Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Karta informacyjna

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Opis sprawy/zadania

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest dla wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie wniosku, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Kogo dotyczy

Wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i zawierać:

1)    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

3)    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

4)    informację o tytule prawnym do instalacji;

5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

6)    ocenę stanu technicznego instalacji;

7)    informację o rodzaju prowadzonej działalności;

8)    opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

9)  blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

13) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

14) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

16) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

17) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

19) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

20) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

21) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

22) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

23) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć:

1)  dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4)    postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5)    zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym przypadku, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)

Wniosek do pobrania

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:

1)    2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)    506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Środowiska
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska i Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów odbywa się w trybie decyzji administracyjnej.

Uwagi i dodatkowe informacje

Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

3)pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; o których mowa w art. 362 ust. 1–3, w zakresie dróg innych niż autostrady

4)   i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie:

1) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki – jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284).

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

29.03.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

29.03.2021 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi