektu „Pomoc humanitarna 2023”.

487/10171/23

16.05.2023 r.

przyjęcia dokumentu pn. Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego.

487/10172/23

16.05.2023 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego
w zakresie turystyki w 2023 r.

487/10173/23

16.05.2023 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

487/10174/23

16.05.2023 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.

487/10175/23

16.05.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

487/10176/23

16.05.2023 r.

zatwierdzenia stawki miesięcznego czynszu za najem.

487/10177/23

16.05.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

487/10178/23

16.05.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

487/10179/23

16.05.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

487/10180/23

16.05.2023 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

487/10181/23

16.05.2023 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2023.

487/10182/23

16.05.2023 r.

ogłoszenia naboru na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

487/10183/23

16.05.2023 r.

rozwiązania umowy nr 00476-6935-UM0910933/17.

487/10184/23

16.05.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Gminy Dębowiec.

487/10185/23

16.05.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10128_23.docx)Uchwała Nr 487_10128_23.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2023-05-25 09:062023-05-25 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10129_23.docx)Uchwała Nr 487_10129_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-05-25 09:072023-05-25 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10130_23.docx)Uchwała Nr 487_10130_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-05-25 09:072023-05-25 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10131_23.docx)Uchwała Nr 487_10131_23.docx[KZ] Robert Kłak51 kB2023-05-25 09:072023-05-30 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10132_23.docx)Uchwała Nr 487_10132_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-05-25 09:072023-05-25 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10133_23.docx)Uchwała Nr 487_10133_23.docx[KZ] Robert Kłak33 kB2023-05-25 09:072023-05-25 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10134_23.docx)Uchwała Nr 487_10134_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-05-25 09:072023-05-25 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10135_23.docx)Uchwała Nr 487_10135_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-05-25 09:082023-05-25 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10136_23.zip)Uchwała Nr 487_10136_23.zip[KZ] Robert Kłak206 kB2023-05-25 09:082023-05-25 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10137_23.zip)Uchwała Nr 487_10137_23.zip[KZ] Robert Kłak3076 kB2023-05-25 09:082023-05-25 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10138_23.docx)Uchwała Nr 487_10138_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-05-25 09:082023-05-25 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10139_23.zip)Uchwała Nr 487_10139_23.zip[KZ] Robert Kłak202 kB2023-05-25 09:082023-05-25 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10140_23.zip)Uchwała Nr 487_10140_23.zip[KZ] Robert Kłak458 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10141_23.zip)Uchwała Nr 487_10141_23.zip[KZ] Robert Kłak3343 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10142_23.zip)Uchwała Nr 487_10142_23.zip[KZ] Robert Kłak44 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10143_23.docx)Uchwała Nr 487_10143_23.docx[KZ] Robert Kłak31 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10144_23.docx)Uchwała Nr 487_10144_23.docx[KZ] Robert Kłak44 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10145_23.docx)Uchwała Nr 487_10145_23.docx[KZ] Robert Kłak138 kB2023-05-25 09:182023-05-25 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10146_23.docx)Uchwała Nr 487_10146_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-05-25 09:192023-05-25 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10147_23.zip)Uchwała Nr 487_10147_23.zip[KZ] Robert Kłak356 kB2023-05-25 09:192023-05-25 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10148_23.zip)Uchwała Nr 487_10148_23.zip[KZ] Robert Kłak332 kB2023-05-25 09:192023-05-25 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10149_23.zip)Uchwała Nr 487_10149_23.zip[KZ] Robert Kłak313 kB2023-05-25 09:192023-05-25 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10150_23.zip)Uchwała Nr 487_10150_23.zip[KZ] Robert Kłak5467 kB2023-05-25 09:422023-05-25 09:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10151_23.docx)Uchwała Nr 487_10151_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-05-25 09:432023-05-25 09:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10152_23.docx)Uchwała Nr 487_10152_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-05-25 09:432023-05-25 09:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10153_23.zip)Uchwała Nr 487_10153_23.zip[KZ] Robert Kłak15742 kB2023-05-25 09:432023-05-25 09:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10154_23.docx)Uchwała Nr 487_10154_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-05-25 09:432023-05-25 09:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10155_23.docx)Uchwała Nr 487_10155_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-05-25 09:432023-05-25 09:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10156_23.zip)Uchwała Nr 487_10156_23.zip[KZ] Robert Kłak263 kB2023-05-25 09:442023-05-25 09:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10157_23.docx)Uchwała Nr 487_10157_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-05-25 09:442023-05-25 09:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10158_23.doc)Uchwała Nr 487_10158_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-05-25 09:442023-05-25 09:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10159_23.docx)Uchwała Nr 487_10159_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-05-25 09:442023-05-25 09:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10160_23.docx)Uchwała Nr 487_10160_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-05-25 10:242023-05-25 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10161_23.doc)Uchwała Nr 487_10161_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-05-25 10:252023-05-25 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10162_23.doc)Uchwała Nr 487_10162_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-05-25 10:252023-05-25 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10163_23.doc)Uchwała Nr 487_10163_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-05-25 10:252023-05-25 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10164_23.docx)Uchwała Nr 487_10164_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-05-25 10:252023-05-25 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10165_23.zip)Uchwała Nr 487_10165_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-05-25 10:252023-05-25 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10166_23.doc)Uchwała Nr 487_10166_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-05-25 10:262023-05-25 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10167_23.docx)Uchwała Nr 487_10167_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-05-25 10:262023-05-25 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10168_23.doc)Uchwała Nr 487_10168_23.doc[KZ] Robert Kłak46 kB2023-05-25 10:262023-05-25 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10169_23.docx)Uchwała Nr 487_10169_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-05-25 10:262023-05-25 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10170_23.docx)Uchwała Nr 487_10170_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-05-25 10:422023-05-25 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10171_23.zip)Uchwała Nr 487_10171_23.zip[KZ] Robert Kłak33961 kB2023-05-25 10:422023-05-25 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10172_23.zip)Uchwała Nr 487_10172_23.zip[KZ] Robert Kłak60 kB2023-05-25 10:422023-05-25 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10173_23.docx)Uchwała Nr 487_10173_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10174_23.docx)Uchwała Nr 487_10174_23.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10175_23.docx)Uchwała Nr 487_10175_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10176_23.docx)Uchwała Nr 487_10176_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10177_23.docx)Uchwała Nr 487_10177_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10178_23.docx)Uchwała Nr 487_10178_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-05-25 10:432023-05-25 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10179_23.docx)Uchwała Nr 487_10179_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-05-25 10:442023-05-25 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10180_23.zip)Uchwała Nr 487_10180_23.zip[KZ] Robert Kłak108 kB2023-05-25 11:002023-05-25 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10181_23.zip)Uchwała Nr 487_10181_23.zip[KZ] Robert Kłak131 kB2023-05-25 11:002023-06-26 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10182_23.zip)Uchwała Nr 487_10182_23.zip[KZ] Robert Kłak219 kB2023-05-25 11:002023-05-25 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10183_23.docx)Uchwała Nr 487_10183_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-05-25 11:002023-05-25 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10184_23.docx)Uchwała Nr 487_10184_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-05-25 11:002023-05-25 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 487_10185_23.docx)Uchwała Nr 487_10185_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-05-25 11:002023-05-25 11:00

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi