Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

35/692/15

17.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

35/693/15

17.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

35/694/15

17.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

35/695/15

17.03.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

35/696/15

17.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

35/697/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie udostępnienia powierzchni wystawienniczej na targach Air Cargo Monachium 2015.

35/698/15

17.03.2015 r.

zgody na przekazanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu mebli autorstwa F. Hochstima w depozyt Kurii Metropolitalnej Obrządku Greckokatolickiego w Przemyślu.

35/699/15

17.03.2015 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

35/700/15

17.03.2015 r.

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.

35/701/15

17.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

35/702/15

17.03.2015 r.

powołania Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

35/703/15

17.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

35/704/15

17.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

35/705/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/706/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/707/15

17.03.2015 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

35/708/15

17.03.2015 r.

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014 rok.

35/709/15

17.03.2015 r.

zatwierdzenia zmian w Programie Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2015 rok.

35/710/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/711/15

17.03.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

35/712/15

17.03.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

35/713/15

17.03.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

35/714/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

35/715/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

35/716/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

35/717/15

17.03.2015 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

35/718/15

17.03.2015 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

35/719/15

17.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 25/484/15 w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

35/720/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

35/721/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

35/722/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/723/15

17.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/724/15

17.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/725/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/726/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/727/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/728/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/729/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/730/15

17.03.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/731/15

17.03.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

35/732/15

17.03.2015 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji projektu w projekcie nr RPPK.01.03.00-18-015/10 pn. „Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. z o.o.” dla konkursu ogłoszonego w roku 2010 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/733/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie woli połączenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

35/734/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Dęba oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Dęba.

35/735/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVIII/987/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.

35/736/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę numer II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

35/737/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę numer II/13/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

35/738/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie  wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.

35/739/15

17.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

35/740/15

17.03.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej.

35/741/15

17.03.2015 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

35/742/15

17.03.2015 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

35/743/15

17.03.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-391 Gdynia.

35/744/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/745/15

17.03.2015 r.

zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

35/746/15

17.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę 310/7437/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

35/747/15

17.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę 343/8169/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

35/748/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/749/15

17.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

35/750/15

17.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie opłat za zajęcie terenów dróg publicznych na czas realizacji inwestycji pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

35/751/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

35/752/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

35/753/15

17.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_692_15.pdf)Uchwała_Nr_35_692_15.pdf648 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_693_15.pdf)Uchwała_Nr_35_693_15.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_694_15.pdf)Uchwała_Nr_35_694_15.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_695_15.pdf)Uchwała_Nr_35_695_15.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_696_15.pdf)Uchwała_Nr_35_696_15.pdf725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_697_15.pdf)Uchwała_Nr_35_697_15.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_698_15.pdf)Uchwała_Nr_35_698_15.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_699_15.pdf)Uchwała_Nr_35_699_15.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_700_15.pdf)Uchwała_Nr_35_700_15.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_701_15.pdf)Uchwała_Nr_35_701_15.pdf533 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_702_15.pdf)Uchwała_Nr_35_702_15.pdf680 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_703_15.pdf)Uchwała_Nr_35_703_15.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_704_15.pdf)Uchwała_Nr_35_704_15.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_705_15.pdf)Uchwała_Nr_35_705_15.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_706_15.pdf)Uchwała_Nr_35_706_15.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_707_15.pdf)Uchwała_Nr_35_707_15.pdf1075 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_708_15.pdf)Uchwała_Nr_35_708_15.pdf12193 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_709_15.pdf)Uchwała_Nr_35_709_15.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_710_15.pdf)Uchwała_Nr_35_710_15.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_711_15.pdf)Uchwała_Nr_35_711_15.pdf3210 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_712_15.pdf)Uchwała_Nr_35_712_15.pdf3239 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_713_15.pdf)Uchwała_Nr_35_713_15.pdf2380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_714_15.pdf)Uchwała_Nr_35_714_15.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_715_15.pdf)Uchwała_Nr_35_715_15.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_716_15.pdf)Uchwała_Nr_35_716_15.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_717_15.pdf)Uchwała_Nr_35_717_15.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_718_15.pdf)Uchwała_Nr_35_718_15.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_719_15.pdf)Uchwała_Nr_35_719_15.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_720_15.pdf)Uchwała_Nr_35_720_15.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_721_15.pdf)Uchwała_Nr_35_721_15.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_722_15.pdf)Uchwała_Nr_35_722_15.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_723_15.zip)Uchwała_Nr_35_723_15.zip3768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_724_15.zip)Uchwała_Nr_35_724_15.zip3513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_725_15.pdf)Uchwała_Nr_35_725_15.pdf817 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_726_15.pdf)Uchwała_Nr_35_726_15.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_727_15.pdf)Uchwała_Nr_35_727_15.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_728_15.pdf)Uchwała_Nr_35_728_15.pdf813 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_729_15.pdf)Uchwała_Nr_35_729_15.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_730_15.pdf)Uchwała_Nr_35_730_15.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_731_15.pdf)Uchwała_Nr_35_731_15.pdf745 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_732_15.pdf)Uchwała_Nr_35_732_15.pdf1176 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_733_15.pdf)Uchwała_Nr_35_733_15.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_734_15.pdf)Uchwała_Nr_35_734_15.pdf1396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_735_15.pdf)Uchwała_Nr_35_735_15.pdf621 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_736_15.pdf)Uchwała_Nr_35_736_15.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_737_15.pdf)Uchwała_Nr_35_737_15.pdf536 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_738_15.pdf)Uchwała_Nr_35_738_15.pdf1512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_739_15.pdf)Uchwała_Nr_35_739_15.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_740_15.pdf)Uchwała_Nr_35_740_15.pdf1002 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_741_15.pdf)Uchwała_Nr_35_741_15.pdf7457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_742_15.pdf)Uchwała_Nr_35_742_15.pdf2752 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_743_15.pdf)Uchwała_Nr_35_743_15.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_743_15.pdf)Uchwała_Nr_35_743_15.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_744_15.pdf)Uchwała_Nr_35_744_15.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_745_15.pdf)Uchwała_Nr_35_745_15.pdf856 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_746_15.pdf)Uchwała_Nr_35_746_15.pdf75 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_747_15.pdf)Uchwała_Nr_35_747_15.pdf75 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_748_15.pdf)Uchwała_Nr_35_748_15.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_749_15.pdf)Uchwała_Nr_35_749_15.pdf576 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_750_15.pdf)Uchwała_Nr_35_750_15.pdf1003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_751_15.pdf)Uchwała_Nr_35_751_15.pdf3700 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_752_15.zip)Uchwała_Nr_35_752_15.zip4679 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_35_753_15.pdf)Uchwała_Nr_35_753_15.pdf876 kB