Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjetych podczas 517 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 sierpnia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

517/10849/23

22.08.2023 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz programu jego działania.

517/10850/23

22.08.2023 r.

wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

517/10851/23

22.08.2023 r.

złożenia wniosków o dofinansowanie zadań.

517/10852/23

22.08.2023 r.

zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

517/10853/23

22.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

517/10854/23

22.08.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0041/22 pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych”, realizowanego przez Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

517/10855/23

22.08.2023 r.

zmiany Regulaminu wyboru projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkurencyjnym w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.01 Badania i rozwój, typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23 przyjętego Uchwałą Nr 506/10589/23 z dnia 18 lipca 2023 r.

517/10856/23

22.08.2023 r.

otwarcia rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji Polityki Wyjścia z instrumentów finansowych w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w tym zakresie oraz dalszego dysponowania tym rachunkiem bankowym.

517/10857/23

22.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice- Jarosław w msc. Rokietnica wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie”.

517/10858/23

22.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN600 relacji Maćkowice- Jarosław w msc. Rokietnica wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie”.

517/10859/23

22.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ZZU kątowego dwustronnego DN700/DN250 na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów odg.
DN 250 EC Nowa Sarzyna”.

517/10860/23

22.08.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Dofinansowanie budynku przychodni WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

517/10861/23

22.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 466/9658/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

517/10862/23

22.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

517/10863/23

22.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

517/10864/23

22.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

517/10865/23

22.08.2023 r.

wydania opinii do wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

517/10866/23

22.08.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

517/10867/23

22.08.2023 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego.

517/10868/23

22.08.2023 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

517/10869/23

22.08.2023 r.

rozliczenia dotacji udzielonej Politechnice Rzeszowskiej.

517/10870/23

22.08.2023 r.

ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Podkarpackiego.

517/10871/23

22.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

517/10872/23

22.08.2023 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

517/10873/23

22.08.2023 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

517/10874/23

22.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

517/10875/23

22.08.2023 r.

powołania komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

517/10876/23

22.08.2023 r.

wyboru ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2023 r.

517/10877/23

22.08.2023 r.

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023-2024 – realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10849_23.zip)Uchwała Nr 517_10849_23.zip[KZ] Robert Kłak82 kB2023-08-30 12:562023-08-30 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10850_23.docx)Uchwała Nr 517_10850_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10851_23.docx)Uchwała Nr 517_10851_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10852_23.zip)Uchwała Nr 517_10852_23.zip[KZ] Robert Kłak47 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10853_23.zip)Uchwała Nr 517_10853_23.zip[KZ] Robert Kłak50 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10854_23.docx)Uchwała Nr 517_10854_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10855_23.zip)Uchwała Nr 517_10855_23.zip[KZ] Robert Kłak612 kB2023-08-30 12:572023-08-30 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10856_23.zip)Uchwała Nr 517_10856_23.zip[KZ] Robert Kłak1115 kB2023-08-30 12:582023-08-30 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10857_23.docx)Uchwała Nr 517_10857_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-08-30 12:582023-08-30 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10858_23.docx)Uchwała Nr 517_10858_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-08-30 12:582023-08-30 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10859_23.docx)Uchwała Nr 517_10859_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-08-30 12:582023-08-30 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10860_23.docx)Uchwała Nr 517_10860_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-08-30 13:272023-08-30 13:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10861_23.docx)Uchwała Nr 517_10861_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-08-30 13:272023-08-30 13:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10862_23.doc)Uchwała Nr 517_10862_23.doc[KZ] Robert Kłak74 kB2023-08-30 13:272023-08-30 13:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10863_23.doc)Uchwała Nr 517_10863_23.doc[KZ] Robert Kłak70 kB2023-08-30 13:272023-08-30 13:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10864_23.doc)Uchwała Nr 517_10864_23.doc[KZ] Robert Kłak70 kB2023-08-30 13:272023-08-30 13:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10865_23.doc)Uchwała Nr 517_10865_23.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2023-08-30 13:282023-08-30 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10866_23.docx)Uchwała Nr 517_10866_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-08-30 13:282023-08-30 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10867_23.docx)Uchwała Nr 517_10867_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-08-30 13:282023-08-30 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10868_23.docx)Uchwała Nr 517_10868_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-08-30 13:282023-08-30 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10869_23.docx)Uchwała Nr 517_10869_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-08-30 13:282023-08-30 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10870_23.zip)Uchwała Nr 517_10870_23.zip[KZ] Robert Kłak197 kB2023-08-30 13:412023-08-30 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10871_23.zip)Uchwała Nr 517_10871_23.zip[KZ] Robert Kłak44 kB2023-08-30 13:412023-08-30 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10872_23.zip)Uchwała Nr 517_10872_23.zip[KZ] Robert Kłak88 kB2023-08-30 13:412023-08-30 13:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10873_23.zip)Uchwała Nr 517_10873_23.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2023-08-30 13:422023-08-30 13:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10874_23.docx)Uchwała Nr 517_10874_23.docx[KZ] Robert Kłak57 kB2023-08-30 13:422023-08-30 13:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10875_23.docx)Uchwała Nr 517_10875_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-08-30 13:422023-08-30 13:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10876_23.docx)Uchwała Nr 517_10876_23.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2023-08-30 13:422023-08-30 13:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 517_10877_23.docx)Uchwała Nr 517_10877_23.docx[KZ] Robert Kłak60 kB2023-08-30 13:422023-08-30 13:42

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi