Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi dotyczy posiadacza odpadów wydobywczych.

Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku.

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi, dołączany do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, powinien spełniać wymagania określone w art. 9 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych i zawierać:

 1. opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 2. opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie środowiska;
 3. ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której mowa w art. 10 ustawy o odpadach wydobywczych;
 4. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 5. wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki tych odpadów, o której mowa w art. 9 ust. 4 i 4a ustawy o odpadach wydobywczych;
 6. określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku;
 7. opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze;
 8. opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;
 9. skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu;
 10. opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania pożarów w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady zawierające części palne;
 11. zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39 ustawy o odpadach wydobywczych;
 12. zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o odpadach wydobywczych, w szczególności określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do badania w zależności od rodzaju i właściwości składowanych odpadów wydobywczych;
 13. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności: 
  a. ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  b. ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu,
  c. sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 14. opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia powietrza i gleby;
 15. wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na danym terenie.

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien dodatkowo zawierać dane umożliwiające marszałkowi województwa ocenę osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych.

Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wyłącznie działalność wydobywczą lub działalność przeróbczą, lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, w zakresie prowadzonej działalności.

Wniosek może również zawierać proponowany czas, na jaki ma być wydana decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa: Wykaz numerów rachunków bankowych

Jednostka odpowiedzialna: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi