Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 454 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 stycznia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

454/9350/23

17.01.2023 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr: RPPK.11.03.00-18-001/22 pn. „Modernizacja energetyczna budynków Grupy Regionalnej GOPR Grupy Bieszczadzkiej w Sanoku, Ustrzykach Górnych i Cisnej”, złożonego w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej
XI REACT-EU Działania 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9351/23

17.01.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0169/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała II” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach Spółka z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9352/23

17.01.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

454/9353/23

17.01.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030.

454/9354/23

17.01.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sokołów Małopolski na lata 2022-2030.

454/9355/23

17.01.2023 r.

wykreślenia programów rewitalizacji z Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

454/9356/23

17.01.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

454/9357/23

17.01.2023 r.

uzgodnienia treści umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Muzeum Historycznego w Sanoku oraz programu jego działania.

454/9358/23

17.01.2023 r.

zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

454/9359/23

17.01.2023 r.

powołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

454/9360/23

17.01.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

454/9361/23

17.01.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

454/9362/23

17.01.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

454/9363/23

17.01.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

454/9364/23

17.01.2023 r.

ustanowienia użytkowania górniczego w związku z realizacją tunelu drogowego z zastosowaniem techniki górniczej w ramach Inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

454/9365/23

17.01.2023 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

454/9366/23

17.01.2023 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7.

454/9367/23

17.01.2023 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.

454/9368/23

17.01.2023 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

454/9369/23

17.01.2023 r.

„Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

454/9370/23

17.01.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

454/9371/23

17.01.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 448/9304/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

454/9372/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja”.

454/9373/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych.

454/9374/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

454/9375/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dubiecku na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

454/9376/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

454/9377/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

454/9378/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

454/9379/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

454/9380/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9381/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9382/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9383/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9384/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9385/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9386/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9387/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9388/23

17.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

454/9389/23

17.01.2023 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

454/9390/23

17.01.2023 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

454/9391/23

17.01.2023 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

454/9392/23

17.01.2023 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

454/9393/23

17.01.2023 r.

podziału środków finansowych.

454/9394/23

17.01.2023 r.

powołania Komisji Wyborczej do dokonania wyboru Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

454/9395/23

17.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

454/9396/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu
im. Jana Pawła II w Krośnie.

454/9397/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI695/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
25 października 202 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie.

454/9398/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie.

454/9399/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego.

454/9400/23

17.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Stefanowi Michalczakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9350_23.docx)Uchwała Nr 454_9350_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-01-30 12:252023-01-30 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9351_23.docx)Uchwała Nr 454_9351_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-01-30 12:252023-01-30 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9352_23.zip)Uchwała Nr 454_9352_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-01-30 12:252023-01-30 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9353_23.docx)Uchwała Nr 454_9353_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9354_23.docx)Uchwała Nr 454_9354_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9355_23.zip)Uchwała Nr 454_9355_23.zip[KZ] Robert Kłak49 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9356_23.docx)Uchwała Nr 454_9356_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9357_23.zip)Uchwała Nr 454_9357_23.zip[KZ] Robert Kłak89 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9358_23.docx)Uchwała Nr 454_9358_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-01-30 12:262023-01-30 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9359_23.docx)Uchwała Nr 454_9359_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-01-30 12:272023-01-30 12:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9360_23.doc)Uchwała Nr 454_9360_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-01-30 13:052023-01-30 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9361_23.docx)Uchwała Nr 454_9361_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-01-30 13:052023-01-30 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9362_23.doc)Uchwała Nr 454_9362_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-01-30 13:052023-01-30 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9363_23.doc)Uchwała Nr 454_9363_23.doc[KZ] Robert Kłak43 kB2023-01-30 13:052023-01-30 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9364_23.zip)Uchwała Nr 454_9364_23.zip[KZ] Robert Kłak37 kB2023-01-30 13:052023-01-30 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9365_23.docx)Uchwała Nr 454_9365_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-01-30 13:072023-01-30 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9366_23.docx)Uchwała Nr 454_9366_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-01-30 13:072023-01-30 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9367_23.docx)Uchwała Nr 454_9367_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-01-30 13:072023-01-30 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9368_23.doc)Uchwała Nr 454_9368_23.doc[KZ] Robert Kłak48 kB2023-01-30 13:082023-01-30 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9369_23.zip)Uchwała Nr 454_9369_23.zip[KZ] Robert Kłak26 kB2023-01-30 13:082023-01-30 13:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9370_23.zip)Uchwała Nr 454_9370_23.zip[KZ] Robert Kłak76 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9371_23.zip)Uchwała Nr 454_9371_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9372_23.docx)Uchwała Nr 454_9372_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9373_23.docx)Uchwała Nr 454_9373_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9374_23.docx)Uchwała Nr 454_9374_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9375_23.docx)Uchwała Nr 454_9375_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-01-30 13:162023-01-30 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9376_23.zip)Uchwała Nr 454_9376_23.zip[KZ] Robert Kłak134 kB2023-01-30 13:172023-01-30 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9377_23.zip)Uchwała Nr 454_9377_23.zip[KZ] Robert Kłak3056 kB2023-01-30 13:172023-01-30 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9378_23.zip)Uchwała Nr 454_9378_23.zip[KZ] Robert Kłak153 kB2023-01-30 13:172023-01-30 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9379_23.zip)Uchwała Nr 454_9379_23.zip[KZ] Robert Kłak3031 kB2023-01-30 13:172023-01-30 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9380_23.doc)Uchwała Nr 454_9380_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-01-30 13:322023-01-30 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9381_23.doc)Uchwała Nr 454_9381_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-01-30 13:322023-01-30 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9382_23.doc)Uchwała Nr 454_9382_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-01-30 13:322023-01-30 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9383_23.doc)Uchwała Nr 454_9383_23.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2023-01-30 13:332023-01-30 13:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9384_23.doc)Uchwała Nr 454_9384_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-01-30 13:332023-01-30 13:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9385_23.doc)Uchwała Nr 454_9385_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-01-30 13:342023-01-30 13:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9386_23.doc)Uchwała Nr 454_9386_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-01-30 13:342023-01-30 13:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9387_23.doc)Uchwała Nr 454_9387_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-01-30 13:342023-01-30 13:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9388_23.doc)Uchwała Nr 454_9388_23.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2023-01-30 13:342023-01-30 13:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9389_23.docx)Uchwała Nr 454_9389_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-01-30 13:352023-01-30 13:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9390_23.docx)Uchwała Nr 454_9390_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-01-31 08:412023-01-31 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9391_23.zip)Uchwała Nr 454_9391_23.zip[KZ] Robert Kłak58 kB2023-01-31 08:422023-01-31 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9392_23.docx)Uchwała Nr 454_9392_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-01-31 08:422023-01-31 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9393_23.doc)Uchwała Nr 454_9393_23.doc[KZ] Robert Kłak31 kB2023-01-31 08:422023-01-31 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9394_23.docx)Uchwała Nr 454_9394_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-01-31 08:422023-01-31 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9395_23.zip)Uchwała Nr 454_9395_23.zip[KZ] Robert Kłak40 kB2023-01-31 08:432023-01-31 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9396_23.docx)Uchwała Nr 454_9396_23.docx[KZ] Robert Kłak43 kB2023-01-31 08:432023-01-31 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9397_23.doc)Uchwała Nr 454_9397_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-01-31 08:432023-01-31 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9398_23.doc)Uchwała Nr 454_9398_23.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2023-01-31 08:432023-01-31 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9399_23.docx)Uchwała Nr 454_9399_23.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2023-01-31 08:432023-01-31 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 454_9400_23.docx)Uchwała Nr 454_9400_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-01-31 08:432023-01-31 09:01

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi