http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 391 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 stycznia 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

391/8152/18

16 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

391/8153/18

16 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/260/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r.

391/8154/18

16 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

391/8155/18

16 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

391/8156/18

16 stycznia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

391/8157/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8158/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8159/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8160/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8161/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8162/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8163/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8164/18

16 stycznia

rozpatrzenia protestu.

391/8165/18

16 stycznia

zawarcia porozumienia z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. w Mielcu oraz Gminą Miejską Mielec.

391/8166/18

16 stycznia

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8167/18

16 stycznia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

391/8168/18

16 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

391/8169/18

16 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

391/8170/18

16 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0038/16 realizowanego przez Gminę Wojaszówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8171/18

16 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0065/16 realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8172/18

16 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0102/16 realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8173/18

16 stycznia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8174/18

16 stycznia

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę na realizację inwestycji dla projektu Miasta Radymna pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na lata 2014-2020.

391/8175/18

16 stycznia

rozwiązania umowy o dofinansowanie z dnia 22 lutego 2017 r. dla projektu nr RPPK.02.01.00-18-0042/16-00 pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Przemyśl” realizowanego przez Gminę Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8176/18

16 stycznia

rozwiązania umowy o dofinansowanie z dnia 11 października 2016 r. dla projektu nr RPPK.06.02.02-18-0022/16-00 pn. „Utworzenie w Tuszymie systemu wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym połączonego z integracją i aktywizacją społeczno-zawodową” realizowanego przez „Dwa Brzegi” Samorządowa Spółka z o.o. w Przecławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8177/18

16 stycznia

wyrażenia zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

391/8178/18

16 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

391/8179/18

16 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

391/8180/18

16 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

391/8181/18

16 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2018 rok.

391/8182/18

16 stycznia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

391/8183/18

16 stycznia

zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

391/8184/18

16 stycznia

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej, obr. Baranówka.

391/8185/18

16 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

391/8186/18

16 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

391/8187/18

16 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

391/8188/18

16 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

391/8189/18

16 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

391/8190/18

16 stycznia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

391/8191/18

16 stycznia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

391/8192/18

16 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

391/8193/18

16 stycznia

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

391/8194/18

16 stycznia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

391/8195/18

16 stycznia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

391/8196/18

16 stycznia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0483/16 realizowanego przez Cerasus Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8152_18.pdf)Uchwała Nr 391_8152_18.pdf914 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8153_18.pdf)Uchwała Nr 391_8153_18.pdf3438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8154_18.pdf)Uchwała Nr 391_8154_18.pdf2097 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8155_18.zip)Uchwała Nr 391_8155_18.zip9604 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8156_18.pdf)Uchwała Nr 391_8156_18.pdf1222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8157_18.pdf)Uchwała Nr 391_8157_18.pdf6229 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8158_18.pdf)Uchwała Nr 391_8158_18.pdf5131 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8159_18.pdf)Uchwała Nr 391_8159_18.pdf7153 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8160_18.pdf)Uchwała Nr 391_8160_18.pdf7150 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8161_18.pdf)Uchwała Nr 391_8161_18.pdf7157 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8162_18.pdf)Uchwała Nr 391_8162_18.pdf3292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8163_18.pdf)Uchwała Nr 391_8163_18.pdf5791 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8164_18.pdf)Uchwała Nr 391_8164_18.pdf4580 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8165_18.pdf)Uchwała Nr 391_8165_18.pdf3099 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8166_18.zip)Uchwała Nr 391_8166_18.zip13414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8167_18.pdf)Uchwała Nr 391_8167_18.pdf1075 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8168_18.pdf)Uchwała Nr 391_8168_18.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8169_18.pdf)Uchwała Nr 391_8169_18.pdf2032 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8170_18.pdf)Uchwała Nr 391_8170_18.pdf1867 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8171_18.pdf)Uchwała Nr 391_8171_18.pdf1881 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8172_18.pdf)Uchwała Nr 391_8172_18.pdf2286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8173_18.pdf)Uchwała Nr 391_8173_18.pdf1981 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8174_18.pdf)Uchwała Nr 391_8174_18.pdf1316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8175_18.pdf)Uchwała Nr 391_8175_18.pdf937 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8176_18.pdf)Uchwała Nr 391_8176_18.pdf983 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8177_18.pdf)Uchwała Nr 391_8177_18.pdf1594 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8178_18.pdf)Uchwała Nr 391_8178_18.pdf606 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8179_18.pdf)Uchwała Nr 391_8179_18.pdf656 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8180_18.pdf)Uchwała Nr 391_8180_18.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8181_18.pdf)Uchwała Nr 391_8181_18.pdf1129 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8182_18.pdf)Uchwała Nr 391_8182_18.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8183_18.pdf)Uchwała Nr 391_8183_18.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8184_18.pdf)Uchwała Nr 391_8184_18.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8185_18.pdf)Uchwała Nr 391_8185_18.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8186_18.pdf)Uchwała Nr 391_8186_18.pdf281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8187_18.pdf)Uchwała Nr 391_8187_18.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8188_18.pdf)Uchwała Nr 391_8188_18.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8189_18.pdf)Uchwała Nr 391_8189_18.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8190_18.pdf)Uchwała Nr 391_8190_18.pdf4093 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8191_18.zip)Uchwała Nr 391_8191_18.zip5672 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8192_18.pdf)Uchwała Nr 391_8192_18.pdf939 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8193_18.pdf)Uchwała Nr 391_8193_18.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8194_18.pdf)Uchwała Nr 391_8194_18.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8195_18.pdf)Uchwała Nr 391_8195_18.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 391_8196_18.pdf)Uchwała Nr 391_8196_18.pdf893 kB