Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 431 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 października 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

431/8715/22

18.10.2022 r.

wynagradzania ekspertów w związku z realizacją priorytetów I-VI programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

431/8716/22

18.10.2022 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy ramowej o współpracy z ekspertem na potrzeby realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

431/8717/22

18.10.2022 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8718/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

431/8719/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

431/8720/22

18.10.2022 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

431/8721/22

18.10.2022 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

431/8722/22

18.10.2022 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8723/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0010/20, pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

431/8724/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0022/20, pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

431/8725/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0213/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów V”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty w Wysokiej koło Łańcuta sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8726/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8727/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0180/20 realizowanego przez Styrobud B.T.K. Radomscy Spółka Jawna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8728/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0186/19 realizowanego przez Adam Łukaszyk Telewizja Kablowa BIESZCZADY w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis).

431/8729/22

18.10.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

431/8730/22

18.10.2022 r.

przystąpienia do opracowania Programu Strategicznego Błękitny San.

431/8731/22

18.10.2022 r.

przystąpienia do opracowania Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

431/8732/22

18.10.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2022 – 2030.

431/8733/22

18.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku.

431/8734/22

18.10.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przeworsk do 2030 roku.

431/8735/22

18.10.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr RR.III.45.1.5.2022 z dnia 24 maja 2022 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

431/8736/22

18.10.2022 r.

przyjęcia i skierowania do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF.

(załącznik nr 2 do projektu Strategii, ze względu na zbyt duży rozmiar pilku,dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)

431/8737/22

18.10.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

431/8738/22

18.10.2022 r.

zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

431/8739/22

18.10.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ambulanse medyczne wraz z wyposażeniem – 2 szt”.

431/8740/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7124/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

431/8741/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7127/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.

431/8742/22

18.10.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przekazanie w formie darowizny aparatu do znieczuleń.

431/8743/22

18.10.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

431/8744/22

18.10.2022 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

431/8745/22

18.10.2022 r.

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

431/8746/22

18.10.2022 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
7. edycji Kongresu 590.

431/8747/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

431/8748/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

431/8749/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

431/8750/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

431/8751/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

431/8752/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

431/8753/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

431/8754/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

431/8755/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

431/8756/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

431/8757/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

431/8758/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

431/8759/22

18.10.2022 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

431/8760/22

18.10.2022 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

431/8761/22

18.10.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022-2025”.

431/8762/22

18.10.2022 r.

powołania Komisji Konkursowej.

431/8763/22

18.10.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości podczas spotkania przedstawicieli KGW w Rzemieniu.

431/8764/22

18.10.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

431/8765/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 427/8628/22 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie dostosowania budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2022 do zmienionej klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

431/8766/22

18.10.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

431/8767/22

18.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

431/8768/22

18.10.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8715_22.docx)Uchwała Nr 431_8715_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-10-26 13:022022-10-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8716_22.zip)Uchwała Nr 431_8716_22.zip[KZ] Robert Kłak122 kB2022-10-26 13:022022-10-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8717_22.zip)Uchwała Nr 431_8717_22.zip[KZ] Robert Kłak12485 kB2022-10-26 14:372022-10-26 14:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8718_22.zip)Uchwała Nr 431_8718_22.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2022-10-26 13:022022-10-26 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8719_22.zip)Uchwała Nr 431_8719_22.zip[KZ] Robert Kłak27 kB2022-10-26 13:032022-10-26 13:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8720_22.docx)Uchwała Nr 431_8720_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-10-26 13:032022-10-26 13:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8721_22.docx)Uchwała Nr 431_8721_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-10-26 13:032022-10-26 13:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8722_22.doc)Uchwała Nr 431_8722_22.doc[KZ] Robert Kłak115 kB2022-10-26 13:032022-10-26 13:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8723_22.doc)Uchwała Nr 431_8723_22.doc[KZ] Robert Kłak97 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8724_22.doc)Uchwała Nr 431_8724_22.doc[KZ] Robert Kłak96 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8725_22.docx)Uchwała Nr 431_8725_22.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8726_22.docx)Uchwała Nr 431_8726_22.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8727_22.doc)Uchwała Nr 431_8727_22.doc[KZ] Robert Kłak50 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8728_22.doc)Uchwała Nr 431_8728_22.doc[KZ] Robert Kłak59 kB2022-10-26 13:042022-10-26 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8729_22.doc)Uchwała Nr 431_8729_22.doc[KZ] Robert Kłak49 kB2022-10-26 13:052022-10-26 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8730_22.docx)Uchwała Nr 431_8730_22.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2022-10-26 13:052022-10-26 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8731_22.docx)Uchwała Nr 431_8731_22.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2022-10-26 13:052022-10-26 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8732_22.docx)Uchwała Nr 431_8732_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-10-26 13:052022-10-26 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8733_22.docx)Uchwała Nr 431_8733_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-10-26 13:052022-10-26 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8734_22.docx)Uchwała Nr 431_8734_22.docx[KZ] Robert Kłak31 kB2022-10-26 13:062022-10-26 13:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8735_22.zip)Uchwała Nr 431_8735_22.zip[KZ] Robert Kłak43 kB2022-10-27 10:512022-10-27 10:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8736_22.zip)Uchwała Nr 431_8736_22.zip[KZ] Robert Kłak100267 kB2022-11-02 07:462022-11-02 07:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8737_22.docx)Uchwała Nr 431_8737_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-10-26 13:292022-10-26 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8738_22.zip)Uchwała Nr 431_8738_22.zip[KZ] Robert Kłak37 kB2022-10-26 13:302022-10-26 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8739_22.docx)Uchwała Nr 431_8739_22.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2022-10-26 13:302022-10-26 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8740_22.docx)Uchwała Nr 431_8740_22.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2022-10-26 13:302022-10-26 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8741_22.docx)Uchwała Nr 431_8741_22.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2022-10-26 13:302022-10-26 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8742_22.doc)Uchwała Nr 431_8742_22.doc[KZ] Robert Kłak29 kB2022-10-26 13:312022-10-26 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8743_22.doc)Uchwała Nr 431_8743_22.doc[KZ] Robert Kłak28 kB2022-10-26 13:312022-10-26 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8744_22.zip)Uchwała Nr 431_8744_22.zip[KZ] Robert Kłak138 kB2022-10-26 13:312022-10-26 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8745_22.zip)Uchwała Nr 431_8745_22.zip[KZ] Robert Kłak170 kB2022-10-26 13:312022-10-26 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8746_22.docx)Uchwała Nr 431_8746_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-10-26 13:322022-10-26 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8747_22.docx)Uchwała Nr 431_8747_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-10-26 13:322022-10-26 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8748_22.docx)Uchwała Nr 431_8748_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:322022-10-26 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8749_22.docx)Uchwała Nr 431_8749_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:362022-10-26 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8750_22.docx)Uchwała Nr 431_8750_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:362022-10-26 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8751_22.docx)Uchwała Nr 431_8751_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:372022-10-26 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8752_22.docx)Uchwała Nr 431_8752_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:372022-10-26 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8753_22.docx)Uchwała Nr 431_8753_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:372022-10-26 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8754_22.docx)Uchwała Nr 431_8754_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:372022-10-26 13:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8755_22.docx)Uchwała Nr 431_8755_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8756_22.docx)Uchwała Nr 431_8756_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8757_22.docx)Uchwała Nr 431_8757_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8758_22.docx)Uchwała Nr 431_8758_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8759_22.docx)Uchwała Nr 431_8759_22.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8760_22.docx)Uchwała Nr 431_8760_22.docx[KZ] Robert Kłak2084 kB2022-10-26 13:382022-10-26 13:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8761_22.docx)Uchwała Nr 431_8761_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-10-26 13:392022-10-26 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8762_22.docx)Uchwała Nr 431_8762_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-10-26 13:392022-10-26 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8763_22.docx)Uchwała Nr 431_8763_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-10-26 13:392022-10-26 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8764_22.zip)Uchwała Nr 431_8764_22.zip[KZ] Robert Kłak59 kB2022-10-26 13:402022-10-26 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8765_22.docx)Uchwała Nr 431_8765_22.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2022-10-26 13:402022-10-26 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8766_22.zip)Uchwała Nr 431_8766_22.zip[KZ] Robert Kłak33 kB2022-10-26 13:402022-10-26 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8767_22.docx)Uchwała Nr 431_8767_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-10-26 13:402022-10-26 13:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 431_8768_22.zip)Uchwała Nr 431_8768_22.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2022-10-26 13:522022-10-26 13:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi