Na podstawie uchwały Nr 301/6064/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 maja 2017r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, zwane dalej „Projektami".

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 11.05.2017r. do dnia 21.05.2017r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.239 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do wymienionej wyżej uchwały:
1) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 773 60 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Mariusz Trojan

Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały

Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
Projekt uchwały
Mapa (wsch)
Mapa (zach)

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa część północno-wschodnia
Mapa część północno-zachodnia
Mapa część wschodnia
Mapa część zachodnia

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Sokołowsko-Wilczowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa (płd-wsch)
Mapa (płd-zach)
Mapa (płn)
Mapa (płn i płd)

Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Projekt uchwały
Mapa

Formularz uwag

Załączniki:
Pobierz plik (protokół z konsultacji OCHK.PDF)Protokół z wyników konsultacji817 kB