Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 427 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 października 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

427/8628/22

04.10.2022 r.

dostosowania budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2022 do zmienionej klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

427/8629/22

04.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

427/8630/22

04.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

427/8631/22

04.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

427/8632/22

04.10.2022 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

427/8633/22

04.10.2022 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

427/8634/22

04.10.2022 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU – projekt pozakonkursowy GOPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22.

427/8635/22

04.10.2022 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU, działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 nr RPPK.11.03.00-IZ.00-18-001/22.

427/8636/22

04.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/20
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

427/8637/22

04.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.

427/8638/22

04.10.2022 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0042/17-00 podpisanej z JANUSZ KANIA AGREGATY PEX-POOL PLUS oraz zmiany Uchwały nr 350/7449/17 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16) z późn. zm.

427/8639/22

04.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

427/8640/22

04.10.2022 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno”.

427/8641/22

04.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojaszówka na lata 2022-2030.

427/8642/22

04.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022-2030.

427/8643/22

04.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

427/8644/22

04.10.2022 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

427/8645/22

04.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

427/8646/22

04.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

427/8647/22

04.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

427/8648/22

04.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 366/7362/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2022 r.

427/8649/22

04.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7549/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

427/8650/22

04.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

427/8651/22

04.10.2022 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

427/8652/22

04.10.2022 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2022/2023.

427/8653/22

04.10.2022 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

427/8654/22

04.10.2022 r.

przyznania/nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2022 r.

427/8655/22

04.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

427/8656/22

04.10.2022 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

427/8657/22

04.10.2022 r.

udzielenia upoważnienia.

427/8658/22

04.10.2022 r.

zmiany uchwały w sprawie realizacji operacji EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

427/8659/22

04.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

427/8660/22

04.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

427/8661/22

04.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie.

427/8662/22

04.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/750/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8628_22.zip)Uchwała Nr 427_8628_22.zip[KZ] Robert Kłak172 kB2022-10-13 09:492022-10-13 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8629_22.zip)Uchwała Nr 427_8629_22.zip[KZ] Robert Kłak32 kB2022-10-13 09:492022-10-13 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8630_22.zip)Uchwała Nr 427_8630_22.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2022-10-13 09:492022-10-13 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8631_22.zip)Uchwała Nr 427_8631_22.zip[KZ] Robert Kłak101 kB2022-10-13 09:492022-10-13 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8632_22.zip)Uchwała Nr 427_8632_22.zip[KZ] Robert Kłak7945 kB2022-10-13 09:492022-10-13 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8633_22.zip)Uchwała Nr 427_8633_22.zip[KZ] Robert Kłak6603 kB2022-10-13 09:502022-10-13 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8634_22.zip)Uchwała Nr 427_8634_22.zip[KZ] Robert Kłak8806 kB2022-10-13 09:502022-10-13 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8635_22.zip)Uchwała Nr 427_8635_22.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2022-10-13 09:502022-10-13 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8636_22.DOCX)Uchwała Nr 427_8636_22.DOCX[KZ] Robert Kłak29 kB2022-10-13 09:502022-10-13 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8637_22.doc)Uchwała Nr 427_8637_22.doc[KZ] Robert Kłak92 kB2022-10-13 09:502022-10-13 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8638_22.zip)Uchwała Nr 427_8638_22.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2022-10-13 09:512022-10-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8639_22.docx)Uchwała Nr 427_8639_22.docx[KZ] Robert Kłak42 kB2022-10-13 09:512022-10-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8640_22.docx)Uchwała Nr 427_8640_22.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2022-10-13 09:512022-10-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8641_22.docx)Uchwała Nr 427_8641_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-10-13 09:512022-10-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8642_22.docx)Uchwała Nr 427_8642_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-13 09:512022-10-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8643_22.zip)Uchwała Nr 427_8643_22.zip[KZ] Robert Kłak43 kB2022-10-13 09:552022-10-13 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8644_22.docx)Uchwała Nr 427_8644_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-10-13 09:552022-10-13 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8645_22.doc)Uchwała Nr 427_8645_22.doc[KZ] Robert Kłak63 kB2022-10-13 09:552022-10-13 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8646_22.doc)Uchwała Nr 427_8646_22.doc[KZ] Robert Kłak63 kB2022-10-13 09:552022-10-13 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8647_22.doc)Uchwała Nr 427_8647_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-10-13 09:552022-10-13 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8648_22.zip)Uchwała Nr 427_8648_22.zip[KZ] Robert Kłak112 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8649_22.zip)Uchwała Nr 427_8649_22.zip[KZ] Robert Kłak28 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8650_22.zip)Uchwała Nr 427_8650_22.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8651_22.docx)Uchwała Nr 427_8651_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8652_22.docx)Uchwała Nr 427_8652_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8653_22.docx)Uchwała Nr 427_8653_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-13 09:562022-10-13 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8654_22.docx)Uchwała Nr 427_8654_22.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2022-10-13 09:572022-10-13 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8655_22.docx)Uchwała Nr 427_8655_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-13 09:572022-10-13 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8656_22.docx)Uchwała Nr 427_8656_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-10-13 09:572022-10-13 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8657_22.docx)Uchwała Nr 427_8657_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-10-13 09:572022-10-13 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8658_22.zip)Uchwała Nr 427_8658_22.zip[KZ] Robert Kłak69 kB2022-10-13 09:572022-10-13 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8659_22.docx)Uchwała Nr 427_8659_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-10-13 09:582022-10-13 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8660_22.docx)Uchwała Nr 427_8660_22.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2022-10-13 09:582022-10-13 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8661_22.docx)Uchwała Nr 427_8661_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-13 09:582022-10-13 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 427_8662_22.docx)Uchwała Nr 427_8662_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-13 09:592022-10-13 09:59

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi