Numer Uchwały: Data Posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

215/4317/20

27.10.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

215/4318/20

27.10.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

215/4319/20

27.10.2020 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

215/4320/20

27.10.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0034/17, „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

215/4321/20

27.10.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

215/4322/20

27.10.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

215/4323/20

27.10.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

215/4324/20

27.10.2020 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

215/4325/20

27.10.2020 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 133/3069/20 z dnia 18.03.2020 r. zatwierdzającej dokumentację przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu pn.: Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

215/4326/20

27.10.2020 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

215/4327/20

27.10.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami”.

215/4328/20

27.10.2020 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

215/4329/20

27.10.2020 r.

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2021 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021-2025.

215/4330/20

27.10.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”.

215/4331/20

27.10.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

215/4332/20

27.10.2020 r.

zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I”.

215/4333/20

27.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

215/4334/20

27.10.2020 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” na rzecz Gminy Radomyśl Wielki.

215/4335/20

27.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

215/4336/20

27.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

215/4337/20

27.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

215/4338/20

27.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

215/4339/20

27.10.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

215/4340/20

27.10.2020 r.

wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

215/4341/20

27.10.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

215/4342/20

27.10.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa, pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

215/4343/20

27.10.2020 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

215/4344/20

27.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

215/4345/20

27.10.2020 r.

wyrażenia zgody na wprowadzenie nauczania w formie zdalnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

215/4346/20

27.10.2020 r.

wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

215/4347/20

27.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

215/4348/20

27.10.2020 r.

zmiany uchwały nr 206/4189/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 2020 r.

215/4349/20

27.10.2020 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

215/4350/20

27.10.2020 r.

przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

215/4351/20

27.10.2020 r.

uchylenia Uchwały Nr 208/4240/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 października 2020 roku w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania.

215/4352/20

27.10.2020 r.

wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania.

215/4353/20

27.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

215/4354/20

27.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

215/4355/20

27.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

215/4356/20

27.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

215/4357/20

27.10.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

215/4358/20

27.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Krasne na realizację zadania inwestycyjnego w 2020 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

215/4359/20

27.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”.

215/4360/20

27.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4317_20.pdf)Uchwała Nr 215_4317_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek296 kB2020-11-18 13:532020-11-18 13:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4318_20.pdf)Uchwała Nr 215_4318_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek375 kB2020-11-18 14:012020-11-18 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4319_20.pdf)Uchwała Nr 215_4319_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek603 kB2020-11-18 14:012020-11-18 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4320_20.pdf)Uchwała Nr 215_4320_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek200 kB2020-11-18 14:012020-11-18 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4321_20.pdf)Uchwała Nr 215_4321_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek220 kB2020-11-18 14:012020-11-18 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4322_20.pdf)Uchwała Nr 215_4322_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek179 kB2020-11-18 14:012020-11-18 14:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4323_20.pdf)Uchwała Nr 215_4323_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek188 kB2020-11-18 14:032020-11-18 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4324_20.zip)Uchwała Nr 215_4324_20.zip[KZ] Karolina Ciołek497 kB2020-11-18 14:032020-11-18 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4325_20.zip)Uchwała Nr 215_4325_20.zip[KZ] Karolina Ciołek1921 kB2020-11-18 14:032020-11-18 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4326_20.zip)Uchwała Nr 215_4326_20.zip[KZ] Karolina Ciołek364 kB2020-11-18 14:032020-11-18 14:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4327_20.pdf)Uchwała Nr 215_4327_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4328_20.pdf)Uchwała Nr 215_4328_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek137 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4329_20.zip)Uchwała Nr 215_4329_20.zip[KZ] Karolina Ciołek394 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4330_20.pdf)Uchwała Nr 215_4330_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4331_20.pdf)Uchwała Nr 215_4331_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4332_20.pdf)Uchwała Nr 215_4332_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4333_20.zip)Uchwała Nr 215_4333_20.zip[KZ] Karolina Ciołek270 kB2020-11-18 14:042020-11-18 14:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4334_20.pdf)Uchwała Nr 215_4334_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2020-11-18 14:052020-11-18 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4335_20.pdf)Uchwała Nr 215_4335_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2020-11-18 14:052020-11-18 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4336_20.pdf)Uchwała Nr 215_4336_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2020-11-18 14:052020-11-18 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4337_20.pdf)Uchwała Nr 215_4337_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2020-11-19 12:062020-11-19 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4338_20.pdf)Uchwała Nr 215_4338_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2020-11-18 14:062020-11-18 14:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4339_20.pdf)Uchwała Nr 215_4339_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2020-11-18 14:092020-11-18 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4340_20.pdf)Uchwała Nr 215_4340_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2020-11-18 14:092020-11-18 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4341_20.zip)Uchwała Nr 215_4341_20.zip[KZ] Karolina Ciołek267 kB2020-11-18 14:092020-11-18 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4342_20.pdf)Uchwała Nr 215_4342_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2020-11-18 14:092020-11-18 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4343_20.pdf)Uchwała Nr 215_4343_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek177 kB2020-11-18 14:092020-11-18 14:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4344_20.pdf)Uchwała Nr 215_4344_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek341 kB2020-11-18 14:102020-11-18 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4345_20.pdf)Uchwała Nr 215_4345_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2020-11-18 14:102020-11-18 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4346 _20.pdf)Uchwała Nr 215_4346 _20.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2020-11-19 12:352020-11-19 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4347_20.pdf)Uchwała Nr 215_4347_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek142 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4348_20.pdf)Uchwała Nr 215_4348_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek149 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4349_20.zip)Uchwała Nr 215_4349_20.zip[KZ] Karolina Ciołek5209 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4350_20.zip)Uchwała Nr 215_4350_20.zip[KZ] Karolina Ciołek505 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4351_20.pdf)Uchwała Nr 215_4351_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4352_20.pdf)Uchwała Nr 215_4352_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2020-11-18 14:282020-11-18 14:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4353_20.zip)Uchwała Nr 215_4353_20.zip[KZ] Karolina Ciołek527 kB2020-11-18 14:292020-11-18 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4354_20.zip)Uchwała Nr 215_4354_20.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2020-11-18 14:292020-11-18 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4355_20.pdf)Uchwała Nr 215_4355_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2020-11-18 14:292020-11-18 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4356_20.zip)Uchwała Nr 215_4356_20.zip[KZ] Karolina Ciołek261 kB2020-11-18 14:292020-11-18 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4357_20.zip)Uchwała Nr 215_4357_20.zip[KZ] Karolina Ciołek283 kB2020-11-18 14:292020-11-18 14:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4358_20.pdf)Uchwała Nr 215_4358_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2020-11-18 14:542020-11-18 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4359_20.pdf)Uchwała Nr 215_4359_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2020-11-18 14:542020-11-18 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 215_4360_20.pdf)Uchwała Nr 215_4360_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2020-11-19 08:012020-11-19 08:01