Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 316 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2021 r.

Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

316/6282/21

28.09.2021 r.

przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6283/21

28.09.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6284/21

28.09.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0039/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska ” – w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6285/21

28.09.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6286/21

28.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

316/6287/21

28.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0019/17 pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, realizowanego przez Gminę Dubiecko, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6288/21

28.09.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, realizowanego przez Powiat Niżański w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

316/6289/21

28.09.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.03-18-0001/19 pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

316/6290/21

28.09.2021 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieutrzymania wskaźników rezultatu R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, RR.75.1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, RR.75.1.3 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/6291/21

28.09.2021 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji projektów RR.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) oraz RR.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP), przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A - Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/6292/21

28.09.2021 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźników rezultatu realizacji projektów RR.8.2.1 - Zmiana przychodów ze sprzedaży, RR.8.2.20 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, RR.8.2.21 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy oraz RR.8.2.22 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek regionalny, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (dla konkursów ogłoszonych w roku 2008, 2009 oraz 2013) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/6293/21

28.09.2021 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.7 – Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej dla konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez firmę Produkcyjno - Handlowo - Usługową Stanisław Kopacz, Łączki Brzeskie 293, 39-320 Przecław, realizującego projekt nr RPPK.01.01.00-18-592/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/6294/21

28.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

316/6295/21

28.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

316/6296/21

28.09.2021 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

316/6297/21

28.09.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie na rzecz budżetu państwa reprezentowanego przez Wojewodę Podkarpackiego aktualizacji oprogramowania systemu radiowego oraz przemienników radiowych dla sprawnego działania systemu łączności o łącznej wartości początkowej 114.562,20 zł znajdującego się w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych WSPR w Rzeszowie.

316/6298/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6299/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6300/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6301/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6302/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6303/21

28.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

316/6304/21

28.09.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Przecław.

316/6305/21

28.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

316/6306/21

28.09.2021 r.

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania od nowego rozkładu jazdy edycji 2021/2022 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021-2025.

316/6307/21

28.09.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

316/6308/21

28.09.2021 r.

złożenia wniosków o dofinansowanie zadań.

316/6309/21

28.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa, dyrektorowi Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

316/6310/21

28.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa, dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

316/6311/21

28.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa, dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

316/6312/21

28.09.2021 r.

powołania komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

316/6313/21

28.09.2021 r.

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

316/6314/21

28.09.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

316/6315/21

28.09.2021 r.

powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Województwa Podkarpackiego.

316/6316/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4491/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej „Aktywni Mimo Wszystko” w Rzeszowie.

316/6317/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4490/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

316/6318/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4484/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej "Centrum Natura" w Budach Głogowskich.

316/6319/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4483/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

316/6320/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4487/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

316/6321/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4488/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

316/6322/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4485/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

316/6323/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4486/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

316/6324/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4489/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju ze zmianami.

316/6325/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4492/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach ze zmianami.

316/6326/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4493/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

316/6327/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4494/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

316/6328/21

28.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4495/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej ze zmianami.

316/6329/21

28.09.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”.

316/6330/21

28.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

316/6331/21

28.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

316/6332/21

28.09.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6282_21.zip)Uchwała Nr 316_6282_21.zip[KZ] Karolina Ciołek889 kB2021-10-05 10:092021-10-05 10:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6283_21.pdf)Uchwała Nr 316_6283_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek210 kB2021-10-05 10:102021-10-05 10:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6284_21.pdf)Uchwała Nr 316_6284_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2021-10-05 10:102021-10-05 10:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6285_21.pdf)Uchwała Nr 316_6285_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek193 kB2021-10-05 10:102021-10-05 10:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6286_21.pdf)Uchwała Nr 316_6286_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-10-05 10:102021-10-05 10:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6287_21.pdf)Uchwała Nr 316_6287_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-10-05 10:102021-10-05 10:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6288_21.pdf)Uchwała Nr 316_6288_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-10-05 10:112021-10-05 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6289_21.pdf)Uchwała Nr 316_6289_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2021-10-05 10:112021-10-05 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6290_21.pdf)Uchwała Nr 316_6290_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek200 kB2021-10-05 10:182021-10-05 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6291_21.pdf)Uchwała Nr 316_6291_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek193 kB2021-10-05 10:182021-10-05 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6292_21.pdf)Uchwała Nr 316_6292_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek268 kB2021-10-05 10:202021-10-05 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6293_21.pdf)Uchwała Nr 316_6293_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek180 kB2021-10-05 10:212021-10-05 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6294_21.pdf)Uchwała Nr 316_6294_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-10-05 10:212021-10-05 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6295_21.pdf)Uchwała Nr 316_6295_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-05 10:212021-10-05 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6296_21.pdf)Uchwała Nr 316_6296_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-10-05 10:212021-10-05 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6297_21.pdf)Uchwała Nr 316_6297_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-10-05 10:212021-10-05 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6298_21.pdf)Uchwała Nr 316_6298_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-05 10:222021-10-05 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6299_21.pdf)Uchwała Nr 316_6299_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-05 10:222021-10-05 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6300_21.pdf)Uchwała Nr 316_6300_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-10-05 10:222021-10-05 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6301_21.pdf)Uchwała Nr 316_6301_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-10-05 10:222021-10-05 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6302_21.pdf)Uchwała Nr 316_6302_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-10-05 10:252021-10-05 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6303_21.pdf)Uchwała Nr 316_6303_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-05 10:252021-10-05 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6304_21.pdf)Uchwała Nr 316_6304_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-10-05 10:252021-10-05 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6305_21.pdf)Uchwała Nr 316_6305_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-10-05 10:282021-10-05 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6306_21.zip)Uchwała Nr 316_6306_21.zip[KZ] Karolina Ciołek978 kB2021-10-05 10:292021-10-05 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6307_21.pdf)Uchwała Nr 316_6307_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-05 10:292021-10-05 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6308_21.pdf)Uchwała Nr 316_6308_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek187 kB2021-10-05 10:292021-10-05 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6309_21.pdf)Uchwała Nr 316_6309_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-05 10:292021-10-05 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6310_21.pdf)Uchwała Nr 316_6310_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-10-05 10:292021-10-05 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6311_21.pdf)Uchwała Nr 316_6311_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-10-05 10:302021-10-05 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6312_21.pdf)Uchwała Nr 316_6312_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-10-05 10:302021-10-05 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6313_21.zip)Uchwała Nr 316_6313_21.zip[KZ] Karolina Ciołek744 kB2021-10-05 10:312021-10-05 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6314_21.zip)Uchwała Nr 316_6314_21.zip[KZ] Karolina Ciołek418 kB2021-10-05 10:312021-10-05 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6315_21.pdf)Uchwała Nr 316_6315_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-10-05 10:312021-10-05 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6316_21.pdf)Uchwała Nr 316_6316_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-10-05 10:312021-10-05 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6317_21.pdf)Uchwała Nr 316_6317_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek176 kB2021-10-05 10:322021-10-05 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6318_21.pdf)Uchwała Nr 316_6318_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-10-05 10:382021-10-05 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6319_21.pdf)Uchwała Nr 316_6319_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-10-05 10:402021-10-05 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6320_21.pdf)Uchwała Nr 316_6320_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek154 kB2021-10-05 10:402021-10-05 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6321_21.pdf)Uchwała Nr 316_6321_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-10-05 10:402021-10-05 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6322_21.pdf)Uchwała Nr 316_6322_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-10-05 10:402021-10-05 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6323_21.pdf)Uchwała Nr 316_6323_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-10-05 10:412021-10-05 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6324_21.pdf)Uchwała Nr 316_6324_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek175 kB2021-10-05 10:412021-10-05 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6325_21.pdf)Uchwała Nr 316_6325_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-10-05 10:412021-10-05 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6326_21.pdf)Uchwała Nr 316_6326_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-10-05 10:412021-10-05 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6327_21.pdf)Uchwała Nr 316_6327_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek174 kB2021-10-05 10:412021-10-05 10:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6328_21.pdf)Uchwała Nr 316_6328_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek176 kB2021-10-05 10:422021-10-05 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6329_21.pdf)Uchwała Nr 316_6329_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-10-05 10:442021-10-05 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6330_21.zip)Uchwała Nr 316_6330_21.zip[KZ] Karolina Ciołek304 kB2021-10-05 10:442021-10-05 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6331_21.zip)Uchwała Nr 316_6331_21.zip[KZ] Karolina Ciołek362 kB2021-10-05 10:452021-10-05 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 316_6332_21.zip)Uchwała Nr 316_6332_21.zip[KZ] Karolina Ciołek274 kB2021-10-05 11:022021-10-05 11:02

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi