Numer uchwały    Data posiedzenia    Przedmiot uchwały - w sprawie:                             
XLVIII/973/14 23.06.2014 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2013 r.

zał.1

XLVIII/974/14 23.06.2014 r. udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiegoz tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.
XLVIII/975/14 23.06.2014 r. utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Uzdrowisku Rymanów S.A. i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
XLVIII/976/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie 
XLVIII/977/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu
XLVIII/978/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu
XLVIII/979/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle  
XLVIII/980/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie 
XLVIII/981/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku 
XLVIII/982/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli
XLVIII/983/14 23.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
XLVIII/984/14 23.06.2014 r.

zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom
w roku szkolnym 2014/2015

zał. nr 1

XLVIII/985/14 23.06.2014 r.

deklaracji współpracy przy organizacji

na terenie województwa podkarpackiego

XXV Światowego Jamboree Skautowego i imprez poprzedzających

 

XLVIII/986/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl

 

XLVIII/987/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.

 

XLVIII/988/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego

XLVIII/989/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

na rzecz Gminy Boguchwała.

XLVIII/990/14 23.06.2014 r.

Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego 

zał.1,2; zał.3

XLVIII/991/14 23.06.2014 r.

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 

zał.1, zał.2

XLVIII/992/14 23.06.2014 r.

Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 

zał. 1, zał.2

XLVIII/993/14 23.06.2014 r.

Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

zał.1, zał.2

XLVIII/994/14 23.06.2014 r.

Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”

zał. 1, zał. 2

XLVIII/995/14 23.06.2014 r.

Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

zał. 1

XLVIII/996/14 23.06.2014 r.

Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał.1 

XLVIII/997/14 23.06.2014 r.

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

zał. 1, zał. 2

XLVIII/998/14 23.06.2014 r.

Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał.1, zał. 2, zał. 3

XLVIII/999/14 23.06.2014 r.

Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. 1, zał.2, zał.3, zał.4

XLVIII/1000/14 23.06.2014 r.

zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

zał.1

XLVIII/1001/14 23.06.2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał.1, zał.2

XLVIII/1002/14 23.06.2014 r.

przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu uchwały
w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”

zał.1, zał.2

XLVIII/1003/14 23.06.2014 r.

wyznaczenia aglomeracji Polańczyk

zał. 1 

XLVIII/1004/14 23.06.2014 r.

wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój

zał. 1

XLVIII/1005/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów

zał.1

XLVIII/1006/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów

zał.1

XLVIII/1007/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sanok
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sanok

zał.1

XLVIII/1008/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieniawa
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieniawa

zał.1

XLVIII/1009/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka

zał.1

XLVIII/1010/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy
oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy

zał. 1, zał.2

XLVIII/1011/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Laszki
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Laszki

zał.1

XLVIII/1012/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązownica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązownica

zał.1

XLVIII/1013/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bojanów
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bojanów

zał.1

XLVIII/1014/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie

zał.1

XLVIII/1015/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Tuczempy i Kostków
oraz wyznaczenia nowych aglomeracji: Tuczempy i Kostków

zał.1, zał.2

XLVIII/1016/14 23.06.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czermin
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Czermin

zał. 1 

XLVIII/1017/14 23.06.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne

zał. 1, zał.2

XLVIII/1018/14 23.06.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka

zał.1, zał. 2

XLVIII/1019/14 23.06.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże

zał. 1, zał.2

XLVIII/1020/14 23.06.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów

zał. 1, zał. 2

XLVIII/1021/14 23.06.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zał.1

XLVIII/1022/14 23.06.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

im. Jana Pawła II w Krośnie

zał.1

XLVIII/1023/14 23.06.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zał. 1

XLVIII/1024/14 23.06.2014 r.

zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kempińskiego w Jarosławiu

zał.1 

XLVIII/1025/14 23.06.2014 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie.

XLVIII/1026/14 23.06.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

XLVIII/1027/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy

XLVIII/1028/14 23.06.2014 r.

zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2014

 

XLVIII/1029/14 23.06.2014 r.

wyrażenia zgody na objęcie udziałów

Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

XLVIII/1030/14 23.06.2014 r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego

dla JST na terenie województwa podkarpackiego.

XLVIII/1031/14 23.06.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1, zał.2

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (973.pdf)97383 kB
Pobierz plik (973_1.pdf)973_16925 kB
Pobierz plik (974.pdf)97484 kB
Pobierz plik (975.pdf)975143 kB
Pobierz plik (976.pdf)97692 kB
Pobierz plik (977.pdf)97794 kB
Pobierz plik (978.pdf)97891 kB
Pobierz plik (979.pdf)97994 kB
Pobierz plik (980.pdf)98094 kB
Pobierz plik (981.pdf)98192 kB
Pobierz plik (982.pdf)98292 kB
Pobierz plik (983.pdf)98387 kB
Pobierz plik (984.pdf)984115 kB
Pobierz plik (984_1.pdf)984_1259 kB
Pobierz plik (985.pdf)985147 kB
Pobierz plik (986.pdf)98686 kB
Pobierz plik (987.pdf)98790 kB
Pobierz plik (988.pdf)98891 kB
Pobierz plik (989.pdf)98985 kB
Pobierz plik (990.pdf)990535 kB
Pobierz plik (990_1.pdf)990_1_22117 kB
Pobierz plik (990_3.pdf)990_3317 kB
Pobierz plik (991.pdf)991549 kB
Pobierz plik (991_1.pdf)991_1248 kB
Pobierz plik (991_2.pdf)991_2117 kB
Pobierz plik (992.pdf)992587 kB
Pobierz plik (992_1.pdf)992_1237 kB
Pobierz plik (992_2.pdf)992_2100 kB
Pobierz plik (993.pdf)993713 kB
Pobierz plik (993_1.pdf)993_1247 kB
Pobierz plik (993_2.pdf)993_2104 kB
Pobierz plik (994.pdf)994681 kB
Pobierz plik (994_1.pdf)994_1155 kB
Pobierz plik (994_2.pdf)994_2209 kB
Pobierz plik (995.pdf)995609 kB
Pobierz plik (995_1.pdf)995_1156 kB
Pobierz plik (996.pdf)996659 kB
Pobierz plik (996_1.pdf)996_1246 kB
Pobierz plik (997.pdf)997821 kB
Pobierz plik (997_1.pdf)997_1437 kB
Pobierz plik (997_2.pdf)997_2121 kB
Pobierz plik (998.pdf)9981060 kB
Pobierz plik (998_1.pdf)998_1244 kB
Pobierz plik (998_2.pdf)998_2378 kB
Pobierz plik (998_3.pdf)998_399 kB
Pobierz plik (999.pdf)9993137 kB
Pobierz plik (999_1.pdf)999_1528 kB
Pobierz plik (999_2.pdf)999_2149 kB
Pobierz plik (999_3.pdf)999_3235 kB
Pobierz plik (999_4.pdf)999_4126 kB
Pobierz plik (1000.pdf)100088 kB
Pobierz plik (1000_1.pdf)1000_1384 kB
Pobierz plik (1001.pdf)1001107 kB
Pobierz plik (1001_1.pdf)1001_1284 kB
Pobierz plik (1001_2.pdf)1001_2442 kB
Pobierz plik (1002.pdf)100294 kB
Pobierz plik (1003.pdf)100384 kB
Pobierz plik (1003_1.pdf)1003_1856 kB
Pobierz plik (1004.pdf)100483 kB
Pobierz plik (1004_1.pdf)1004_1403 kB
Pobierz plik (1005.pdf)100586 kB
Pobierz plik (1005_1.pdf)1005_14936 kB
Pobierz plik (1006.pdf)100685 kB
Pobierz plik (1006_1.pdf)1006_1906 kB
Pobierz plik (1007.pdf)100786 kB
Pobierz plik (1007_1.pdf)1007_115551 kB
Pobierz plik (1008.pdf)100885 kB
Pobierz plik (1008_1.pdf)1008_19260 kB
Pobierz plik (1009.pdf)100987 kB
Pobierz plik (1009_1.pdf)1009_11959 kB
Pobierz plik (1010.pdf)101086 kB
Pobierz plik (1010_1.pdf)1010_11307 kB
Pobierz plik (1010_2.pdf)1010_21368 kB
Pobierz plik (1011.pdf)101185 kB
Pobierz plik (1011_1.pdf)1011_12134 kB
Pobierz plik (1012.pdf)101285 kB
Pobierz plik (1012_1.pdf)1012_11261 kB
Pobierz plik (1013.pdf)101385 kB
Pobierz plik (1013_1.pdf)1013_11298 kB
Pobierz plik (1014.pdf)101485 kB
Pobierz plik (1014_1.pdf)1014_11483 kB
Pobierz plik (1015.pdf)101587 kB
Pobierz plik (1015_1.pdf)1015_15017 kB
Pobierz plik (1015_2.pdf)1015_24339 kB
Pobierz plik (1016.pdf)101689 kB
Pobierz plik (1016_1.pdf)1016_118159 kB
Pobierz plik (1017.pdf)101785 kB
Pobierz plik (1017_1.pdf)1017_13167 kB
Pobierz plik (1017_2.pdf)1017_22506 kB
Pobierz plik (1018.pdf)101886 kB
Pobierz plik (1018_1.pdf)1018_13097 kB
Pobierz plik (1018_2.pdf)1018_22474 kB
Pobierz plik (1019.pdf)101985 kB
Pobierz plik (1019_1.pdf)1019_11098 kB
Pobierz plik (1019_2.pdf)1019_22039 kB
Pobierz plik (1020.pdf)102085 kB
Pobierz plik (1020_1.pdf)1020_14494 kB
Pobierz plik (1020_2.pdf)1020_21752 kB
Pobierz plik (1021.pdf)102194 kB
Pobierz plik (1021_1.pdf)1021_1127 kB
Pobierz plik (1022.pdf)102299 kB
Pobierz plik (1022_1.pdf)1022_1238 kB
Pobierz plik (1023.pdf)102392 kB
Pobierz plik (1023_1.pdf)1023_159 kB
Pobierz plik (1024.pdf)102490 kB
Pobierz plik (1024_1.pdf)1024_1128 kB
Pobierz plik (1025.pdf)102583 kB
Pobierz plik (1026.pdf)102692 kB
Pobierz plik (1027.pdf)102786 kB
Pobierz plik (1028.pdf)1028187 kB
Pobierz plik (1029.pdf)102985 kB
Pobierz plik (1030.pdf)103087 kB
Pobierz plik (1031.pdf)1031233 kB
Pobierz plik (1031_1.pdf)1031_1105 kB
Pobierz plik (1031_2.pdf)1031_2108 kB
Pobierz plik (1002_1.pdf)1002_195 kB
Pobierz plik (1002_2.DOCX)1002_27655 kB