Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

59/1245/15

26.05.2015 r.

realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71 (etap I, II, III i V).

59/1246/15

26.05.2015 r.

wyrażenia zgody na finansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71” realizowanego ze środków EFRR i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

59/1247/15

26.05.2015 r.

realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71 - etap II”.

59/1248/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

59/1249/15

26.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

59/1250/15

26.05.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 35/698/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zgody na przekazanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu mebli autorstwa F. Hochstima w depozyt Kurii Metropolitalnej Obrządku Greckokatolickiego w Przemyślu.

59/1251/15

26.05.2015 r.

zgody na przekazanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zabytkowych drzwi w depozyt Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie.

59/1252/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

59/1253/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

59/1254/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

59/1256/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

59/1257/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

59/1258/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

59/1259/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

59/1260/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

59/1261/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

59/1262/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

59/1263/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

59/1264/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

59/1265/15

26.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.  

59/1266/15

26.05.2015 r.

przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2014.

59/1267/15

26.05.2015 r.

zwolnienia cudzoziemca z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

59/1268/15

26.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie  na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

59/1269/15

26.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie  na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie.      

59/1270/15

26.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie  na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

59/1271/15

26.05.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

59/1272/15

26.05.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

59/1273/15

26.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

59/1274/15

26.05.2015 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów  z produkcji rolniczej w  roku  2015.

59/1275/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projketu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.

59/1276/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

59/1277/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

59/1278/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.

59/1279/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.

59/1280/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.

59/1281/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku.

59/1282/15

26.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

59/1283/15

26.05.2015 r.

zawarcia umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją obowiązków wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

59/1284/15

26.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

59/1285/15

26.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

59/1286/15

26.05.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007–2013 na 2015 rok.

59/1287/15

26.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

59/1288/15

26.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

59/1289/15

26.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9926/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2015 rok.

59/1290/15

26.05.2015 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

59/1291/15

26.05.2015 r.

uznania za celową  współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2015 r.

59/1292/15

26.05.2015 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2015 r.

59/1293/15

26.05.2015 r.

uznania za celowe realizację zadań publicznych pod nazwą „Konferencja szkoleniowa Autyzm – przykłady dobrych praktyk” oraz pod nazwą „Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Piosenka jest dobra na wszystko” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej.

59/1294/15

26.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

59/1295/15

26.05.2015 r.

zmiany wzoru Aneksu do Istotnych Postanowień Umowy związanej z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

59/1296/15

26.05.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

59/1297/15

26.05.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr WND-RPPK.01.04.00-18-006/12, pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły” i zmiany uchwały Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1298/15

26.05.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektów zarejestrowanych pod numerami RPPK.01.01.00-18-382/13, RPPK.01.01.00-18-490/13, RPPK.01.01.00-18-562/13, RPPK.01.01.00-18-598/13, RPPK.01.01.00-18-604/13 złożonych w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1299/15

26.05.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektów: nr RPPK.01.01.00-18-146/13, nr RPPK.01.01.00-18-149/13, nr RPPK.01.01.00-18-222/13, złożonych w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1300/15

26.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1301/15

26.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1302/15

26.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1303/15

26.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1304/15

26.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

59/1305/15

26.05.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

59/1306/15

26.05.2015 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu w związku z likwidacją wojewódzkiej jednostki budżetowej – Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. 

59/1307/15

26.05.2015 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy w związku z likwidacją wojewódzkiej jednostki budżetowej – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy. 

59/1308/15

26.05.2015 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach w związku z likwidacją wojewódzkiej jednostki budżetowej – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach. 

59/1309/15

26.05.2015 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku w związku z likwidacją wojewódzkiej jednostki budżetowej – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku. 

59/1310/15

26.05.2015 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie w związku z likwidacją wojewódzkiej jednostki budżetowej – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.  

59/1311/15

26.05.2015 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2015 r.

59/1312/15

26.05.2015 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2015 r.

59/1313/15

26.05.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1245_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1245_15.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1246_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1246_15.pdf487 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1247_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1247_15.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1248_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1248_15.pdf1349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1249_15.zip)Uchwała_Nr_59_1249_15.zip2097 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1250_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1250_15.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1251_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1251_15.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1252_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1252_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1253_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1253_15.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1254_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1254_15.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1256_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1256_15.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1257_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1257_15.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1258_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1258_15.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1259_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1259_15.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1260_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1260_15.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1261_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1261_15.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1262_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1262_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1263_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1263_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1264_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1264_15.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1265_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1265_15.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1266_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1266_15.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1267_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1267_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1268_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1268_15.pdf1102 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1269_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1269_15.pdf1528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1270_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1270_15.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1271_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1271_15.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1272_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1272_15.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1273_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1273_15.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1274_15.zip)Uchwała_Nr_59_1274_15.zip4069 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1275_15.zip)Uchwała_Nr_59_1275_15.zip3184 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1276_15.zip)Uchwała_Nr_59_1276_15.zip2543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1277_15.zip)Uchwała_Nr_59_1277_15.zip2321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1278_15.zip)Uchwała_Nr_59_1278_15.zip2464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1279_15.zip)Uchwała_Nr_59_1279_15.zip2573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1280_15.zip)Uchwała_Nr_59_1280_15.zip2775 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1281_15.zip)Uchwała_Nr_59_1281_15.zip1841 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1282_15.zip)Uchwała_Nr_59_1282_15.zip804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1283_15.zip)Uchwała_Nr_59_1283_15.zip10533 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1284_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1284_15.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1285_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1285_15.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1286_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1286_15.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1287_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1287_15.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1288_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1288_15.pdf477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1289_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1289_15.pdf1480 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1290_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1290_15.pdf1361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1291_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1291_15.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1292_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1292_15.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1293_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1293_15.pdf451 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1294_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1294_15.pdf1241 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1295_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1295_15.pdf591 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1296_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1296_15.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1297_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1297_15.pdf2243 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1298_15.zip)Uchwała_Nr_59_1298_15.zip11943 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1299_15.zip)Uchwała_Nr_59_1299_15.zip9034 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1300_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1300_15.pdf822 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1301_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1301_15.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1302_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1302_15.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1303_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1303_15.pdf847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1304_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1304_15.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1305_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1305_15.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1306_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1306_15.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1307_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1307_15.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1308_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1308_15.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1309_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1309_15.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1310_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1310_15.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1311_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1311_15.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1312_15.pdf)Uchwała_Nr_59_1312_15.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_59_1313_15.zip)Uchwała_Nr_59_1313_15.zip1500 kB