Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest dla wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie wniosku, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) i zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska;
3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4) informację o tytule prawnym do instalacji,
5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (odpadów),
6) ocenę stanu technicznego instalacji,
7) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji (odpadów) - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
13) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (odpadów),
14) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
16) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji,
17) czas, na jaki ma być wydane pozwolenie;
18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów o ile został nadany,
19) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
20) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
21) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
22) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
23) wskazanie miejsce i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym przypadku, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:
1) 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna:
 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 32, pok. 210
17 743 31 33, pok. 210
17 743 31 35, pok. 222
17 743 31 23, pok.222