Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania:

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

 1. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym;
 2. wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 3. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

W przypadku gdy obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.

Kogo dotyczy:

Producentów, importerów (pustych opakowań), dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (pustych opakowań), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych),

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca:

 • wprowadzający opakowania,
 • eksportujący opakowania,
 • eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach

jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Marszałkowi  Województwa Mazowieckiego, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami   opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526)

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (plik docx, rozmiar 17,1 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis)

Interpretacje Ministerstwa Środowiska ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Sprawozdawczość:

Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182) 

Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami   opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526) 

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu w roku produkty w opakowaniach do 1 tony, któremu zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinien oprócz rocznego sprawozdania przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 15 marca:

 1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (do pobrania powyżej w Dokumentach do pobrania)
 2. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania powyżej w Dokumentach do pobrania))

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań tj. 4,5 zł/kg.

Warunkiem skorzystania z ww. pomocy jest przedłożenie w ustawowym terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów, przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Przedsiębiorcy, którzy tego nie uczynią rozliczają się na zasadach obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek powyżej 1 Mg opakowań produktów.

Opłaty:

Wyliczenie należnej opłaty produktowej:

Opłata produktowa za opakowania jest sumą opłat z tytułu:

 • niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (opakowania razem);
 • niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ww. ustawy (opakowania razem);
 • niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-7 w zał. 1 ww. ustawy.

Wzory do obliczeń opłaty produktowej znajdują się w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Roczne poziomy odzysku i recyklingu i stawki opłaty produktowej za opakowania

Wzory do obliczeń opłaty produktowej znajdują się w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Stawki opłaty produktowej za opakowania obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.  określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Kampanie edukacyjne:

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

W/w obowiązek może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

 • przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne

lub

 • przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa,

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje w/w obowiązek, składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę na kampanie edukacyjne

UWAGA:

Opłatę na kampanie edukacyjne za lata zaległe (do 2017 r. włącznie) należy uiścić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie:

Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska  4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów:

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych począwszy od roku 2019 sporządzają i przesyłają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdania za lata 2015 – 2018  należy:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Jeżeli z weryfikacji, o której mowa powyżej, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje:

Podmiot, rozpoczynający działalność z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:

 1. będący organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych,
  • produktów w opakowaniach,
 3. eksportujący:
  • odpady opakowaniowe,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
 4. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 5. wprowadzający opakowania,
 6. wprowadzający produkty w opakowaniach,
 7. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresie  jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Audyt zewnętrzny

Ustawa wprowadza od 1 stycznia 2016 r. obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców:

 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
 • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. z 2015 r. poz. 2264).

Wykaz akredytowanych weryfikatorów środowiskowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. przeprowadzających audyt zewnętrzny w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajduje się na stronie:  http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/.

 

Na terenie województwa podkarpackiego działają 2 organizacje odzysku opakowań:

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce - 39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 740

Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, tel: 13 43 84 106

 

Sankcje karne:

Zgodnie z art.  180a ustawy o odpadach: Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi