Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

133/3058/20

18.03.2020 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.

133/3059/20

18.03.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.

133/3060/20

18.03.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0016/17 pn. „Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Gołąbek celem podniesienia poziomu lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

133/3061/20

18.03.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16, pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie.

133/3062/20

18.03.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis).

133/3063/20

18.03.2020 r.

zmiany uchwały Nr 62/1524/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 z późn. zm.

133/3064/20

18.03.2020 r.

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1  Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis).

133/3065/20

18.03.2020 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

133/3066/20

18.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

133/3067/20

18.03.2020 r.

zmiany Regulaminu Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 98/2317/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 19 listopada 2019 r.

133/3068/20

18.03.2020 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

133/3069/20

18.03.2020 r.

zatwierdzenia dokumentacji przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu pn.: „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

133/3070/20

18.03.2020 r.

utworzenia Komitetu Sterującego oraz Zespołu roboczego ds. zarządzania projektem pn.: „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

133/3071/20

18.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

133/3072/20

18.03.2020 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2019 rok.

133/3073/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3074/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3075/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3076/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3077/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3078/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3079/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3080/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3081/20

18.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

133/3082/20

18.03.2020 r.

zmiany uchwały Nr 107/2546/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania oświetlenia wybudowanego w rejonie ronda w Zarębkach przy skrzyżowaniu z drogą gminną 103981 na rzecz Miasta i Gminy Kolbuszowa.

133/3083/20

18.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie.

133/3084/20

18.03.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

133/3085/20

18.03.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

133/3086/20

18.03.2020 r.

wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

133/3087/20

18.03.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

133/3088/20

18.03.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

133/3089/20

18.03.2020 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

133/3090/20

18.03.2020 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu dodatkowego zadania na rzecz macierzystej instytucji.

133/3091/20

18.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę. 

133/3092/20

18.03.2020 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

133/3093/20

18.03.2020 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

133/3094/20

18.03.2020 r.

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2022.

133/3095/20

18.03.2020 r.

wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frysztak na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035”.

133/3096/20

18.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2928/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

133/3097/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

133/3098/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

133/3099/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego.

133/3100/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup dwóch używanych ambulansów systemowych wraz z wyposażeniem.

133/3101/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120”.

133/3102/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3.

133/3103/20

18.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu USG”.

133/3104/20

18.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

133/3105/20

18.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

133/3106/20

18.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017 – 2020”.

133/3107/20

18.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

133/3108/20

18.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

133/3109/20

18.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

133/3110/20

18.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

133/3111/20

18.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

133/3112/20

18.03.2020 r.

przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 

133/3113/20

18.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie.

133/3114/20

18.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

133/3115/20

18.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.

133/3116/20

18.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

133/3117/20

18.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

%MCEPASTEBIN%
Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3058_20.pdf)Uchwała Nr 133_3058_20.pdf14111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3059_20.pdf)Uchwała Nr 133_3059_20.pdf3643 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3060_20.pdf)Uchwała Nr 133_3060_20.pdf2016 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3061_20.pdf)Uchwała Nr 133_3061_20.pdf2339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3062_20.pdf)Uchwała Nr 133_3062_20.pdf2558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3063_20.pdf)Uchwała Nr 133_3063_20.pdf15551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3064_20.pdf)Uchwała Nr 133_3064_20.pdf2331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3065_20.pdf)Uchwała Nr 133_3065_20.pdf2537 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3066_20.pdf)Uchwała Nr 133_3066_20.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3067_20.pdf)Uchwała Nr 133_3067_20.pdf4012 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3068_20.pdf)Uchwała Nr 133_3068_20.pdf1207 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3069_20.pdf)Uchwała Nr 133_3069_20.pdf11262 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3070_20.pdf)Uchwała Nr 133_3070_20.pdf2657 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3071_20.pdf)Uchwała Nr 133_3071_20.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3072_20.pdf)Uchwała Nr 133_3072_20.pdf7987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3073_20.pdf)Uchwała Nr 133_3073_20.pdf586 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3074_20.pdf)Uchwała Nr 133_3074_20.pdf680 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3075_20.pdf)Uchwała Nr 133_3075_20.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3076_20.pdf)Uchwała Nr 133_3076_20.pdf620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3077_20.pdf)Uchwała Nr 133_3077_20.pdf581 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3078_20.pdf)Uchwała Nr 133_3078_20.pdf606 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3079_20.pdf)Uchwała Nr 133_3079_20.pdf615 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3080_20.pdf)Uchwała Nr 133_3080_20.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3081_20.pdf)Uchwała Nr 133_3081_20.pdf703 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3082_20.pdf)Uchwała Nr 133_3082_20.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3083_20.pdf)Uchwała Nr 133_3083_20.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3084_20.pdf)Uchwała Nr 133_3084_20.pdf1195 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3085_20.pdf)Uchwała Nr 133_3085_20.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3086_20.pdf)Uchwała Nr 133_3086_20.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3087_20.pdf)Uchwała Nr 133_3087_20.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3088_20.pdf)Uchwała Nr 133_3088_20.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3089_20.pdf)Uchwała Nr 133_3089_20.pdf8933 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3090_20.pdf)Uchwała Nr 133_3090_20.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3091_20.pdf)Uchwała Nr 133_3091_20.pdf888 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3092_20.pdf)Uchwała Nr 133_3092_20.pdf2696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3093_20.pdf)Uchwała Nr 133_3093_20.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3094_20.pdf)Uchwała Nr 133_3094_20.pdf5660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3095_20.pdf)Uchwała Nr 133_3095_20.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3096_20.pdf)Uchwała Nr 133_3096_20.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3097_20.pdf)Uchwała Nr 133_3097_20.pdf3630 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3098_20.pdf)Uchwała Nr 133_3098_20.pdf2624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3099_20.pdf)Uchwała Nr 133_3099_20.pdf2333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3100_20.pdf)Uchwała Nr 133_3100_20.pdf2723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3101_20.pdf)Uchwała Nr 133_3101_20.pdf2367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3102_20.pdf)Uchwała Nr 133_3102_20.pdf2367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3103_20.pdf)Uchwała Nr 133_3103_20.pdf2332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3104_20.pdf)Uchwała Nr 133_3104_20.pdf1195 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3105_20.pdf)Uchwała Nr 133_3105_20.pdf940 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3106_20.pdf)Uchwała Nr 133_3106_20.pdf964 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3107_20.pdf)Uchwała Nr 133_3107_20.pdf1289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3108_20.pdf)Uchwała Nr 133_3108_20.pdf694 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3109_20.pdf)Uchwała Nr 133_3109_20.pdf8070 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3110_20.pdf)Uchwała Nr 133_3110_20.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3111_20.pdf)Uchwała Nr 133_3111_20.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3112_20.pdf)Uchwała Nr 133_3112_20.pdf673 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3113_20.pdf)Uchwała Nr 133_3113_20.pdf1775 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3114_20.pdf)Uchwała Nr 133_3114_20.pdf8834 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3115_20.pdf)Uchwała Nr 133_3115_20.pdf1136 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3116_20.pdf)Uchwała Nr 133_3116_20.pdf14097 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 133_3117_20.zip)Uchwała Nr 133_3117_20.zip27262 kB