Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

328/7022/17

8 sierpnia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

328/7023/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7024/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7025/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7026/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7027/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7028/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7029/17

8 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

328/7030/17

8 sierpnia

zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rozwoju i Finansów.

328/7031/17

8 sierpnia

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

328/7032/17

8 sierpnia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

328/7033/17

8 sierpnia

zatwierdzenia zgłoszenia anulującego dotyczącego raportu kwartalnego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

328/7034/17

8 sierpnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

328/7035/17

8 sierpnia

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaśliska na lata 2016-2023.

328/7036/17

8 sierpnia

zmiany uchwały nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.

328/7037/17

8 sierpnia

zmiany uchwały nr 198/4039/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawarcia umów o dofinansowanie /podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

328/7038/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7039/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7040/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7041/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7042/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7043/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7044/17

8 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

328/7045/17

8 sierpnia

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

328/7046/17

8 sierpnia

przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2018 rok w ramach realizacji umowy wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017 – 2020.

328/7047/17

8 sierpnia

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

328/7048/17

8 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle do ubiegania się o dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej oraz rozbudowy instalacji komputerowej i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP w budynku szkoły.

328/7049/17

8 sierpnia

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

328/7050/17

8 sierpnia

zmieniająca Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

328/7051/17

8 sierpnia

zmieniająca Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

328/7052/17

8 sierpnia

wyrażenie zgody na użyczenie dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

328/7053/17

8 sierpnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

328/7054/17

8 sierpnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

328/7055/17

8 sierpnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

328/7056/17

8 sierpnia

zmiany uchwały Nr 273/5450/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017.

328/7057/17

8 sierpnia

przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2017 r.

328/7058/17

8 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

328/7059/17

8 sierpnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

328/7060/17

8 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

328/7061/17

8 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Larendowiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

328/7062/17

8 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie.

328/7063/17

8 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

328/7064/17

8 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7022_17.pdf)Uchwała Nr 328_7022_17.pdf[KZ] Robert Kłak2022 kB2017-08-16 09:382017-08-16 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7023_17.pdf)Uchwała Nr 328_7023_17.pdf[KZ] Robert Kłak8656 kB2017-08-16 09:012017-08-16 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7024_17.pdf)Uchwała Nr 328_7024_17.pdf[KZ] Robert Kłak7458 kB2017-08-16 09:022017-08-16 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7025_17.pdf)Uchwała Nr 328_7025_17.pdf[KZ] Robert Kłak6211 kB2017-08-16 09:022017-08-16 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7026_17.pdf)Uchwała Nr 328_7026_17.pdf[KZ] Robert Kłak5295 kB2017-08-16 09:022017-08-16 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7027_17.pdf)Uchwała Nr 328_7027_17.pdf[KZ] Robert Kłak5212 kB2017-08-16 09:022017-08-16 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7028_17.pdf)Uchwała Nr 328_7028_17.pdf[KZ] Robert Kłak6051 kB2017-08-16 09:022017-08-16 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7029_17.pdf)Uchwała Nr 328_7029_17.pdf[KZ] Robert Kłak5397 kB2017-08-16 09:032017-08-16 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7030_17.pdf)Uchwała Nr 328_7030_17.pdf[KZ] Robert Kłak2033 kB2017-08-16 09:032017-08-16 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7031_17.zip)Uchwała Nr 328_7031_17.zip[KZ] Robert Kłak11076 kB2017-08-16 09:032017-08-16 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7032_17.zip)Uchwała Nr 328_7032_17.zip[KZ] Robert Kłak14535 kB2017-08-16 09:042017-08-16 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7033_17.pdf)Uchwała Nr 328_7033_17.pdf[KZ] Robert Kłak546 kB2017-08-16 09:042017-08-16 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7034_17.pdf)Uchwała Nr 328_7034_17.pdf[KZ] Robert Kłak852 kB2017-08-16 09:042017-08-16 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7035_17.pdf)Uchwała Nr 328_7035_17.pdf[KZ] Robert Kłak1739 kB2017-08-16 09:042017-08-16 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7036_17.pdf)Uchwała Nr 328_7036_17.pdf[KZ] Robert Kłak4122 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7037_17.pdf)Uchwała Nr 328_7037_17.pdf[KZ] Robert Kłak795 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7038_17.pdf)Uchwała Nr 328_7038_17.pdf[KZ] Robert Kłak698 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7039_17.pdf)Uchwała Nr 328_7039_17.pdf[KZ] Robert Kłak657 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7040_17.pdf)Uchwała Nr 328_7040_17.pdf[KZ] Robert Kłak637 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7041_17.pdf)Uchwała Nr 328_7041_17.pdf[KZ] Robert Kłak645 kB2017-08-16 09:052017-08-16 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7042_17.pdf)Uchwała Nr 328_7042_17.pdf[KZ] Robert Kłak570 kB2017-08-16 09:062017-08-16 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7043_17.pdf)Uchwała Nr 328_7043_17.pdf[KZ] Robert Kłak589 kB2017-08-16 09:062017-08-16 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7044_17.pdf)Uchwała Nr 328_7044_17.pdf[KZ] Robert Kłak696 kB2017-08-16 09:062017-08-16 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7045_17.pdf)Uchwała Nr 328_7045_17.pdf[KZ] Robert Kłak4410 kB2017-08-16 09:062017-08-16 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7046_17.pdf)Uchwała Nr 328_7046_17.pdf[KZ] Robert Kłak693 kB2017-08-16 09:062017-08-16 09:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7047_17.pdf)Uchwała Nr 328_7047_17.pdf[KZ] Robert Kłak1548 kB2017-08-16 09:072017-08-16 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7048_17.pdf)Uchwała Nr 328_7048_17.pdf[KZ] Robert Kłak338 kB2017-08-16 09:072017-08-16 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7049_17.pdf)Uchwała Nr 328_7049_17.pdf[KZ] Robert Kłak2090 kB2017-08-16 09:072017-08-16 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7050_17.pdf)Uchwała Nr 328_7050_17.pdf[KZ] Robert Kłak2016 kB2017-08-16 09:072017-08-16 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7051_17.pdf)Uchwała Nr 328_7051_17.pdf[KZ] Robert Kłak979 kB2017-08-16 09:082017-08-16 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7052_17.pdf)Uchwała Nr 328_7052_17.pdf[KZ] Robert Kłak318 kB2017-08-16 09:082017-08-16 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7053_17.pdf)Uchwała Nr 328_7053_17.pdf[KZ] Robert Kłak444 kB2017-08-16 09:082017-08-16 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7054_17.pdf)Uchwała Nr 328_7054_17.pdf[KZ] Robert Kłak443 kB2017-08-16 09:082017-08-16 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7055_17.pdf)Uchwała Nr 328_7055_17.pdf[KZ] Robert Kłak447 kB2017-08-16 09:082017-08-16 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7056_17.pdf)Uchwała Nr 328_7056_17.pdf[KZ] Robert Kłak3703 kB2017-08-16 09:092017-08-16 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7057_17.pdf)Uchwała Nr 328_7057_17.pdf[KZ] Robert Kłak5616 kB2017-08-16 09:092017-08-16 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7058_17.pdf)Uchwała Nr 328_7058_17.pdf[KZ] Robert Kłak2584 kB2017-08-16 09:092017-08-16 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7059_17.pdf)Uchwała Nr 328_7059_17.pdf[KZ] Robert Kłak1144 kB2017-08-16 09:092017-08-16 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7060_17.pdf)Uchwała Nr 328_7060_17.pdf[KZ] Robert Kłak2006 kB2017-08-16 09:092017-08-16 09:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7061_17.pdf)Uchwała Nr 328_7061_17.pdf[KZ] Robert Kłak2013 kB2017-08-16 09:102017-08-16 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7062_17.pdf)Uchwała Nr 328_7062_17.pdf[KZ] Robert Kłak3424 kB2017-08-16 09:102017-08-16 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7063_17.pdf)Uchwała Nr 328_7063_17.pdf[KZ] Robert Kłak6715 kB2017-08-16 09:102017-08-16 09:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 328_7064_17.pdf)Uchwała Nr 328_7064_17.pdf[KZ] Robert Kłak1743 kB2017-08-16 09:102017-08-16 09:10