Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

27/646/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019.

27/647/19

05.03.2019 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

27/648/19

05.03.2019 r.

przyznania stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

27/649/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/650/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2019 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

27/651/19

05.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

27/652/19

05.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

27/653/19

05.03.2019 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/654/19

05.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 430/8937/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/655/19

05.03.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 5/99/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/656/19

05.03.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/657/19

05.03.2019 r.

powołania Zespołu ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

27/658/19

05.03.2019 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/659/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

27/660/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

27/661/19

05.03.2019 r.

wyboru Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

27/662/19

05.03.2019 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

27/663/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Departament Gospodarki i Certyfikacji.

27/664/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki i Certyfikacji.

27/665/19

05.03.2019 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

27/666/19

05.03.2019 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi w BGK przeznaczonymi do realizacji Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych zawartej w dniu 25 września 2017r. z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

27/667/19

05.03.2019 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym do realizacji polityki wyjścia z IIF.

27/668/19

05.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

27/669/19

05.03.2019 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

27/670/19

05.03.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0101/16 pn. „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym” realizowanego przez Gminę Tryńcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

27/671/19

05.03.2019 r.

wyznaczenia ostatecznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr naboru RPPK.06.04.04-IZ.00-18-001/18, zmiany uchwały nr 1/7/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
20 listopada 2018 r. oraz zmiany uchwały nr 1/8/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2018 r.

27/672/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/673/19

05.03.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

27/674/19

05.03.2019 r.

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

27/675/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

27/676/19

05.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

27/677/19

05.03.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Ulanów.

27/678/19

05.03.2019 r.

wydzielenia wydatków w ramach „Regulacji stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW”.

27/679/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/680/19

05.03.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki, o wartości przewyższającej 20.000.000, 00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

27/681/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/682/19

05.03.2019 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

27/683/19

05.03.2019 r.

opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/684/19

05.03.2019 r.

wydania opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013 – 2030”.

27/685/19

05.03.2019 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

27/686/19

05.03.2019 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

27/687/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/688/19

05.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/689/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57”.

27/690/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu USG”.

27/691/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana linii pralniczej”.

27/692/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii”.

27/693/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

27/694/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Przemyślu”.

27/695/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

27/696/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

27/697/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

27/698/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci”.

27/699/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej”.

27/700/19

05.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej”.

27/701/19

05.03.2019 r.

wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 407/8538/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2018 r. zmienionego Uchwałą Nr 459/9624/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.

27/702/19

05.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

27/703/19

05.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

27/704/19

05.03.2019 r.

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r., zmienionej uchwałą nr 362/8649/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 80/1855/2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 163/3370/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 452/9475/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 483/10231/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny.

27/705/19

05.03.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

27/706/19

05.03.2019 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

27/707/19

05.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

27/708/19

05.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

27/709/19

05.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_646_19.pdf)Uchwała Nr 27_646_19.pdf4998 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_647_19.pdf)Uchwała Nr 27_647_19.pdf2567 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_648_19.zip)Uchwała Nr 27_648_19.zip436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_649_19.pdf)Uchwała Nr 27_649_19.pdf2213 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_650_19.pdf)Uchwała Nr 27_650_19.pdf2177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_651_19.pdf)Uchwała Nr 27_651_19.pdf5342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_652_19.pdf)Uchwała Nr 27_652_19.pdf5551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_653_19.pdf)Uchwała Nr 27_653_19.pdf4526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_654_19.pdf)Uchwała Nr 27_654_19.pdf10328 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_655_19.pdf)Uchwała Nr 27_655_19.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_656_19.zip)Uchwała Nr 27_656_19.zip18597 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_657_19.pdf)Uchwała Nr 27_657_19.pdf1913 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_658_19.zip)Uchwała Nr 27_658_19.zip18458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_659_19.pdf)Uchwała Nr 27_659_19.pdf5083 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_660_19.pdf)Uchwała Nr 27_660_19.pdf1566 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_661_19.pdf)Uchwała Nr 27_661_19.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_662_19.pdf)Uchwała Nr 27_662_19.pdf566 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_663_19.pdf)Uchwała Nr 27_663_19.pdf2333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_664_19.pdf)Uchwała Nr 27_664_19.pdf2854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_665_19.pdf)Uchwała Nr 27_665_19.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_666_19.pdf)Uchwała Nr 27_666_19.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_667_19.pdf)Uchwała Nr 27_667_19.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_668_19.pdf)Uchwała Nr 27_668_19.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_669_19.zip)Uchwała Nr 27_669_19.zip9278 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_670_19.pdf)Uchwała Nr 27_670_19.pdf2643 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_671_19.zip)Uchwała Nr 27_671_19.zip23495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_672_19.pdf)Uchwała Nr 27_672_19.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_673_19.pdf)Uchwała Nr 27_673_19.pdf2056 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_674_19.pdf)Uchwała Nr 27_674_19.pdf1416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_675_19.pdf)Uchwała Nr 27_675_19.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_676_19.pdf)Uchwała Nr 27_676_19.pdf589 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_677_19.pdf)Uchwała Nr 27_677_19.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_678_19.pdf)Uchwała Nr 27_678_19.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_679_19.zip)Uchwała Nr 27_679_19.zip1259 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_680_19.pdf)Uchwała Nr 27_680_19.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_681_19.pdf)Uchwała Nr 27_681_19.pdf653 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_682_19.pdf)Uchwała Nr 27_682_19.pdf4697 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_683_19.pdf)Uchwała Nr 27_683_19.pdf1992 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_684_19.pdf)Uchwała Nr 27_684_19.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_685_19.pdf)Uchwała Nr 27_685_19.pdf2166 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_686_19.pdf)Uchwała Nr 27_686_19.pdf1003 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_687_19.pdf)Uchwała Nr 27_687_19.pdf3861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_688_19.pdf)Uchwała Nr 27_688_19.pdf1210 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_689_19.pdf)Uchwała Nr 27_689_19.pdf2407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_690_19.pdf)Uchwała Nr 27_690_19.pdf2302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_691_19.pdf)Uchwała Nr 27_691_19.pdf2387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_692_19.pdf)Uchwała Nr 27_692_19.pdf2387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_693_19.pdf)Uchwała Nr 27_693_19.pdf2359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_694_19.pdf)Uchwała Nr 27_694_19.pdf2339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_695_19.pdf)Uchwała Nr 27_695_19.pdf2337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_696_19.pdf)Uchwała Nr 27_696_19.pdf2331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_697_19.pdf)Uchwała Nr 27_697_19.pdf2336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_698_19.pdf)Uchwała Nr 27_698_19.pdf2294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_699_19.pdf)Uchwała Nr 27_699_19.pdf2293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_700_19.pdf)Uchwała Nr 27_700_19.pdf2291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_701_19.pdf)Uchwała Nr 27_701_19.pdf1359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_702_19.pdf)Uchwała Nr 27_702_19.pdf917 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_703_19.pdf)Uchwała Nr 27_703_19.pdf1346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_704_19.pdf)Uchwała Nr 27_704_19.pdf6789 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_705_19.pdf)Uchwała Nr 27_705_19.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_706_19.pdf)Uchwała Nr 27_706_19.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_707_19.pdf)Uchwała Nr 27_707_19.pdf3149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_708_19.pdf)Uchwała Nr 27_708_19.pdf4230 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 27_709_19.pdf)Uchwała Nr 27_709_19.pdf4849 kB