Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot  - w sprawie:

62/1509/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1510/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1511/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1512/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1513/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1514/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1515/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1516/19

16.07.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

62/1517/19

16.07.2019 r.

dalszego postępowania w zakresie projektów spółek parafialnych.

62/1518/19

16.07.2019 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r. oraz uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r.

62/1519/19

16.07.2019 r.

wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

62/1520/19

16.07.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

62/1521/19

16.07.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

62/1522/19

16.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 476/10077/18 z 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18.

62/1523/19

16.07.2019 r.

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1   Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

62/1524/19

16.07.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19.

62/1525/19

16.07.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19.

62/1526/19

16.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0303/17 realizowanego przez Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko w ramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

62/1527/19

16.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0502/17 realizowanego przez SMART TECH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

62/1528/19

16.07.2019 r.

podpisania Aneksu nr 4 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

62/1529/19

16.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Z-cy dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej.

62/1530/19

16.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie udzielenia upoważnienia.

62/1531/19

16.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi w BGK przeznaczonymi do realizacji Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych zawartej w dniu 25 września 2017 r. z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

62/1532/19

16.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym do realizacji polityki wyjścia z IIF.

62/1533/19

16.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), realizowanego w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020.

62/1534/19

16.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 179/2788/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

62/1535/19

16.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

62/1536/19

16.07.2019 r.

przekazania odcinka kanalizacji sanitarnej wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk” na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej.

62/1537/19

16.07.2019 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

62/1538/19

16.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

62/1539/19

16.07.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

62/1540/19

16.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

62/1541/19

16.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 434/9082/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego.

62/1542/19

16.07.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12.

62/1543/19

16.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

62/1544/19

16.07.2019 r.

wyrażenia zgody na wykonanie terminarzy na rok 2020.

62/1545/19

16.07.2019 r.

wyrażenia zgody na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych.

62/1546/19

16.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

62/1547/19

16.07.2019 r.

zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

62/1548/19

16.07.2019 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

62/1549/19

16.07.2019 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

62/1550/19

16.07.2019 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

62/1551/19

16.07.2019 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

62/1552/19

16.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/495/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2019 roku, zmienioną Uchwałą Nr 39/1023/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2019 r.

62/1553/19

16.07.2019 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2018 rok.

62/1554/19

16.07.2019 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2018 rok.

62/1555/19

16.07.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

62/1556/19

16.07.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku ruchomym.

62/1557/19

16.07.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

62/1558/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie.

62/1559/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

62/1560/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

62/1561/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

62/1562/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

62/1563/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

62/1564/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

62/1565/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

62/1566/19

16.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1509_19.pdf)Uchwała Nr 62_1509_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7679 kB2019-07-24 12:092019-07-24 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1510_19.pdf)Uchwała Nr 62_1510_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek8446 kB2019-07-24 12:092019-07-24 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1511_19.pdf)Uchwała Nr 62_1511_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek8391 kB2019-07-24 12:092019-07-24 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1512_19.pdf)Uchwała Nr 62_1512_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek8480 kB2019-07-24 12:092019-07-24 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1513_19.pdf)Uchwała Nr 62_1513_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6753 kB2019-07-24 12:102019-07-24 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1514_19.pdf)Uchwała Nr 62_1514_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5821 kB2019-07-24 12:102019-07-24 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1515_19.pdf)Uchwała Nr 62_1515_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5910 kB2019-07-24 12:102019-07-24 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1516_19.pdf)Uchwała Nr 62_1516_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7089 kB2019-07-24 12:102019-07-24 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1517_19.pdf)Uchwała Nr 62_1517_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1687 kB2019-07-24 12:112019-07-24 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1518_19.pdf)Uchwała Nr 62_1518_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5459 kB2019-07-24 12:112019-07-24 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1519_19.pdf)Uchwała Nr 62_1519_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4067 kB2019-07-24 12:132019-07-24 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1520_19.pdf)Uchwała Nr 62_1520_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1740 kB2019-07-24 12:202019-07-24 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1521_19.pdf)Uchwała Nr 62_1521_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5079 kB2019-07-24 12:202019-07-24 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1522_19.pdf)Uchwała Nr 62_1522_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek15420 kB2019-07-24 12:202019-07-24 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1523_19.pdf)Uchwała Nr 62_1523_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3522 kB2019-07-24 12:212019-07-24 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1524_19.zip)Uchwała Nr 62_1524_19.zip[KZ] Karolina Ciołek16636 kB2019-07-24 12:312019-07-24 12:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1525_19.pdf)Uchwała Nr 62_1525_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2342 kB2019-07-24 12:322019-07-24 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1526_19.pdf)Uchwała Nr 62_1526_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek914 kB2019-07-24 12:322019-07-24 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1527_19.pdf)Uchwała Nr 62_1527_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek876 kB2019-07-24 12:332019-07-24 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1528_19.pdf)Uchwała Nr 62_1528_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1389 kB2019-07-24 12:332019-07-24 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1529_19.pdf)Uchwała Nr 62_1529_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek659 kB2019-07-24 12:332019-07-24 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1530_19.pdf)Uchwała Nr 62_1530_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek558 kB2019-07-24 12:332019-07-24 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1531_19.pdf)Uchwała Nr 62_1531_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek937 kB2019-07-24 12:342019-07-24 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1532_19.pdf)Uchwała Nr 62_1532_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek821 kB2019-07-24 12:342019-07-24 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1533_19.pdf)Uchwała Nr 62_1533_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek354 kB2019-07-24 12:342019-07-24 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1534_19.pdf)Uchwała Nr 62_1534_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1042 kB2019-07-24 12:342019-07-24 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1535_19.pdf)Uchwała Nr 62_1535_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek569 kB2019-07-24 12:352019-07-24 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1536_19.pdf)Uchwała Nr 62_1536_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek383 kB2019-07-24 12:372019-07-24 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1537_19.pdf)Uchwała Nr 62_1537_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1204 kB2019-07-24 12:372019-07-24 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1538_19.pdf)Uchwała Nr 62_1538_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5715 kB2019-07-24 12:372019-07-24 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1539_19.pdf)Uchwała Nr 62_1539_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek476 kB2019-07-24 12:382019-07-24 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1540_19.pdf)Uchwała Nr 62_1540_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1454 kB2019-07-24 12:382019-07-24 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1541_19.pdf)Uchwała Nr 62_1541_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek386 kB2019-07-24 12:382019-07-24 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1542_19.pdf)Uchwała Nr 62_1542_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek484 kB2019-07-24 12:382019-07-24 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1543_19.pdf)Uchwała Nr 62_1543_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4889 kB2019-07-24 12:402019-07-24 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1544_19.pdf)Uchwała Nr 62_1544_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek419 kB2019-07-24 12:402019-07-24 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1545_19.pdf)Uchwała Nr 62_1545_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek420 kB2019-07-24 12:402019-07-24 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1546_19.pdf)Uchwała Nr 62_1546_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1300 kB2019-07-24 12:402019-07-24 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1547_19.pdf)Uchwała Nr 62_1547_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1014 kB2019-07-24 14:142019-07-24 14:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1548_19.pdf)Uchwała Nr 62_1548_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek842 kB2019-07-24 12:422019-07-24 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1549_19.pdf)Uchwała Nr 62_1549_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek337 kB2019-07-24 12:422019-07-24 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1550_19.pdf)Uchwała Nr 62_1550_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek333 kB2019-07-24 12:452019-07-24 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1551_19.pdf)Uchwała Nr 62_1551_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek497 kB2019-07-24 12:452019-07-24 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1552_19.pdf)Uchwała Nr 62_1552_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek528 kB2019-07-24 14:162019-07-24 14:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1553_19.pdf)Uchwała Nr 62_1553_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek321 kB2019-07-24 12:462019-07-24 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1554_19.pdf)Uchwała Nr 62_1554_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1376 kB2019-07-24 12:472019-07-24 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1555_19.pdf)Uchwała Nr 62_1555_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2343 kB2019-07-24 12:472019-07-24 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1556_19.pdf)Uchwała Nr 62_1556_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek469 kB2019-07-24 12:472019-07-24 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1557_19.pdf)Uchwała Nr 62_1557_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek719 kB2019-07-24 12:482019-07-24 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1558_19.pdf)Uchwała Nr 62_1558_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1206 kB2019-07-24 12:482019-07-24 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1559_19.pdf)Uchwała Nr 62_1559_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1840 kB2019-07-24 12:482019-07-24 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1560_19.pdf)Uchwała Nr 62_1560_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1797 kB2019-07-24 12:482019-07-24 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1561_19.pdf)Uchwała Nr 62_1561_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1789 kB2019-07-24 12:492019-07-24 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1562_19.pdf)Uchwała Nr 62_1562_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1819 kB2019-07-24 12:492019-07-24 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1563_19.pdf)Uchwała Nr 62_1563_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1807 kB2019-07-24 12:492019-07-24 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1564_19.pdf)Uchwała Nr 62_1564_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1804 kB2019-07-24 12:512019-07-24 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1565_19.pdf)Uchwała Nr 62_1565_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2068 kB2019-07-24 12:512019-07-24 12:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 62_1566_19.pdf)Uchwała Nr 62_1566_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3517 kB2019-07-24 12:512019-07-24 12:51