Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

34/637/15

10.03.2015 r.

zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

34/638/15

10.03.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

34/639/15

10.03.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

34/640/15

10.03.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

34/641/15

10.03.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

34/642/15

10.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

34/643/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

34/644/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

34/645/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

34/646/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

34/647/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

34/648/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

34/649/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

34/650/15

10.03.2015 r.

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

34/651/15

10.03.2015 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok.

34/652/15

10.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na sprzedaż samochodów.

34/653/15

10.03.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

34/654/15

10.03.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

34/655/15

10.03.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

34/656/15

10.03.2015 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

34/657/15

10.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

34/658/15

10.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska.

34/659/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

34/660/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich ” w ramach programu „Polskiej pomocy rozwojowej 2015”.

34/661/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

34/662/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie oraz sposobu wnoszenia opłat.

34/663/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl.

34/664/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Godowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Godowa.

34/665/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lesko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lesko.

34/666/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Strzyżów i Wysoka Strzyżowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Strzyżów.

34/667/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Sarzyna.

34/668/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

34/669/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

34/670/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

34/671/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

34/672/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

34/673/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

34/674/15

10.03.2015 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Punkt Informacji i Pomocy,” przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” z Rzeszowa.

34/675/15

10.03.2015 r.

przyjęcia Zasad przyznawania Znaku promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołania Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej podmioty Znakiem promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

34/676/15

10.03.2015 r.

przyjęcia wstępnego harmonogramu naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

34/677/15

10.03.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

34/678/15

10.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/679/15

10.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I  Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/680/15

10.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I  Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/681/15

10.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/682/15

10.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/683/15

10.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/684/15

10.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/685/15

10.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

34/686/15

10.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

34/687/15

10.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

34/688/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

34/689/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

34/690/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

34/691/15

10.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_637_15.zip)Uchwała_Nr_34_637_15.zip668 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_638_15.pdf)Uchwała_Nr_34_638_15.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_639_15.pdf)Uchwała_Nr_34_639_15.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_640_15.pdf)Uchwała_Nr_34_640_15.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_641_15.zip)Uchwała_Nr_34_641_15.zip1554 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_642_15.pdf)Uchwała_Nr_34_642_15.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_643_15.pdf)Uchwała_Nr_34_643_15.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_644_15.pdf)Uchwała_Nr_34_644_15.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_645_15.pdf)Uchwała_Nr_34_645_15.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_646_15.pdf)Uchwała_Nr_34_646_15.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_647_15.pdf)Uchwała_Nr_34_647_15.pdf477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_648_15.pdf)Uchwała_Nr_34_648_15.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_649_15.pdf)Uchwała_Nr_34_649_15.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_650_15.pdf)Uchwała_Nr_34_650_15.pdf706 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_651_15.pdf)Uchwała_Nr_34_651_15.pdf20967 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_652_15.pdf)Uchwała_Nr_34_652_15.pdf548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_653_15.pdf)Uchwała_Nr_34_653_15.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_654_15.pdf)Uchwała_Nr_34_654_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_655_15.pdf)Uchwała_Nr_34_655_15.pdf1006 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_656_15.pdf)Uchwała_Nr_34_656_15.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_657_15.pdf)Uchwała_Nr_34_657_15.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_658_15.pdf)Uchwała_Nr_34_658_15.pdf1336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_659_15.pdf)Uchwała_Nr_34_659_15.pdf561 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_660_15.pdf)Uchwała_Nr_34_660_15.pdf1244 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_661_15.pdf)Uchwała_Nr_34_661_15.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_662_15.pdf)Uchwała_Nr_34_662_15.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_663_15.pdf)Uchwała_Nr_34_663_15.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_664_15.zip)Uchwała_Nr_34_664_15.zip3711 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_665_15.zip)Uchwała_Nr_34_665_15.zip3922 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_666_15.zip)Uchwała_Nr_34_666_15.zip2879 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_667_15.zip)Uchwała_Nr_34_667_15.zip3504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_668_15.pdf)Uchwała_Nr_34_668_15.pdf1128 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_669_15.zip)Uchwała_Nr_34_669_15.zip3756 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_670_15.zip)Uchwała_Nr_34_670_15.zip2327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_671_15.pdf)Uchwała_Nr_34_671_15.pdf1834 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_672_15.pdf)Uchwała_Nr_34_672_15.pdf2050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_673_15.pdf)Uchwała_Nr_34_673_15.pdf1967 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_674_15.pdf)Uchwała_Nr_34_674_15.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_675_15.zip)Uchwała_Nr_34_675_15.zip4250 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_677_15.pdf)Uchwała_Nr_34_677_15.pdf1251 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_678_15.zip)Uchwała_Nr_34_678_15.zip3329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_679_15.zip)Uchwała_Nr_34_679_15.zip3502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_680_15.zip)Uchwała_Nr_34_680_15.zip3431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_681_15.pdf)Uchwała_Nr_34_681_15.pdf1108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_682_15.pdf)Uchwała_Nr_34_682_15.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_683_15.pdf)Uchwała_Nr_34_683_15.pdf817 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_684_15.pdf)Uchwała_Nr_34_684_15.pdf728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_685_15.pdf)Uchwała_Nr_34_685_15.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_686_15.pdf)Uchwała_Nr_34_686_15.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_687_15.pdf)Uchwała_Nr_34_687_15.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_688_15.pdf)Uchwała_Nr_34_688_15.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_689_15.pdf)Uchwała_Nr_34_689_15.pdf739 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_690_15.pdf)Uchwała_Nr_34_690_15.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_34_691_15.pdf)Uchwała_Nr_34_691_15.pdf515 kB