Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

264/5249/17

24 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

264/5250/17

24 stycznia

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup Separatora komórek krwi

264/5251/17

24 stycznia

udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

264/5252/17

24 stycznia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 823/16.

264/5253/17

24 stycznia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

 

264/5254/17

24 stycznia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

 

264/5255/17

24 stycznia

rozpatrzenia protestu

 

264/5256/17

24 stycznia

rozpatrzenia protestu

 

264/5257/17

24 stycznia

rozpatrzenia protestu

 

264/5258/17

24 stycznia

rozpatrzenia protestu

 

264/5259/17

24 stycznia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

264/5260/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2017 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

264/5261/17

24 stycznia

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu użytkowego na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu

264/5262/17

24 stycznia

zaopiniowania wniosku P. Dariusza Adamowicza reprezentującego Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA (ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) z dnia 9.01.2017r. znak: RP3000/17/000028, działającego z upoważnienia Inwestora – Operatora Gazów Przesyłowych GAZ – SYSTEM z/s w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa).

264/5263/17

24 stycznia

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

264/5264/17

24 stycznia

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

264/5265/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2017r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

264/5266/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2017r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

264/5267/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2017r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

264/5268/17

24 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 63/1406/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2015 r.

264/5269/17

24 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie   wydatków wynikających z realizacji zadania Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe w roku 2017.

264/5270/17

24 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.

264/5271/17

24 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

264/5272/17

24 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

264/5273/17

24 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2017

264/5274/17

24 stycznia

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2017.

264/5275/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

264/5276/17

24 stycznia

organizacji ogólnopolskiego noworocznego spotkania samorządów.

264/5277/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

264/5278/17

24 stycznia

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

264/5279/17

24 stycznia

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” „Wydawnictwa”, „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

264/5280/17

24 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2017 rok

264/5281/17

24 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)”.