Nr. uchwały
Data posiedzenia
Przedmiot uchwały - w sprawie:                
VII/129/15 27.04.2015 r. nadania Panu Janowi Partyce odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
VII/130/15 27.04.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał.1, zał.2, zał.3

VII/131/15 27.04.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

zał.1, zał.2

VII/132/15 27.04.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

na rzecz Skarbu Państwa.

VII/133/15 27.04.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
VII/134/15 27.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu
Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”

zał.1

VII/135/15 27.04.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

VII/136/15 27.04.2015 r.

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

zał.1, zał.2, zał.3, zał.4

VII/137/15 27.04.2015 r.

zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zał.1

VII/138/15 27.04.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020.

VII/139/15 27.04.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 

VII/140/15 27.04.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu HORYZONT 2020.

VII/141/15 27.04.2015 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

VII/142/15 27.04.2015 r. zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie  określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.
VII/143/15 27.04.2015 r.

ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

zał.1, zał.2

VII/144/15 27.04.2015 r.

Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” 

VII/145/15 27.04.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Sport

VII/146/15 27.04.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

VII/147/15 27.04.2015 r.

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

VII/148/15 27.04.2015 r.

zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych  w Przemyślu.

VII/149/15 27.04.2015 r.

zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie.

VII/150/15 27.04.2015 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego organizacji staży zawodowych

Załączniki:
Pobierz plik (132.pdf)1320 kB
Pobierz plik (133.pdf)133115 kB
Pobierz plik (134.pdf)13486 kB
Pobierz plik (134_1.pdf)134_1836 kB
Pobierz plik (135.pdf)13595 kB
Pobierz plik (136.pdf)13696 kB
Pobierz plik (136_1.pdf)136_1110 kB
Pobierz plik (136_2.pdf)136_295 kB
Pobierz plik (136_3.pdf)136_396 kB
Pobierz plik (136_4.pdf)136_490 kB
Pobierz plik (137.pdf)137118 kB
Pobierz plik (137_1.pdf)137_1263 kB
Pobierz plik (138.pdf)13883 kB
Pobierz plik (139.pdf)13982 kB
Pobierz plik (140.pdf)14081 kB
Pobierz plik (141.pdf)141116 kB
Pobierz plik (142.pdf)14286 kB
Pobierz plik (143.pdf)143184 kB
Pobierz plik (143_1.pdf)143_1117 kB
Pobierz plik (143_4.pdf)143_2101 kB
Pobierz plik (144.pdf)144215 kB
Pobierz plik (145.pdf)14581 kB
Pobierz plik (146.pdf)146109 kB
Pobierz plik (147.pdf)14795 kB
Pobierz plik (147_1.pdf)147_1112 kB
Pobierz plik (148.pdf)14892 kB
Pobierz plik (149.pdf)14993 kB
Pobierz plik (150.pdf)150129 kB
Pobierz plik (129.pdf)12982 kB
Pobierz plik (130.pdf)130235 kB
Pobierz plik (130_1.pdf)130_1.pdf82 kB
Pobierz plik (130_2.pdf)130_2188 kB
Pobierz plik (130_3.pdf)130_3209 kB
Pobierz plik (131.pdf)131120 kB
Pobierz plik (131_1.pdf)131_1272 kB
Pobierz plik (131_2.pdf)131_2437 kB