Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 429 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 października 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

429/8666/22

11.10.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 358/7180/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia listy projektów strategicznych/ kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline.

429/8667/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego przez Gminę Cisna w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

429/8668/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0049/18 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”, realizowanego przez Gminę Brzostek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

429/8669/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

429/8670/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0153/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Husów”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

429/8671/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0017/20, pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

429/8672/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/20, pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

429/8673/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0001/20 pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

429/8674/22

11.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0004/20, pn. „E-usługi w SP ZOZ w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

429/8675/22

11.10.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

429/8676/22

11.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027.

429/8677/22

11.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiązownica na lata 2022-2030.

429/8678/22

11.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2022-2030.

429/8679/22

11.10.2022 r.

wyrażenia woli zawarcia umów z interesariuszami regionalnego systemu innowacji.

429/8680/22

11.10.2022 r.

zawarcia Porozumienia dotyczącego utworzenia Obszaru Inwestycyjnego na terenie Gminy Świlcza.

429/8681/22

11.10.2022 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

429/8682/22

11.10.2022 r.

wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ aparatu USG Logiq E9.

429/8683/22

11.10.2022 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Krzeszów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863.

429/8684/22

11.10.2022 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 885 na rzecz Gminy Przemyśl.

429/8685/22

11.10.2022 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

429/8686/22

11.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

429/8687/22

11.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

429/8688/22

11.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

429/8689/22

11.10.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

429/8690/22

11.10.2022 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

429/8691/22

11.10.2022 r.

wykonania usługi transportowej polegającej na przewiezieniu wystawy „Ignacy Łukasiewicz. Człowiek, który zmienił świat.” na trasie Krosno – Bruksela

429/8692/22

11.10.2022 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

429/8693/22

11.10.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 378/7553/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku.

429/8694/22

11.10.2022 r.

powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – Podkarpackie 2023.

429/8695/22

11.10.2022 r.

rozwiązania umowy z Gminą Miasto Rzeszów o udzieleniu pomocy finansowej.

429/8696/22

11.10.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Krosno na lata 2022-2025”.

429/8697/22

11.10.2022 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego na lata 2022-2025 z Perspektywą do roku 2029.

429/8698/22

11.10.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

429/8699/22

11.10.2022 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

429/8700/22

11.10.2022 r.

przyjęcia do realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 dla Województwa Podkarpackiego.

429/8701/22

11.10.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

429/8702/22

11.10.2022 r.

wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomości położonej w obrębie Rudna Mała miasta Głogów Małopolski wraz z prawem własności usytuowanych na gruncie składników budowlanych.

429/8703/22

11.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Rusz głową – bądź wolny przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

429/8704/22

11.10.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Niewidomi wczoraj i dziś”.

429/8705/22

11.10.2022 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

429/8706/22

11.10.2022 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego wyłonionych w ramach konkursu pn. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.

429/8707/22

11.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

429/8708/22

11.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

429/8709/22

11.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

429/8710/22

11.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Narol.

429/8711/22

11.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”.

429/8712/22

11.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”.

429/8713/22

11.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8666_22.doc)Uchwała Nr 429_8666_22.doc[KZ] Robert Kłak54 kB2022-10-19 09:182022-10-19 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8667_22.docx)Uchwała Nr 429_8667_22.docx[KZ] Robert Kłak31 kB2022-10-19 09:182022-10-19 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8668_22.docx)Uchwała Nr 429_8668_22.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2022-10-19 09:182022-10-19 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8669_22.docx)Uchwała Nr 429_8669_22.docx[KZ] Robert Kłak46 kB2022-10-19 09:182022-10-19 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8670_22.docx)Uchwała Nr 429_8670_22.docx[KZ] Robert Kłak33 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8671_22.doc)Uchwała Nr 429_8671_22.doc[KZ] Robert Kłak96 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8672_22.doc)Uchwała Nr 429_8672_22.doc[KZ] Robert Kłak91 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8673_22.doc)Uchwała Nr 429_8673_22.doc[KZ] Robert Kłak96 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8674_22.DOC)Uchwała Nr 429_8674_22.DOC[KZ] Robert Kłak97 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8675_22.zip)Uchwała Nr 429_8675_22.zip[KZ] Robert Kłak51 kB2022-10-19 09:192022-10-19 09:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8676_22.docx)Uchwała Nr 429_8676_22.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2022-10-19 09:202022-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8677_22.docx)Uchwała Nr 429_8677_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-19 09:202022-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8678_22.docx)Uchwała Nr 429_8678_22.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2022-10-19 09:202022-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8679_22.zip)Uchwała Nr 429_8679_22.zip[KZ] Robert Kłak66 kB2022-10-19 09:202022-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8680_22.zip)Uchwała Nr 429_8680_22.zip[KZ] Robert Kłak19795 kB2022-10-19 09:202022-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8681_22.docx)Uchwała Nr 429_8681_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-19 09:212022-10-19 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8682_22.doc)Uchwała Nr 429_8682_22.doc[KZ] Robert Kłak28 kB2022-10-19 09:212022-10-19 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8683_22.docx)Uchwała Nr 429_8683_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-10-19 09:212022-10-19 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8684_22.docx)Uchwała Nr 429_8684_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-10-19 09:212022-10-19 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8685_22.doc)Uchwała Nr 429_8685_22.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2022-10-19 09:212022-10-19 09:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8686_22.zip)Uchwała Nr 429_8686_22.zip[KZ] Robert Kłak26 kB2022-10-19 09:222022-10-19 09:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8687_22.doc)Uchwała Nr 429_8687_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-10-19 09:222022-10-19 09:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8688_22.doc)Uchwała Nr 429_8688_22.doc[KZ] Robert Kłak63 kB2022-10-19 09:222022-10-19 09:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8689_22.doc)Uchwała Nr 429_8689_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-10-19 09:222022-10-19 09:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8690_22.docx)Uchwała Nr 429_8690_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-10-19 09:222022-10-19 09:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8691_22.docx)Uchwała Nr 429_8691_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-10-19 09:232022-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8692_22.docx)Uchwała Nr 429_8692_22.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2022-10-19 09:232022-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8693_22.docx)Uchwała Nr 429_8693_22.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2022-10-19 09:232022-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8694_22.docx)Uchwała Nr 429_8694_22.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2022-10-19 09:232022-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8695_22.doc)Uchwała Nr 429_8695_22.doc[KZ] Robert Kłak35 kB2022-10-19 09:232022-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8696_22.docx)Uchwała Nr 429_8696_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-19 09:242022-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8697_22.doc)Uchwała Nr 429_8697_22.doc[KZ] Robert Kłak32 kB2022-10-19 09:242022-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8698_22.zip)Uchwała Nr 429_8698_22.zip[KZ] Robert Kłak88 kB2022-10-19 09:242022-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8699_22.docx)Uchwała Nr 429_8699_22.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2022-10-19 09:242022-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8700_22.zip)Uchwała Nr 429_8700_22.zip[KZ] Robert Kłak56 kB2022-10-19 09:242022-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8701_22.docx)Uchwała Nr 429_8701_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-10-19 09:252022-10-19 09:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8702_22.docx)Uchwała Nr 429_8702_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-19 09:252022-10-19 09:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8703_22.doc)Uchwała Nr 429_8703_22.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2022-10-19 09:252022-10-19 09:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8704_22.docx)Uchwała Nr 429_8704_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-19 09:252022-10-19 09:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8705_22.zip)Uchwała Nr 429_8705_22.zip[KZ] Robert Kłak58 kB2022-10-19 09:252022-10-19 09:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8706_22.docx)Uchwała Nr 429_8706_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-10-19 09:262022-10-19 09:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8707_22.zip)Uchwała Nr 429_8707_22.zip[KZ] Robert Kłak74 kB2022-10-19 09:262022-10-19 09:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8708_22.zip)Uchwała Nr 429_8708_22.zip[KZ] Robert Kłak67 kB2022-10-19 09:262022-10-19 09:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8709_22.zip)Uchwała Nr 429_8709_22.zip[KZ] Robert Kłak579 kB2022-10-19 09:262022-10-19 09:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8710_22.doc)Uchwała Nr 429_8710_22.doc[KZ] Robert Kłak48 kB2022-10-19 09:272022-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8711_22.zip)Uchwała Nr 429_8711_22.zip[KZ] Robert Kłak43 kB2022-10-19 09:272022-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8712_22.doc)Uchwała Nr 429_8712_22.doc[KZ] Robert Kłak46 kB2022-10-19 09:272022-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 429_8713_22.zip)Uchwała Nr 429_8713_22.zip[KZ] Robert Kłak105 kB2022-10-19 10:122022-10-19 10:12

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi