Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 515 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarzadu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

515/10809/23

16.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

515/10810/23

16.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach kontynuacji programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach – II”.

515/10811/23

16.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

515/10812/23

16.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

515/10813/23

16.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

515/10814/23

16.08.2023 r.

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

515/10815/23

16.08.2023 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

515/10816/23

16.08.2023 r.

zatwierdzenia wzorów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

515/10817/23

16.08.2023 r.

zawarcia porozumienia o współpracy dotyczącej oceny Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej objętych wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

515/10818/23

16.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Przebudowa polegająca na:

a)            budowie dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP5,50 MPa i likwidacji dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP4,22 MPa o średnicy DN400 relacji Jarosław-Sędziszów w msc. Kraczkowa

       na odcinku A-B (od działki nr 901/1 (G1.2) do działki nr 846/1 (G1.1) w msc. Kraczkowa,

       na odcinku C-D (od działki nr 347/6 (G1.4) do działki 367 (G1.3) w msc. Kraczkowa

b)            budowie odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP5,50 MPa i likwidacji odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP5,10 MPa o średnicy DN700 relacji Jarosław – Sędziszów na odcinku A-B (od działki nr 347/6 (G2.2) do działki nr 373/6 (G2.1) w msc. Kraczkowa.

515/10819/23

16.08.2023 r.

wyrażenia woli zawarcia umów z interesariuszami regionalnego systemu innowacji.

515/10820/23

16.08.2023 r.

uchylenia Uchwały Nr 468/9711/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ na realizację zadania „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

515/10821/23

16.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9676/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”.

515/10822/23

16.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 485/10071/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

515/10823/23

16.08.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

515/10824/23

16.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

515/10825/23

16.08.2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 464/9633/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

515/10826/23

16.08.2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 462/9597/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

515/10827/23

16.08.2023 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2023 roku.

515/10828/23

16.08.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r. – Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

515/10829/23

16.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

515/10830/23

16.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 487/10181/23 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2023.

515/10831/23

16.08.2023 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia lokalu przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

515/10832/23

16.08.2023 r.

powołania Komisji Konkursowej.

515/10833/23

16.08.2023 r.

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z opracowaniem Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

515/10834/23

16.08.2023 r.

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z opracowaniem Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

515/10835/23

16.08.2023 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów”.

515/10836/23

16.08.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Tornister pełen serca".

515/10837/23

16.08.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „POWIATOWY DZIEŃ JEDNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”.

515/10838/23

16.08.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 498/10431/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze zmianami.

515/10839/23

16.08.2023 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ nr 337/7241/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” oraz powołania Kapituły Konkursu, oraz UCHWAŁĘ Nr 206/4191/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia
29 września 2020 r. zmieniającą UCHWAŁĘ nr 337/7241/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia
5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” oraz powołania Kapituły Konkursu.

515/10840/23

16.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

515/10841/23

16.08.2023 r.

powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

515/10842/23

16.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

515/10843/23

16.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 448/9304/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

515/10844/23

16.08.2023 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10809_23.zip)Uchwała Nr 515_10809_23.zip[KZ] Robert Kłak25 kB2023-08-25 11:212023-08-25 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10810_23.docx)Uchwała Nr 515_10810_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-25 11:212023-08-25 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10811_23.docx)Uchwała Nr 515_10811_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-25 11:212023-08-25 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10812_23.zip)Uchwała Nr 515_10812_23.zip[KZ] Robert Kłak208 kB2023-08-25 11:212023-08-25 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10813_23.zip)Uchwała Nr 515_10813_23.zip[KZ] Robert Kłak3148 kB2023-08-25 11:212023-08-25 11:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10814_23.zip)Uchwała Nr 515_10814_23.zip[KZ] Robert Kłak8700 kB2023-08-25 11:222023-08-25 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10815_23.zip)Uchwała Nr 515_10815_23.zip[KZ] Robert Kłak17990 kB2023-08-25 11:222023-08-25 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10816_23.zip)Uchwała Nr 515_10816_23.zip[KZ] Robert Kłak2119 kB2023-08-25 11:222023-08-25 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10817_23.zip)Uchwała Nr 515_10817_23.zip[KZ] Robert Kłak206 kB2023-08-25 11:222023-08-25 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10818_23.docx)Uchwała Nr 515_10818_23.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2023-08-25 11:222023-08-25 11:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10819_23.zip)Uchwała Nr 515_10819_23.zip[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-25 11:232023-08-25 11:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10820_23.docx)Uchwała Nr 515_10820_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-08-25 11:402023-08-25 11:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10821_23.docx)Uchwała Nr 515_10821_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10822_23.docx)Uchwała Nr 515_10822_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10823_23.doc)Uchwała Nr 515_10823_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10824_23.doc)Uchwała Nr 515_10824_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10825_23.docx)Uchwała Nr 515_10825_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10826_23.docx)Uchwała Nr 515_10826_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-08-25 11:412023-08-25 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10827_23.docx)Uchwała Nr 515_10827_23.docx[KZ] Robert Kłak54 kB2023-08-25 11:422023-08-25 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10828_23.docx)Uchwała Nr 515_10828_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-25 11:422023-08-25 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10829_23.zip)Uchwała Nr 515_10829_23.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2023-08-25 11:422023-08-25 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10830_23.zip)Uchwała Nr 515_10830_23.zip[KZ] Robert Kłak69 kB2023-08-25 12:032023-08-25 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10831_23.docx)Uchwała Nr 515_10831_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-25 12:032023-08-25 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10832_23.docx)Uchwała Nr 515_10832_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-08-25 12:032023-08-25 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10833_23.docx)Uchwała Nr 515_10833_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-08-25 12:032023-08-25 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10834_23.docx)Uchwała Nr 515_10834_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-08-25 12:042023-08-25 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10835_23.docx)Uchwała Nr 515_10835_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-25 12:042023-08-25 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10836_23.doc)Uchwała Nr 515_10836_23.doc[KZ] Robert Kłak33 kB2023-08-25 12:042023-08-25 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10837_23.docx)Uchwała Nr 515_10837_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-25 12:042023-08-25 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10838_23.doc)Uchwała Nr 515_10838_23.doc[KZ] Robert Kłak162 kB2023-08-25 12:042023-08-25 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10839_23.doc)Uchwała Nr 515_10839_23.doc[KZ] Robert Kłak131 kB2023-08-25 12:052023-08-25 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10840_23.zip)Uchwała Nr 515_10840_23.zip[KZ] Robert Kłak81 kB2023-08-25 12:122023-08-25 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10841_23.zip)Uchwała Nr 515_10841_23.zip[KZ] Robert Kłak82 kB2023-08-25 12:122023-08-25 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10842_23.zip)Uchwała Nr 515_10842_23.zip[KZ] Robert Kłak108 kB2023-08-25 12:122023-08-25 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10843_23.zip)Uchwała Nr 515_10843_23.zip[KZ] Robert Kłak66 kB2023-08-25 12:122023-08-25 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 515_10844_23.doc)Uchwała Nr 515_10844_23.doc[KZ] Robert Kłak59 kB2023-08-25 12:132023-08-25 12:13

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi