Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

209/4179/16

30.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4180/16

30.08.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

209/4181/16

30.08.2016 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

209/4182/16

30.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

209/4183/16

30.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

209/4184/16

30.08.2016 r.

Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

209/4185/16

30.08.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4186/16

30.08.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

209/4187/16

30.08.2016 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

209/4188/16

30.08.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020.

209/4189/16

30.08.2016 r.

zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, w typie 3 - infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

209/4190/16

30.08.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach działania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4191/16

30.08.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach działania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4192/16

30.08.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach działania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4193/16

30.08.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach działania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4194/16

30.08.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16.

209/4195/16

30.08.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16.

209/4196/16

30.08.2016 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

209/4197/16

30.08.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

209/4198/16

30.08.2016 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

209/4199/16

30.08.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

209/4200/16

30.08.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.  

209/4201/16

30.08.2016 r.

obniżenia Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

209/4202/16

30.08.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

209/4203/16

30.08.2016 r.

zmieniająca Uchwałę zmieniającą Uchwałę w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

209/4204/16

30.08.2016 r.

powołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

209/4205/16

30.08.2016 r.

powołania dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

209/4206/16

30.08.2016 r.

zbycia nieruchomości położonej w Zaczerniu gmina Trzebownisko, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

209/4207/16

30.08.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

209/4208/16

30.08.2016 r.

zmiany adresu Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

209/4209/16

30.08.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

209/4210/16

30.08.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

209/4211/16

30.08.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

209/4212/16

30.08.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

209/4213/16

30.08.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

209/4214/16

30.08.2016 r.

przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

209/4215/16

30.08.2016 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 roku.

209/4216/16

30.08.2016 r.

przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

209/4217/16

30.08.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.